EasyFill AB (Publ.) Kvartalsrapport 1 2020

Omsättningen i koncernen EasyFill AB (Publ.), uppgick till 28 164 KSEK (29 995 KSEK) under det första kvartalet 2020. Ett omsättningstapp med ca 6% i jämförelse med samma period föregående år.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden minskade med 1 174 KSEK, - 1 241 KSEK mot - 67 KSEK samma period föregående år.

Nyckeltal i koncernen

Kvartal 1 Kvartal 1
2020-03-31 2019-03-31
Omsättning KSEK 28 164 29 995
EBITDA KSEK -1 241 -67
Resultat efter skatt KSEK -3 735 -2 397
EBITDA % -4,41% -0,22%
Antal utestående aktier vid periodens slut  90 177 647     74 067 356   
Resultat per aktie sek -0,041     0,032   
Soliditet % 56,39% 44,00%

 

Finansiella kommentarer Q1 2020 (KSEK).

Koncernen minskade omsättningen under kvartalet jämfört med samma period 2019 med 6%.

Hela omsättningsminskningen ligger hos Enjoy Sales. Detta var dock väntat då Q1 2019 var ett exceptionellt bra kvartal för Enjoy Sales samtidigt som utleverans av nya kylar till restaurang och hotell föll kraftigt fr o m mars månad på grund av utbrottet av Covid-19.  

Affärsområdet EasyFill Hyllsystem ökade omsättningen med 45%. Rörelseresultatet påverkades av investeringen i EuroShop. Under Q1 kostnadsfördes med ca 300 KSEK. Den övriga kostnaden för investeringen ca 600 KSEK periodiseras under kalenderåret.

Ebeco SRO (fabriken i Slovakien) ökade omsättningen med 1 553 KSEK jämfört med samma period 2019.

 

Väsentliga händelser under Q1, 2020

EasyFill

Bolaget ställde ut på branschmässan EuroShop i Düsseldorf i februari. På mässan presenterades bolagets kompletta sortiment av hyllsystem under varumärkena RotoShelf® och TurnLoader™.

Utfallet från mässan var positivt och flertalet nya kontakter knöts förutom att befintliga kontakter fördjupades. Detta utvecklas mer under VD ordet.

I slutet av februari bröt pandemin av Covid-19 ut och dämpade leveranser och orderingången. Mer om det under punken “Väsentliga händelser efter rapportperioden”

Ebeco SRO (Slovakien)

Ebecos verksamhet fortsätter i stort sett som under 2019 med en omsättningsökning på 7,4% och en resultatförbättring på ca 26%. Våren 2019 pressmeddelade EasyFill att Ebeco erhållit en order från MobiHeat på ca 10 miljoner som skall levereras under 2019/2020, den ordern samt löpande leveranser pågår fortlöpande och fram till midsommar beräknas fabriken arbeta i två skift.

Pongratz som köpt släpvagnar av modellen WallTrailer för ca 15 miljoner under 2018/2019 och sålt i framförallt Tyskland till butikskedjan Aldi erhöll leverans av ca 800st släpvagnar under Q1. Samtliga såldes av Pongratz till butiker i Tyskland på ca två veckor efter leverans.

För EasyFills hyllverksamhet är Ebecos utvecklingsavdelning basen. Avdelningen har under Q4 2019 samt under inledningen av 2020 jobbat hårt med att ta fram de senaste versionerna av våra produkter så att de kunde visas på EuroShop vilket de gjort med bästa tänkbara resultat.

Enjoy Sales

Coronapandemin slog till i sista tredjedelen av kvartalet och detta påverkade Enjoy Sales i stor utsträckning då de levererar kylskåp till barer och restauranger; en bransch som drabbats hårt av restriktioner.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Effekterna av Covid-19 har varit påtagliga, för att begränsa härjningarna har samtlig berörd personal i EasyFill och Enjoy korttidspermitterats i olika grad enligt det nya regelverket. Resekostnader har minskat drastiskt efter mässan i Düsseldorf. Totalt sett har detta haft en positiv påverkan på resultatet fr o m mars. Nya banklån söks enligt det nya regelverket.

Värt att notera är att trots att viruset lamslagit stora delar av världen är intresset för bolagets produkter fortfarande stort men flertalet bolag vill avvakta investeringar tills man vet var konjunkturen tar vägen. Man vill helt enkelt behålla en “stridskassa” istället för att genomföra investeringarna nu. Detta har påverkat orderingången negativt vilket var väntat på kort sikt. Bolaget för långtgående diskussioner med ett antal tillverkare av kyldiskar som har för avsikt att installera framförallt TurnLoader direkt på deras fabriker runt om i Europa. Bolaget ser denna kundkategori som en av de viktigaste på sikt.

Det nya amerikanska bolaget (EasyFill Mechandising Solutions Limited) är grundat och samarbetet med Marco Company är i princip avslutat. Det nya bolaget ägs till 51% av EasyFill AB och resterande av två amerikanska bolag; Vista Retail solutions (ägs av Craig Nickell, tidigare VD i Marco Company, samt MPH Global (ägs och drivs av Matt Pletcher, tidigare försäljningschef för Remis America).

 

Framtidsutsikter

Konsekvenserna av pandemins framfart gör det svårt att överblicka vad som kommer att ske på den globala marknaden, inte bara i den bransch som EasyFill agerar inom. Den ekonomiska påverkan spiller över på alla branscher och även om butikskedjor för livsmedel har haft ett uppsving den senaste tiden så gör den snabbt inkomna lågkonjunkturen att investeringsvilligheten kan påverkas negativt. Dock är det enskilt mest positiva med detta för EasyFills del att vår primära kundgrupp, livsmedelsbutikskedjorna, går bättre än någonsin. Det är bara att läsa ICA:s senaste rapport; de försäljningsökningar som de presenterar gäller även andra liknande kedjor internationellt vilket gör att ledningen i EasyFill känner att investeringsviljan i EasyFills produkter på sikt kan komma när corona-krisen är över, kanske redan i höst.

EasyFill:

I övrigt anser Bolaget att man står förhållandevis väl rustat och att viss optimism bland kunderna anas; främst gentemot tillverkarna av kyldiskar. Bolaget har efter EuroShop fått in affärsförfrågningar från en mängd olika tillverkare där de har kunder som uttryckt intresse för EasyFills produkter. Covid-19 har påverkat på så sätt att tidsaspekten skjutits fram men de många kontakter som mässan genererat finns kvar och hålls vid liv. Noteras kan att leveranser och installationer sker i princip dagligen i något land i Europa och då framförallt på den tyska och de nordiska marknaderna.

Bolaget sätter stor tilltro till verksamheten som pågår på andra sidan Atlanten; dels via det nya EasyFill-bolaget samt hos den mexikanska återförsäljaren som arbetar nära Walmart.

Produktion av Bolagets produkter i Kina är något som det jobbas med för att nå stordriftsfördelar och kostnadseffektivisering då anläggningen kan producera för hela världsmarknaden i stora volymer.

Ebeco:

Bolaget har en budget för Q2 med en omsättningsökning med ca 25% vilket inte kommer att uppnås på grund av pandemin men just nu tyder allt på att bolaget kan bibehålla samma omsättning Q2 som 2019. De största kunderna hos Ebeco är Pongratz, MobiHeat och EasyFill.

Bolaget gör insatser för att säkra de anställdas hälsa och säkerhet samtidigt som produktionen ska fortgå, vilket gjort att bolagets kostnader ökat. Företaget försöker överbrygga detta genom god kostnadsmedvetenhet.

Enjoy Sales:

När viruset slog till påverkades Enjoy Sales omedelbart och orderingången avstannande initialt. Men efter någon vecka var ordrar tillbaka och i april omsatte bolaget ca 3 MSEK vilket är klart lägre än budget men väsentligt mycket bättre än bolagets ledning befarade. Bolagets kunder, de stora bryggerierna i landet, har informerat att lager skall bibehållas så att leveranser kan ske fortlöpande.
 

Kommentar från VD Håkan Sjölander:

Virusutbrottet hade inte kunnat komma olämpligare än nu men det är jag nog inte den enda VDn som säger men…

RotoShelf för läskedryck är en stor marknad. I Sverige är det i dag i princip omöjligt att gå in i en livsmedelsbutik som inte har RotoShelf och vi ser nu att vi på marknad efter marknad kommer in med RotoShelf i läskedryckskylskåp. Under åren har EasyFill sålt många tusen kylskåp med RotoShelf i Sverige, nu börjar vi se ordrar dagligen i Tyskland, en marknad som är nästa 10 ggr så stor som den svenska.

EasyFill GmbH (Tyskland) erhöll i slutet av 2019 en order på ca 1400st läskedryckskylskåp till butikskedjan Penny i Tyskland. Kylskåpen tillverkas av Efficold i Spanien, RotoShelf systemen tillverkas på EasyFills fabrik i Slovakien.

Samtidigt har Frigoglass sålt 1000st kylskåp till världens näst största tillverkare av läsk som också levereras i Tyskland under våren 2020.

Redan nu ser EasyFill Tyskland att de leveranser som sker i landet omgående ger ringar på vattnet och förfrågningar och ordrar kommer löpande in från andra butikskedjor på kylskåp med RotoShelf.

Den stora marknaden för EasyFills patenterade produkter är inte läsk utan det är matvaror som kan delas in i två kategorier; kylda eller torra varor.

Under årens lopp har EasyFill jobbat med utveckling av hyllsystem för dessa två kategorier men inte lyckas utveckla den produkt som håller alla de krav som kan ställas på produkterna.

2017 förvärvade EasyFill Ebeco och det fanns två anledningar; utveckling och tillverkning och på köpet fick bolaget en fabrik som därutöver tillverkar släpvagnar.

Utvecklingsavdelningen i Ebeco är kompetent och för två år sedan kunde vi presentera en första version av TurnLoader för kyldiskar för marknaden. Som vanligt vid utvecklingsprojekt fanns några barnsjukdomar som nu är tillrättade. Patent är beviljat med 22 års återstående löptid.

Den senaste varianten visade vi på EuroShop i Düsseldorf och succén var given, många var de beslutsfattare från kylskåpstillverkare och butikskedjor som var i vår monter och sa att detta är mässans bästa produkt och vi kommer ta in den i vårt sortiment. Efter mässan har företag för att nämna några, Carrier, Viessmann, KMW, Arneg + fler informerat att man kommer ta in EasyFill som en egen produkt i sina kyldiskar.

Exkal från Spanien som på ca 17 år gått från nystartat företag till att ha ca 3% av världsmarknaden säger att TurnLoader och RotoShelf i sina kyldiskar skall vara ett naturligt tillval, företaget har beslutat att bygga en fabrik i Mexico tillsammans med en partner för att göra entré på USA marknaden, på EuroShop hade vi möten med ägarna av dessa och av Exkal och man sa att EasyFills produkter skall vara en del i den satsningen.

Marknadstest Ica Maxi Barkabystaden

På länken nedan finns en film från ICA Maxi Barkarbystaden. Jag ber er lägga några minuter på den och förstå principen av våra patenterade produkter.

https://youtu.be/SaP46SBeD6g  

På länken nedan finns hela testen och handlarens egna ord.

https://www.easyfill.se/wp-content/uploads/2020/01/Report-from-TurnLoader-evaluation-ICA-Maxi-Barkarbystaden-Sweden.pdf

Investeringens återbetalningstid är så kort som 5–10 månader (beroende på land och kostnadsläge).

TurnLoader Ambient för torra varor i butik har vi haft i flera prototypversioner och nu har vi en produkt som vi är nöjda med och kommer att lansera omgående med start i Tyskland.

EasyFills styrka i rådande tider är att bolaget har få och låga fasta kostnader, med korttidspermitterad personal, inga resekostnader och knappt några hyror t ex.

EasyFill/Enjoy Sales

Helägd fabrik och lager i Bräcke (ca 20 år gammal) på ca 3000 kvadratmeter som är obelånad.

Samtlig berörd personal är korttidspermitterad mellan 20–80% (beroende på arbetsuppgift)

EasyFill Tyskland

Ingen är korttidspermitterad eftersom verksamheten går bra och regelverket i Tyskland är annorlunda än det svenska.

USA och Sydafrika verksamheterna.

Klarar sig utan bidrag från EasyFill.

Återförsäljare

EasyFills återförsäljarnät säljer vidare utan kostnader för EasyFill förutom de kostnader vi har när våra säljare bistår med kunskap och träning.

Resor

Inga resor sker förnärvarande vilket medför kostnadsbesparingar.

Verksamheten

Bedrivs med telefon men framförallt med Teams möten både internt och mot återförsäljare.

Produktfilmer:

TurnLoader Ambient 900 (Torra hyllor i Butik) – https://youtu.be/6UaTK27NRa4
TurnLoader MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby) – https://youtu.be/SaP46SBeD6g
TurnLoader MD 1250/450 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/MMJRVdn5_lk
ColdFront med TurnLoader™ (Bensinstation Tyskland) – https://youtu.be/S5le2ejeMmk
RotoShelf MD 1250/2 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/_xtzuLZqKPw
RotoShelf MD 1250/2 (Walmart Mexico) – https://youtu.be/XGsAwlq4Ga4
RotoShelf CR 900 (Ica Bräcke) – https://youtu.be/xKSxWp7G7Gc
MaxLoad med RotoShelf® FA – https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs
Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige) – https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Läs gärna om våra produkter samt de pressmeddelanden och nyhetsbrev vi publicerat då det där finns massor av information om EasyFill och bolagets marknadsaktiviteter runt om i världen.

Följ oss i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/
https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/
https://www.youtube.com/EasyFill

Styrelsen

Bräcke 2020-05-26

 

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Rapportdatum 2020/2021

28/8 2020 Q2
27/11 2020 Q3
26/2 2021 Bokslutskommuniké

 

Kontaktpersoner

CEO, Håkan Sjölander
+46 70 594 44 69
hakan.sjolander@easyfill.se

CFO, James Gray
+46 70 660 54 94
james.gray@easyfill.se

Marknadschef, Jens Lidén
+46 70 660 58 82
Jens.liden@easyfill.se

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020.

 

Resultaträkning

Koncernen

Moderbolaget
Belopp i KSEK 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Nettoomsättning             27 864                29 695                  6 284                   4 999   
Aktiverat arbete för egen räkning                   300                      300                      300                      300   
             28 164                29 995                  6 584                  5 299   
Rörelsens kostnader
Handelsvaror –            18 031    –           19 652    –             4 543    –             2 898   
Övriga externa kostnader –               5 211    –             4 576    –              1 390    –              1 093   
Personalkostnader –              6 163    –             5 700    –              1 325    –              1 396   
EBITDA –               1 241                        67    –                674    –                   88   
Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande kostnader –               1 176    –                824    –              1 035    –                 561   
Avskrivningar –               1 318    –              1 640    –                343    –                400   
Resultat efter finansiella poster och avskrivningar –             3 735    –             2 397    –             2 052    –              1 049   
Skatt                       –     
Koncernbidrag
Resultat för Perioden –             3 735    –             2 397    –             2 052    –              1 049   

 

Balansräkning

Koncernen

Moderbolaget
Belopp i KSEK
2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar              18 669                  18 166                 17 798                 17 397   
Materiella anläggningstillgångar               9 009                   8 741                   1 878                    1 915   
Finansiella anläggningstillgångar              29 912                27 359                 66 761                67 823   
Goodwill               9 754                  9 903   
Summa anläggningstillgångar             67 344                 64 169                86 437                 87 135   
Omsättningstillgångar
Varulager             23 862                 21 345                   3 051                    3 131   
Kundfordringar              10 574                  11 589                      722                  3 467   
Övriga kortfristiga fordringar                 5 115                  4 957                 20 124                 16 675   
Kassa och bank               3 289                       712                   1 494                     1 131   
Summa omsättningstillgångar             42 840                38 603                 25 391                24 404   
SUMMA TILLGÅNGAR     110 184       102 772        111 828        111 539   
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital –              9 017    –             8 903    –              9 017    –             8 903   
Fond för utvecklingsutgifter                       –      –             7 044    –             7 044   
Fritt eget kapital –             53 111    –           54 661    –           69 135    –           71 437   
Summa Eget kapital –           62 128    –          63 564    –           85 196    –          87 384   
Långfristiga skulder –             5 294    –             5 479    –             5 294    –             4 752   
Konvertibelt lån –             4 500    –             4 500    –             4 500    –             4 500   
–             9 794    –             9 979    –             9 794    –             9 252   
Leverantörsskulder –           18 509    –            11 220    –             3 003    –             3 243   
Övriga kortfristiga skulder –           19 753    –           18 009    –           13 835    –            11 660   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER –   110 184    – 102 772    –   111 828    –   111 539   

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se 
www.easyfillcorporate.com

CisionLink Kvartalsrapport 1 2020 EasyFill AB (publ.)