EasyFill AB (publ.) – kvartalsrapport 2, 2016.

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till
26 918 TSEK (19 389 TSEK) under kvartal 1+2, 2016, en ökning med 43%. Försäljning av drickakylar genom Enjoy Sales ökade med ca 3 MSEK (ca 20%) medan framförallt försäljning av roterande hyllor (RotoShelf + SwingOut) genom Easyfill ökade med ca 4,5 MSEK, +185%. Marginalen ökade något.

Bolaget visar ett resultat före skatt på – 2 022 TSEK (-631 TSEK), en försämring med ca 1,4 MSEK som följd av att bolaget fr.o.m. 1/1 inlett avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader (919 TSEK), kostnader för uppstart i Tyskland (1200 TSEK) och kostnader för listbyte till First North (190 TSEK).


Nyckeltal i koncernen, TSEK 

Period: Kvartal 1+2, 2016 (Kvartal 1+2, 2015) TSEK

Omsättning:  26 918 (19 389)
Rörelseresultat före avskrivningar: -687 (- 337)
Resultat efter finansiella poster: -2 022 (- 631)
Rörelsemarginal %: -6,0 (-1,7)
Antal aktier: 55 377 365 (53 538 316)
Resultat per aktie, SEK: -0,0365 (-0,01)
Soliditet %: 45,3 (54,0) 

Redovisning av resultat och kommentarer.

Enjoy Sales AB (helägt dotterbolag för försäljning av kylar på den svenska marknaden)

Försäljning av läskedrycksskåp i Enjoy Sales har under årets första sex månader jämfört med samma period 2015 ökat med ca 3 miljoner (20%) vilket är glädjande och visar att bolagets affärsidé i Sverige vad gäller läskedryckskylskåp är rätt.

EasyFill AB (moderbolag i koncernen med produktansvar för RotoShelf och SwingOut)

Finansiella kommentarer:

Under juni månad genomfördes en kontant nyemission genom optionslösen om 3 MSEK och konvertering av lån med 2,5 MSEK. Både lager och kundfordringar ökade som följd av den kraftigt ökade försäljningen vilket delvis finansierades genom en ökning av leverantörsskulder.

Antal aktier

Uppgår efter emissionerna till 55 377 365 varav 2 003 335 av serie A och 53 374 030 av serie B. Inga optioner och konvertibler är utestående.

Som ovan konstaterats leder en kraftig ökning av försäljningen till ett ökat behov av rörelsekapital. Både lager och kundfordringar har som synes ökat i takt med försäljningen. Bolaget står som tidigare meddelats inför en kraftig expansion på tre nyckelmarknader, USA, Tyskland och Sydafrika. Intresset från dessa och andra marknader har som tidigare meddelats varit mycket stort, nya förfrågningar inkommer ’by the day’. Bolaget står inför ’an unprecedented window of opportunity’ som en av våra internationella samarbetspartners uttryckte det nyligen. Som exempel deltar bolaget genom tre av Tysklands största tillverkare av kyldiskar på Euroshop i Düsseldorf i mars nästa år, där alla tre kommer att visa upp RotoShelf inbyggda i egna kylmöbler i egna montrar. Trots att dessa tre tillverkare kommer EasyFill att ställa ut i egen monter på Euroshop i Düsseldorf i mars 2017 för att där visa våra andra patenterade produkter. För att möta upp mot de krav dessa och andra partners och kunder ställer på Bolaget behöver inte bara organisation och rutiner förstärkas, utan även det egna kapitalet. Styrelsen planerar därför under hösten någon form av kapitalförstärkning.

Arbetet med listbyte till First North har legat i träda under sommaren men kommer nu att slutföras snarast. 

Försäljning:

Ökade med 43% framförallt tack vare RotoShelf och SwingOut på flera olika marknader i världen och lägger nu grunden för framtida försäljningar.

EasyFill Germany GmbH

Den 1 april 2016 började Nurettin Özencay som Area sales manager hos EasyFill Germany GmbH. Han har flerårig erfarenhet från retail-branschen och var tidigare anställd som teknisk säljare på Remis.

Under kvartalet har verksamheten i det tyska bolaget fortsatt på samma sätt som tidigare; individuella butiksbesök görs och produkterna förevisas i det rullande ”showroom”, den lätta lastbil, som utrustats med Bolagets produkter. Från dessa besök har flertalet orders mottagits och installationer utförts av både RotoShelf för kylskåp och kyldiskar samt butikshyllsystemet SwingOut Ambient för ej kylda varor. EasyFill har nu bearbetat den Tyska marknaden i snart ett år och intresset för EasyFills produkter är stort från de stora butiks- och bensinkedjor och ett flertal testinstallationer har utförts och utvärderingar sker nu fortlöpande.

För att klara av alla framtida installationer i Tyskland har en samarbetspartner kontrakterats, samarbetspartnerna skall också agera som en återförsäljare.

EasyFill Germany har även ställt ut RotoShelf 1250/2 två mässor i Tyskland. Den ena utställningen skedde i samarbete med Carrier på butikskedjan Edekas interna mässa. Den andra mässan var en bensinstationsmässa i Stuttgart där RotoShelf visades upp i bolagets samarbetsparter, Stracke Ladenbaus, monter.

Under våren har även en film spelats in i en butik i Hamburg. Filmen visar installation och kundnytta med produkten och handlaren beskriver själv sin åsikt om installation och användbarhet. Filmen kan ses på bolagets hemsida, www.easyfill.se, alternativt via denna länk: https://youtu.be/_xtzuLZqKPw  

Samarbetet med den tyska grenen av Frigoglass försätter och båda parter drar nytta av detta samarbete; Frigoglass får ställa ut fler kylskåp på marknaden och EasyFill får sälja RotoShelf.

EasyFill AB – marknad Globalt:

Samarbetspartners:

USA:

Under kvartalet slutfördes förhandlingarna med Marco Company och EasyFill America har startats upp. I ett Initialskede skickas plasthyllor och diverse delar från Europa till USA men intentionen är att inom en förhållandevis snar framtid tillverka stålramar och plasthyllor på plats i USA.

EasyFill America visade upp sina produkter för marknaden på branschmässan FMI show i Chicago under slutet av juni och intresset från besökarna var stort. Representanter från Marco Company och deras kunder talade om ”Homerun”, ”slam dunk” och ”Game changer”. Kort efter mässan skickades EasyFills produkter till Walmarts huvudkontor i Bentonville för genomgång.

FMI show kunde ses som startskottet för EasyFills lansering av RotoShelf och SwingOut i USA och intresset från marknaden har varit mycket stort och förfrågningar från butikskedjor som Walmart, Walgreens, Overweitea och Wakefern, samt produktägare så som Dr.Pepper har kommit in till Bolaget.

Sydafrika:

Under slutet på april ställde Bolagets återförsäljare ut på SPAR expo i Kapstaden där flertalet av bolagets produkter visades upp. Efter mässan har besökarna kontaktats och några inledande installationer har genomförts.

Bolagets återförsäljare i Sydafrika träffade ett samarbetsavtal med en av de större tillverkarna av kyldiskar för regionen och avsikten är att det samarbetet ska leda till tillverkning av plåtdelar till RotoShelf i deras regi för nyinstallationer på marknaden.

Leveranserna till den butikskedja som tidigare testat RotoShelf för kyldiskar har fortsatt under perioden och Bolaget skickar ytterligare en container med hyllor till Sydafrika i början av augusti.

Flertalet butikskedjor och bensinstationskedjor kontaktades under kvartalet och intresset för EasyFills produkter är stort.

Norge:
Bolagets Norska samarbetspartner har fortsatt som tidigare och insatserna har börjat göra avtryck på marknaden. Nya förfrågningar och installationer görs löpande och diskussionerna med de centrala kedjorna är långt gångna. Bolaget hoppas på en betydande volymökning under kommande 12 månader.

Övriga:
Bolagets övriga listade återförsäljare har fortsatt att bearbeta sina respektive marknader och har kommit olika långt. Förutom dessa, etablerade, partners har Bolaget letat nya lämpliga samarbetspartners i, i första hand, de stora Europeiska marknaderna. Diskussioner har påbörjats i Spanien, Storbritannien, Polen och Turkiet. Dock har inga avtal slutits.

Tillverkare:
De orders som Bolaget fick från en av de största kylskåpstillverkarna levererade under kvartalet. Totalt handlade det om ca 2000 kylskåp med RotoShelf fördelat på tre modeller. Uppmärksamma besökare på Fotbolls EM i Frankrike kunde se kylskåpen på plats. Denna tillverkare har även beställt en större mängd plastskivor, totalt 20500 skivor, för eftermontering i fyra modeller av kylskåp som ägs av världens största läskedryckstillverkare. Leverans i mitten av Q3. Skivorna installeras i kylarna på lutande hyllor för att produkterna ska frontas automatiskt. Totalt ordervärde ca 72 000 euro.

Under slutet av kvartalet tog Bolaget en mindre uppföljningsorder på RotoShelf med leverans till mellanöstern.

EasyFill har också initierat diskussioner med en Indisk tillverkare av kylskåp. En av tillverkarens huvudkunder är den Thailändska delen av världens största tillverkare av läskedrycker. Avtalet är under slutförhandling och beräknas vara slutförda under Q3.

Övriga händelser av värde:
Bolaget har anställt James Grey som CFO. James kommer närmast från Almi i Sundsvall som finansieringsrådgivare och han började på heltid den 1 juni.

Bolagets nylanserade produkt ColdFront har presenterats för marknaden på olika sett och den första installationen har gjorts i Tyskland i samarbete med en av det EasyFill Germany samarbetspartners. 

Framåt:
Arbetet att anställa en Nordisk försäljningschef har precis avslutats när denna rapport skrivs, den anställde i fråga kommer att börja jobba den 1 oktober, personen i fråga har stor erfarenhet av branschen och är en ytterst viktig strategisk anställning. Detta tillsammans med långtgående diskussioner om ett samarbete med en av de största aktörerna i Europa på produktdisplay-lösningar gör att Bolaget ser fram emot en snabbare spridning av EasyFills produkter, inte bara i Norden utan på några av de största europeiska marknaderna.

Utveckling och förbättring av produkterna fortgår löpande och Bolaget arbetar med vidareutvecklade versioner av produkterna avsedda främst för kyldiskar. Mycket fokus kommer att ligga på att lansera ColdFront som en ersättningsprodukt till dagens omoderna och onödigt komplicerade kyldiskar. ColdFront med dörrar i kombination med hyllsystemet SwingOut gör varuhanteringen betydligt effektivare och med minskning av svinn och ökad försäljning är ColdFront på allvar en resurssnål butikslösning.

Kommentar från VD:
Att lansera våra produkter på marknaden kostar pengar men med det stora intresset som finns i princip i hela världen känns investeringarna rätt. Den stora fördel EasyFill har är att våra produkter är patenterade och att vi därför kan hålla en bra marginal på allt vi säljer.

Vår satsning i USA är ytterst spännande och den första 40 fots container med hyllor har i mitten på Augusti anlänt till EasyFills Amerikas lager i Fort Worth Texas, Marco Company tillverkar nu alla ståldelar utifrån ritningar och tekniska specifikationer från vår utvecklingsavdelning i Sverige. Intresset från de stora butikskedjorna i USA är väldigt stort. På EasyFills hemsida finns ett flertal små videofilmer där Craig Nickell VD i Marco Company presenterar våra produkter, observera att han för varje produkt poängterar att EasyFills produkter är ”Game changer” och med det menar han att marknaden kommer att förändras totalt med EasyFills produkter. Jag har under sommaren haft förmånen att under en vecka haft Craig Nickell och hans fru Mary på besök och Craigs förtjusning över att få lansera EasyFill på USA marknaden är mycket stor.

Under första halvåret är bolagets försäljning relativt liten och vi har åter ett halvår med förlust vilket sliter, det skall observeras att 80% av bolagets förlust är i Tyskland där vi satsar hårt för att nå framgång.

Vi förhandlar just nu med en av de stora spelarna på butiksmarknaden på ett samarbetsavtal, bolaget i fråga har verksamhet i stora delar av världen och som en kuriosa kan nämnas att man gör ca 100st kundbesök dagligen. Företaget har egna fabriker och kommer att tillverka alla ståldelar i egen regi och sedan sälja i sitt eget namn, dock kommer alla plastprodukter köpas från EasyFill. Avtalet är ännu inte signat men flera möten har hållits och båda parter har målet att få detta avtal hamn så snart som möjligt.

Håkan Sjölander
VD
EasyFill AB

Denna rapport är inte granskad av företagets revisor

Nästa rapportdatum: 2016-11-30 Q3

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                    Jens Nisu                                         James Gray     
CEO                                                       Marketing Director                         CFO
+46 70 59 444 69                                  +46 70 660 58 82                            +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                       james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer