EasyFill AB (publ.) – Information från årsstämma gällande 2016.

Årsstämma genomfördes i EasyFill AB 2016-04-27 i Kista Mässan.

EasyFill AB (publ) genomförde årsstämma gällande 2016 torsdagen den 27 april 2017. Styrelsen i bolaget konstaterade att uppslutningen var god, ett 60 tal aktieägare och ett 20 tal icke aktieägare varav de flesta jobbar i EasyFill koncernen.

§1            Richard Bagge förklarade stämman öppnad.

§2            Richard Bagge valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden utsåg Ian Slettengren att som sekreterare föra protokollet.

§3            Förteckningen över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman. Antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bestämmelserna i bolagsordningen och i enlighet med vad som närmare angetts                  i kallelsen till årsstämman.

§4             Beslutades att utse Andrej Kledzik och Björn Rodeholt att jämte ordföranden justera protokollet.

§5            Årsstämman godtog att stämman hölls i Kista.

                 Noterades att kallelse till dagens årsstämma har den 30 mars 2017 publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Noterades vidare att information om att kallelse skett har den 30 mars 2017 publicerats i Svenska Dagbladet. Det konstaterades att årsstämman                      blivit behörigen sammankallad.

§6             Styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning godkändes att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§7             Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, Bilaga 2.

                 Verkställande direktören och ledningsgruppen lämnade ett anförande om det gångna året.

                 Revisor, Jens Edlund, redogjorde för revisionsberättelsen.

§8            Beslut om

                 fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning

                 Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna, resultat- och balansräkningen, samt den i koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

a)             dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen

                Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets vinst till ny räkning.

b)            ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

                Beslutades att, i enlighet med revisorns tillstyrkande, bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

                 Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§9             Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

                 Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§10          Beslutades att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor.

                 Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Hans Berg, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander som ordinarie ledamöter, samt nyval av Alf Aarthun som ordinarie ledamot i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Richard Bagge valdes till styrelsens ordförande.

                 Det beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Edlund & Partners AB som revisorer med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

§11          Styrelsens förslag till förvärv av samtliga aktier i Ebeco AS presenterades.

                 Håkan Sjölander och Henning Bersagel lämnade ett anförande rörande Bolagets förvärv av Ebeco AS.

§12          Beslutades att anta en ny bolagsordning

§13          Det beslutades att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Ebeco AS genom apportemission..

§14          Beslutades att genomföra en apportemission enligt styrelsens förslag till beslut

§15          Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning                    och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst 5 miljoner                          aktier på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

                 Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

                 Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

§16          Stämmans avslutande

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se 

www.easyfill.se 

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget. 

Läs mer Läs mer