EasyFill AB (publ.) – EasyFills företrädesemission kraftigt övertecknad

EasyFill AB (publ) (”EasyFill” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 24 oktober 2016. Teckningsperioden löpte från och med den 4 november till och med den 18 november 2016. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 23,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning.  

Det slutliga resultatet visar att totalt 3 025 782 B-aktier tecknades med företräde, motsvarande 98,4 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt cirka 39,9 MSEK. Därmed tecknades totalt cirka 62,6 MSEK i nyemissionen, vilket motsvarar 271 procent.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som uppgår till 1,7 MSEK samt betalning genom kvittning som uppgår till cirka 4,1 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet daterat den 28 oktober 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 22 november 2016. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 307 652,00 SEK genom nyemission av     3 076 520 aktier av serie B. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 845 388,50 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 58 453 885 stycken varav 1 936 105 utgörs av onoterade A-aktier och 56 517 780 av B-aktier.

Betalda tecknade aktier (BTA B) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket varvid de ersätts av registrerade aktier.

Kommentar från VD:

”Vi har nu fyllt på kassan och kan därmed trycka lite hårdare på gaspedalen. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare som ställt upp. Speciellt glädjande är det att kunna konstatera att hela vårt middle management, inalles 10 personer, inklusive alla 5 chefer i våra utländska samägda bolag och dotterbolag, tecknat aktier för uppemot 15% av hela emission via inköpta teckningsrätter. Det borgar för att de tror på vad vi gör, vilket är viktigt, för de ser det inifrån, men också för att de kommer att ge det där lilla extra som man så gärna eftersträvar hos sin personal. Så jag är väldigt glad idag. Vårt verkliga genombrott är nära förestående, det känns så.” säger Håkan Sjölander, VD.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till EasyFill i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                                     Jens Nisu                                     James Gray     
CEO Marketing Director                         CFO
+46 70 59 444 69                                   +46 70 660 58 82                      +46 70 660 54 94
hakan.sjolander@easyfill.se                  jens.nisu@easyfill.se                  james.gray@easyfill.se

www.easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.
EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer