EasyFill AB (publ.) Förslag till förlängt teckningsoptionsprogram.

Punkt 13 i Kallelsen den 3 maj 2016 till Årsstämma den 2 juni 2016 i Easyfill AB (publ), 556653-2924

Förslag till förlängt Teckningsoptionsprogram, partiellt

Bakgrund

På årsstämman den 14 juni 2011 utfärdades 1 miljon teckningsoptioner till John Andersen för teckning av 1 miljon nya B aktier i Easyfill AB (publ). Villkor: löptid 30 juni 2014 och teckningskurs 3 kronor per aktie.

På årsstämman i den 27 maj 2014 förlängdes detta med två år till 30 juni 2016 samt utökades med 1,5 miljoner teckningsoptioner till sammanlagt 2,5 miljoner teckningsoptioner till John Andersen.

Lösenpris är idag 2,98 kronor per aktie.

Förslag

Styrelsen föreslår att 1 000 000 av dessa teckningsoptioner förlängs med 3 år, med löptid till 30 juni 2019.

Beslutet är villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman (Abl 16 kap §8).

Punkterna 14, 15 och 16 i Kallelsen
Styrelsen föreslår att återkalla ovanstående punkter i dagordningen.

Bräcke i maj 2016

Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                                 Jens Nisu
CEO                                                                    Marketing Director
+46 70 59 444 69                                               +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se                               jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer