EasyFill AB (publ) genomför en företrädesemission om 11,2 MSEK samt tidigarelägger rapporten för det tredje kvartalet 2013

Styrelsen i EasyFill har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 15 maj 2013 beslutat att genomföra en företrädesemission som tillför bolaget 11,2 MSEK med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 0,8 MSEK genom utnyttjande av en övertilldelningsoption. Kapitalanskaffningen görs av offensiva skäl för att stärka bolagets balansräkning inför den internationella expansion som nu förestår och för att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns för bolagets nylanserade produkter.

Företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen kommer att tillföra bolaget totalt 12 000 000 kr. Huvudägarna i EasyFill har för avsikt att teckna sina respektive delar i företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts till 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 8 november 2013 och teckningstiden löper mellan 18 – 29 november 2013. Med anledning av tidpunkten för nyemissionen kommer EasyFill att offentliggöra rapporten för det tredje kvartalet den 8 november 2013, Detta är en tidigareläggning från tidigare kommunicerat rapportdatum, 14 november.

-”EasyFill har under 2013 utvecklat och patenterat nästa generations roterbara hyllor. Hyllor som skapar optimerad exponering samt effektiviserar påfyllning av varor i kommersiella kylskåp. Nyemissionen genomförs i syfte att säkerställa den fortsatta internationella lanseringen av EasyFills nya produktlinjer och för att möjliggöra en hög omsättningstillväxt samt stärka bolagets finansiella ställning,” säger Håkan Sjölander, VD för EasyFill AB.

Nyemissionen är en offensiv emission för att snabbare kunna rulla ut de patenterade produkterna på marknaden. Bolaget står i början av en aggressiv produktlansering och ett flertal marknadstester skall genomföras med många olika kunder och kundkategorier. EasyFill har, efter Drinktec-mässan i München, ca 100 olika byggerier, läsk- och vattenproducenter, kyltillverkare och agenter som det förs diskussioner i olika faser med. För att möta den stora efterfrågan behöver bolaget förstärka organisationen med minst en exportsäljare och en resurs till utvecklingsavdelningen. Stärkta av framgången på Drinktec kommer EasyFill AB att ställa ut på den internationella retail-mässan EuroShop i Düsseldorf, Tyskland 16-20 februari 2014. EuroShop är en branschmässa som återkommer vart 4:e år och de ledande företagen, med svenska Itab i spetsen, finns alla representerade.

Utvecklingen av ytterligare hyllösningar fortgår och ett flertal nya produktionsverktyg står på kö att beställas. Fokus kommer under 2014 att ligga på att cementera det intresse som finns för Cabinet-line (kommersiella kylskåp) lösningarna och att på allvar starta upp försäljningen till Case-line (stora öppna kyldiskar) och Store-line (butiksinredning för livsmedel) där den verkligt stora potentiella marknaden finns.

Bolagets produkter är patenterade i en mängd länder och i början av v.43 fick bolaget det glädjande beskedet att EasyFill AB har beviljats patent i USA på produkten RotoShelf Multi. Detta stärker ytterligare bolagets tro på produkterna och öppnar upp nya möjligheter på den enorma Amerikanska marknaden.

Informationsmöten gällande företrädesemissionen kommer att hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Malmö dit intresserade är välkomna att träffa företrädare för företaget och få närmare information. Vidare information om datum, tider och platser kommer inom kort.

VD-kommentar
”I EasyFill har vi nu 100 % färdiga produkter redo att rullas ut på marknaden, en marknad där efterfrågan på våra produkter är enormt stor. Jag har med en dåres envishet gång på gång sagt att våra patenterade produkter kommer att erövra världen och varje gång jag skrivit det har jag blivit mer övertygad det enda jag inte kunnat beräkna är hur lång tid det tar från ett streck på ett papper till att marknaden är mogen. Nu är marknaden mogen och EasyFill går en fantastisk framtid till mötes. Nu gör vi en framåtriktad företrädesemission så att vi har pengar till ytterligare produktionsverktygsinvesteringar. Dessutom ger det resurser att anställa personal för lanseringen en vidareutveckling av företaget till det världsomspännande företag vi har för avsikt att bli. Som framgår av ovanstående så kommer informationsmöten gällande företrädesemissionen att hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Malmö och min förhoppning är att du som läser detta kommer och tar med dig så många intresserade som möjligt för dessa möten kommer att vara ytterst givande. Vidare information om datum, tider och platser kommer inom kort.

Jag hade kunnat gå till våra stora aktieägare och bett om mera pengar i form av en riktad emission men styrelsen beslöt efter moget övervägande att ge alla aktieägare chansen att hänga med på denna resa, nu när tåget så sakteliga börjar rulla ut från perrongen. Inför de möjligheter som vi nu står inför hade det känts orättvist att inte ge alla aktieägare chansen att vara med på resan. Därav en företrädesemission.”

Håkan Sjölander, VD

Emissionsvillkor
Innehavare av tolv (12) befintliga aktier i Bolaget ges rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 3,00 SEK. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 8 november 2013. Detta innebär att EasyFills aktie kommer att handlas inklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter till och med den 5 november 2013. Teckningsperioden löper från mellan den 18 – 29 november 2013.

Nyemissionen tillför bolaget 11,2 MSEK, före emissionskostnader med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 0,8 MSEK genom utnyttjande av en övertilldelningsoption. Syftet med övertilldelningsoptionen är att få en bredare ägarspridning och en bättre likviditet i Bolagets aktie. I företrädesemissionen kommer upp till 3 732 028 aktier att emitteras, vid överteckning av Emissionen kommer ytterligare upp till 267 972 aktier att emitteras. Totalt kommer således 4 000 000 aktier att kunna emitteras, motsvarande ett totalt emissionsbelopp om högst 12 000 000 kr, detta innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med maximalt 400 000 kr.

I övrigt hänvisar styrelsen för EasyFill det till memorandum som kommer upprättas i samband med Erbjudandet och publiceras den 8 november 2013.

Preliminär tidsplan för emissionen
Sista handelsdag i aktien med rätt till teckningsrätter 5 november 2013.
Första handelsdag i aktien utan rätt till teckningsrätter 6 november 2013.
Informationsmemorandum offentliggörs den 8 november 2013.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 8 november 2013.
Delårsrapport för 1 januari – 30 september 2013 offentliggörs 8 november 2013.
Teckningsperiod i nyemissionen 18 – 29 november 2013.
Handel i teckningsrätter 18 – 27 november 2013.
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 18 november 2013 till dess nyemissionen registreras av Bolagsverket.
Resultatet av nyemissionen offentliggörs omkring den 2 december 2013.

Eyer Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt EasyFill AB i samband med emissionen.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i EasyFill. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i EasyFill kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 8 november 2013.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade akiter eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Bräcke den 30/10 2013

Styrelsen i EasyFill AB (Publ)
För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69, hakan.sjolander@easyfill.se eller marknadschef Jens Nisu 070 660 54 82 jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer