EasyFill AB (publ) genomför en företrädesemission om 9,7 mkr och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i EasyFill AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 12 januari 2015 att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga ägare. Nyemissionen, som är säkerställd till 46% genom teckningsförbindelser från större aktieägare, tillför Bolaget cirka 9,7 mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen görs för att finansiera det ökade rörelsekapitalbehovet i och med den ökade försäljningen samt för att stärka balansräkningen inför den internationella lanseringen av EasyFills nya produkter.

Teckningskursen i emissionen har fastställts till 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 19 januari 2015 och teckningstiden löper mellan 26 jan – 6 feb 2015. Av ovanstående skäl kallar EasyFill AB 556653-2924 till Extra Bolagsstämma den 12 januari 2015 klockan 11.00 på bolagets huvudkontor i Bräcke. Fullständig kallelse kommer att utsändas den 15 december 2014.

Huvudskälet till det uppkomna kapitalbehovet är att EasyFills dotterbolag Enjoy Sales försäljning av läskedryckskylskåp, i och med det treåriga avtalet med en svensk bryggerijätte, samt några bryggerier, visar sig kräva större lager än beräknat för att klara av kontrakterade leveranser. Genomsnittslagret ligger nu på ca 7 miljoner kr med toppar under högsäsong på upp till 13 miljoner kr. Av den anledningen binds mycket rörelsekapital så att stora delar av de medel som i emissionen 2013 var avsedda att användas offensivt för EasyFills räkning 2015 och framåt istället binds i lager i Bräcke. För att hålla nere kostnaderna för att finansiera det ökade rörelsekapitalet och för att stärka balansräkningen har styrelsen beslutat att föreslå en företrädesemission.

EasyFills huvudägare Loxysoft AB (ca 30 % ägarandel) har haft en stark tillväxt och har under 2014 förvärvat 3 st. bolag för totalt ca. 100 miljoner kronor, av den anledningen har bolaget inte finansiella resurser att teckna sin del i den förestående företrädesemissionen. Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB som äger 11,8% av bolaget kommer utöver att teckna sin del av emissionen även teckna Loxysoft ABs och Inesco Holding ABs delar motsvarande totalt 34,7%. Styrelsen i EasyFill AB är angelägna om att företrädesemissionen tecknas i sin helhet och har därför beslutat att emissionskursen sätts till 2,00 kr. 4 860 937 nya aktier avses att emitteras motsvarandet en total emissionslikvid om 9 721 874 kr. Inlandsinnovation tecknar 2 256 920 nya aktier motsvarande 4 513 840 kr som därmed är säkerställda i emissionen.

EasyFill har under 2013 och 2014 utvecklat och patenterat nästa generations roterbara hyllor. Hyllor som skapar optimerad exponering samt effektiviserar påfyllning av varor i kommersiella kylskåp. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa den fortsatta internationella lanseringen av EasyFills nya produktlinjer och för att möjliggöra en hög omsättningstillväxt samt stärka bolagets organisation och finansiella ställning.

Utvecklingen av ytterligare hyllösningar har nu minskat och bolaget upplever att nu har EasyFill i princip det produktsortiment som behövs för att lyckas på marknaden. Produkten RotoShelf Multi finns färdig och anpassad för ett stort antal kylmodeller på marknaden och anpassas löpande till ytterligare modeller från nya kunders. Under 2015 kommer fokus att ligga på att cementera det intresse som finns för Cabinet-line (kommersiella kylskåp) lösningarna, samt att på allvar starta upp försäljningen till Case-line (stora öppna kyldiskar) och Store-line (butiksinredning för livsmedel) där den verkligt stora potentiella marknaden finns.

Produkterna är patenterade i en mängd länder och i nya patent beviljas löpande. Det senaste patentet beviljades i slutet av november 2014 och avsåg RotoShelf Multi i Ryssland.

Informationsmöte gällande företrädesemissionen kommer att hållas i företagets lokaler i Sollentuna dit intresserade är välkomna att träffa företrädare för företaget och få närmare information. Informationsmötet kommer att filmas och visas i sin helhet på företagets hemsida.

Vidare information om datum och tid kommer så snart detta är klart.

VD-kommentar

”Det jag kan konstatera är att bolaget trots ett resultat nära noll har begränsade finansiella resurser vilket är trist. I den budget vi hade för 2014 kunde jag inte se att Enjoy Sales försäljning skulle öka som den gör och att vi då tvingas låsa mycket kapital i form av lager. Jag har också varit för optimistisk i att lyckas och därför minskat bolagets lån till finansiärer med ca 2 miljoner under 2014.

Med facit i hand skulle de 9,7 miljoner kr vi nu avser ta in redan tagits in vid emissionen 2014.

I EasyFill har vi produkter som är färdiga till 100 procent som nu rullas ut på marknaden. En marknad där efterfrågan på våra produkter ökar för varje dag som går. Jag har med en dåres envishet gång på gång sagt att våra patenterade produkter kommer att erövra världen och varje gång jag skrivit det har jag blivit än mer övertygad. Det enda jag inte kunnat beräkna är hur lång tid det tar från ett streck på ett papper till att marknaden är mogen.

Nu är den stunden här och EasyFill går en fantastisk framtid till mötes. Nu gör vi en framåtriktad företrädesemission så att vi har pengar till att förstärka försäljningsorganisationen med en ytterligare säljare för EasyFill där vi kommer att starta rekryteringen omgående så att vi kan vara mer proaktiva och uppsökande för att snabbare etablera EasyFill som det världsomspännande bolag vi har för avsikt att bli. Vi kommer också att anställa en säljare på Enjoy Sales med placering i Stockholm, en säljare som skall till 100 % fokusera på ökad försäljning av RotoShelf i Sverige.

Som framgår av ovanstående så kommer ett informationsmöte gällande företrädesemissionen att hållas i Sollentuna och min förhoppning är att du som läser detta kommer och tar med dig så många intresserade som möjligt för detta möte kommer att vara ytterst givande. Vidare information om datum, tider och platser kommer efter den extra bolagstämma bolaget genomför den 12 januari 2015.

Jag citerar pressmeddelandet från 2014 där jag skrev. ”Jag hade kunnat gå till våra stora aktieägare och bett om mera pengar i form av en riktad emission men styrelsen beslöt efter moget övervägande att ge alla aktieägare chansen att hänga med på denna resa, nu när tåget så sakteliga börjar rulla ut från perrongen. Inför de möjligheter som vi nu står inför hade det känts orättvist att inte ge alla aktieägare chansen att vara med på resan. Därav en företrädesemission.”

Håkan Sjölander, VD

Emissionsvillkor

Innehavare av tio (10) befintliga A- och B-aktier i Bolaget ges rätten att teckna en (1) ny B-aktie till teckningskursen 2,00 kr. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 19 januari 2015. Detta innebär att EasyFills aktie kommer att handlas inklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter till och med den 15 januari 2015. Teckningsperioden löper mellan den 26 januari – 6 februari 2015.

I företrädesemissionen kommer upp till 4 860 937 B-aktier att emitteras motsvarande ett totalt emissionsbelopp om högst 9 721 874 kr, detta innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med maximalt 486 093,70 kr.

Preliminär tidsplan för emissionen

– Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter: 15 januari 2015
– Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den: 16 januari 2015
– Informationsmemorandum offentliggörs: 13 januari 2015
– Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen: 19 januari 2015
– Teckningsperiod i nyemissionen: 26 januari – 06 februari 2015
– Handel i teckningsrätter: 26 januari – 4 februari 2015
– Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 26 januari 2015 till dess nyemissionen registreras av Bolagsverket
– Resultatet av nyemissionen offentliggörs den 9 februari 2015

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt EasyFill AB i samband med emissionen.

I övrigt hänvisar styrelsen för EasyFill det till memorandum som kommer upprättas i samband med Erbjudandet och publiceras den 13 januari 2015.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i EasyFill. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i EasyFill kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra under januari 2015.

Bräcke den 12/12 2014

Styrelsen i EasyFill AB (Publ)

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer