EASYFILL AB (PUBL.) – KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 27 maj 2021.

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för 2020 fastställdes.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust 2020 i ny räkning.

Ansvarsfrihet för år 2020 för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg, Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter samt att Richard Bagge valdes till ordförande.

Beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisionsfirma med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt.  

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Tf VD Jens Lidén lämnade en redogörelse för verksamheten med efterföljande frågestund.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD/Marknadschef                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Kommuniké från bolagstämma gällande 2020 2021-05-27