EasyFill AB (publ.) – kommuniké från årsstämma 2018

Årsstämma för EasyFill AB hölls den 29 maj 2018 i Sollentuna. 

       Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning fastställdes. 

       Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust i ny räkning. 

       Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades. 

       Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ytterligare 1,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Richard Bagge till ordförande. 

       Beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisionsfirma med Jens Edlund som huvudansvarig revisor. 

       Beslutades att anta en ny bolagsordning varvid aktiekapitalsgränserna ändrades, antalet ledamöter ändrades i enlighet med förslaget i kallelsen och att bolagsstämma även kan hållas i Sollentuna. 

       Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt.                   

       Konstaterades att alla beslut fattats med erforderlig majoritet. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad. 

Därutöver lämnade VD Håkan Sjölander, Tysklandschef Oliver Eischeid och produktlinjechef för släpvagnar Jussi Niemetz en redogörelse för verksamheten med efterföljande frågestund.

Direktsändning av Bolagsstämma.

Bolaget informerade genom ett pressmeddelande att bolagsstämman skulle direktsändas via nätet, på grund av tekniskt fel gick inte sändningen ut, bolagsstämman filmades men filmen blev dålig, i valet med att lägga ut filmen eller ej väljer vi att inte publicera den.

För mer information kontakta: 

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu 
CEO                                                                  Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se  

www.easyfill.se  

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Spotlight Stock Market.
  Läs mer Läs mer