EasyFill AB (Publ.) – Kvartalsrapport 1 2019

Omsättningen i EasyFill AB (Publ.), 556653–2924, uppgick till 29 995 KSEK (15 644 KSEK) under Q1 2019. En omsättningsökning med nästan 100%.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden blev positivt, +67 KSEK mot – 2 396 KSEK samma period föregående år.

År 2019 har inletts ovanligt bra. Inledningen av 2019 pekar mot en rejäl omsättningsökning för koncernen för helåret 2019. 

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Period: Kvartal 1, 2019 (Kvartal 1, 2018)  

Omsättning: 29 995 (15 644)

EBITDA: 67 (- 2 396)

EBITDA marginal %: 0,2 (- 15,3%)  

Resultat efter finansiella poster: – 2 397 (- 4 831)

Antal aktier vid periodens slut: 74 067 356 (73 067 356) 

Resultat per aktie, kr: -0,032 (-0,066)


Finansiella kommentarer, KSEK

Finansiella kommentarer Q1 2019.

Försäljningen fördubblades i det närmaste Q1 i jämförelse med samma period 2018.
Främst är det affärsområde (”AO”) Enjoy Sales (kylskåpsförsäljning i Norden) och Ebeco (släpvagnar) som svarar för det.
AO EasyFill (patenterade roterande hyllsystem med påfyllning bakifrån) ökade också markant i jämförelse med samma period 2018.
Noteras bör att AO EasyFill har betydligt högre bruttomarginal på sina produkter (RotoShelf och TurnLoader) och binder mindre kapital.  

EBITDA + 67 (Q1 2019) – 2 396 (Q1 2018)

I Q2 2019 kommer finnas en redovisning av försäljning, EBITDA och kapitalbindning per affärsområde.

Kassaflödet var fortsatt negativt främst p g a räntekostnader. Pågående nyemission kommer, om den blir fulltecknad, kunna leda till att skulder amorteras/kvittas med åtföljande minskning av räntekostnader fr o m juni 2019.


Väsentliga händelser under Q1, 2019

 • Mercadona, en större spansk butikskedja beslutade att installera EasyFills produkt RotoShelf MD 1250/2 för dryck i sina butiker. Butikskedjan har ca 1600 butiker. Bolaget samarbetar med den spanska tillverkaren Exkal för leveranser av Bolagets produkter som kommer installeras direkt i fabrik. De första 25 RotoShelf för utvärdering har levererades under januari och i februari erhölls ytterligare en beställning på 50 RotoShelf.
 • De första installationerna av Bolagets innovation TurnLoader ambient genomfördes på två orter i Sverige.
 • Enjoy Sales hade ett mycket framgångsrikt kvartal med omfattande leveranser till befintliga och nya kunder.
 • Leveranserna av WallTrailer till Österrikiska Pongrazt genomfördes i januari och redan första helgen såldes omkring 250 st vagnar i Schweiz och Österrike.


Väsentliga händelser efter 2019-03-31

I april månad initierades en företrädesemission där det avsågs att ta in 37 MSEK till Bolaget. I emissionen finns även en överteckningsdel om ytterligare 5 MSEK. Teckningstiden för emissionen är 5–25 april 2019 och teckningskursen är 2,50 SEK

Övrigt:

EasyFill:

 • Ledningen av bolaget beslutade att renodla flera av rollerna hos en del nyckelmedarbetare för att ge ett bättre fokus och bemötande mot kunder och övriga intressenter. Från 1 april är Oliver Eischeid internationell försäljningschef för affärsområdet EasyFill – FIFO merchandising systems. Samtidigt blev Jens Nisu renodlad marknadsdirektör för koncernen.
 • Bolaget är i omfattande diskussioner om leveranser till Franprix, en butikskedja i centrala Paris med ca 900 butiker. Franprix är en del av Casino group med verksamhet i stora delar av Frankrike.
 • Ett stort intresse för bolagets produkter har uttryckts från Arneg Korea och fysiska möten har hållits och processen är pågående och de första leveranserna planeras under Q2. Arneg är Europas dominerande leverantör av kyllösningar till livsmedelsbutiker och en nyckelaktör för EasyFill i Europa.
 • Leveranserna till Carrefour Belgien som i formerats om i tidigare PM är framskjutna till maj.
 • För ytterligare information om väsentliga händelser hänvisas till VD ordet nedan.


Framtidsutsikter

–          EasyFill:

 • Antalet löpande ordrar som inkommer Bolaget har aldrig varit högre och detta ger en känsla av tillförsikt och det pågår diskussioner högt och lågt med ett stort antal aktörer i branschen.
 • Flera av Bolagets återförsäljare och OEM partners har tagit stora steg i försäljningen och det finns långtgående planer för fördjupande samarbeten där resultatet kommer visa sig i försäljningssiffrorna
 • Försäljningen i USA har som tidigare nämnts inte lyft på det sätt som önskat och Bolagets samarbetspartner Marco Company har vidtagit åtgärder för att sätta större fokus på försäljning av EasyFill produkter. Man har nyligen anställt en försäljningschef för EasyFill och man har flertalet projekt som man arbetar med.
 • Försäljningen i Sydafrika har även den inte genererat de volymer som alla inblandade hoppas på men det finns nu tecken på att det är på väg att vända.

–          Ebeco:

 • Med en betydande order i bagaget som medför god produktionsbeläggning och ett jämt leveransflöde ges en arbetsro i Bolaget och affärsområdet kommer att generera väsentligt bättre resultat under 2019.

–          Enjoy Sales:

 • Enjoy Sales går mot ett rekordår om bolaget fortsätter på den inslagna vägen och när detta skrivs finns inget som tyder på en avmattning.


Håkan Sjölanders VD-kommentar

Svensk patenterad innovation minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.

Nog känns ovanstående text ligga rätt i tiden, utan tvekan har vi människor fått upp ögonen för att vi slänger för mycket mat av det vi producerar.

Nästan 1/3 av all mat som produceras slängs och mycket slängs redan i butiken och de produkter som har kortaste datum från produktion till utgått datum är mjölkprodukter:

Miljöpåverkan är större än vad de flesta av oss tänker på:

 •  Kon producerar mjölk.
 •  Bonden mjölkar och lagrar mjölken i kylda tankar.
 •  En mejeribil hämtar mjölken hos bonden.
 •  Mejeribilen kör till mejeriet
 •  Av mjölken produceras ost, grädde, smör o.s.v.
 •  Förpackningar dessa produkter skall ligga i produceras på en fabrik någonstans i världen.
 •  Förpackningarna levereras till mejeriet.
 •  Förpackningarna fylls med produkter.
 •  Förpackningarna körs med lastbil till butiken.
 •  Förpackningarna ställs in på hyllor i en kundkyl.
 •  Under x antal dagar i butiken måste den ansvarige för dessa kylar fylla på och manuellt se till så att de äldsta produkterna säljs först.
 •  Efter x antal dagar finns det varor i kylen som måste destrueras på grund av utgående datum, ju slarvigare hantering ju mer svinn.
 •  Varorna plockas ur och läggs på en lastbil och körs till en destruktionsanläggning.
 •  Varorna destrueras.


Jag träffade marknadschefen för ett stort Nordiskt mejeri och han berättade att deras mejeri tog tillbaka ca 11% av alla varor de levererade ut till butiker i form av utgående datum.
Alla som läser ovanstående förstår att detta sätt att hantera varor på långsiktigt inte är acceptabelt.

Att minska matsvinnet i en butik fodrar mycket diciplin från butikens personal eftersom de hela tiden måste se till att den produkt de placerar på hyllan först säljs först.
EasyFills patenterade produkter minskar matsvinnet i butik med ca 40% (olika % svinn på olika varor)

Varför EasyFills patenterade produkter?

All påfyllning sker bakifrån eftersom hela hyllinredningen roteras vid påfyllning vilket gör att den produkt som ställs på hyllan först säljs först detta minskar svinnet med ca 40%.

Produkten som står på hyllan är alltid närmast kunden eftersom hyllan lutar mot kunden. Detta ökar försäljningen med ca 15- 20% jämfört med standardhyllor.

Minskar påfyllningstiden med ca 70% eftersom inga varor behöver plockas ut eller flyttas vid påfyllning.

EasyFills patenterade hyllsystem är för butikskedjan eller den enskilde butiksägaren en större initialt investering än med standardinredning men tester visar att återbetalningstiden är ca sex månader i vår del av världen och ca 12 månader i ett lågprisland. Efter dessa tidsperioder är investeringen återbetald och de pengar som för butikskedjan eller den enskilde butiksägare normal försvinner i form av svinn blir nu vinst i företaget.

Vi som jobbar på EasyFill jobbar hårt och målmedvetet. Vi började lansera våra produkter för påfyllning av läsk bakifrån i läskedryckskylskåp och jag vågar påstå att i Sverige är vi nu standard och med samma målmedvetenhet vi haft i Sverige går vi nu in på marknader runt om i världen med samma mål när det gäller läskedryckskylskåp = standard.

Företrädesemission

I april månad initierades en företrädesemission där det avses att ta in 37 MSEK till bolaget. I emissionen finns även en överteckningsdel om ytterligare 5 MSEK.

Teckningstiden för emissionen är 5–25 april 2019 och teckningskursen är 2,50 SEK. Om emissionen tecknas i sin helhet kommer bolaget tillföras ca 37 miljoner samt en eventuell överteckningsdel på 5 miljoner. För dessa pengar kommer bolaget betala bort dyra lån och sedan fortsätta marknadsföra bolaget i hela världen. Med den omsättning och ett positivt EBITDA bolaget redovisar i denna rapport känns grunden för en positiv framtid vara lagd.

Läs mer om företrädesemissionen samt om bolaget och dess produkter i emissionsprospektet.

https://www.easyfillcorporate.com/business/new-shares-issue/


Besök gärna våra sidor:

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

Läs gärna om våra produkter samt de pressmeddelanden och nyhetsbrev vi publicerat där finns massor av information om EasyFill och bolagets marknadsaktiviteter runt om i världen.

VD Håkan Sjölander

Bräcke 2019-04-24


Årsredovisning och Årsstämma

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfillcorporate.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 7 maj 2019.

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på Sollentunavägen 135B i Stockholm/Sollentuna 28 maj 2019.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


Bräcke 2019-04-24

Styrelsen i EasyFill AB 

Rapportdatum 2019/2020

28/5 Bolagstämma avseende 2018

30/8 Q2 2019

29/11 Q3 2019

28/2 2020 Bokslutskommuniké 2019


Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

Jens Nisu
CMO/Marknadschef

+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om

EasyFill:

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).

Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Q1 rapport inkl RR o BR