EasyFill AB (publ) – Bolagets företrädesemission blev tecknad till cirka 80 procent

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 31 augusti 2023. Teckningstiden löpte från och med den 25 september 2023 till och med den 2 oktober 2023. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 18,8 MSEK före emissionskostnader och 18,5 MSEK efter emissionskostnader.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier för totalt 10,8 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 57,54 procent av företrädesemissionen. Ytterligare teckningsanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 8,0 MSEK, motsvarande 42,46 procent av företrädesemissionen. Därmed tecknades totalt 18,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 79,17 procent, i summan ingår kvittning av lån från ägare med 11,3 MSEK.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i EasyFill med 9 381 229 SEK och till överskottsfonden förs 9 381 229 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 21 231 439 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 212 314 386 varav 2 226 223 av serie A, 198 759 768 stycken av serie B och 11 328 395 stycken av serie C.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av B-aktier.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet publicerat den 5 september 2023. Meddelande om tilldelning av aktier sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Tobias Sjölander VD kommentar

Först och främst vill jag rikta ett stort tack för förtroendet från våra befintliga aktieägare och samtidigt hälsa nya aktieägare varmt välkomna.

Vi fortsätter att hålla oss till planen och fortsätter att tro att någon av de kedjor som vi för diskussioner med väljer att rulla ut våra system i inte bara en butik utan många. Diskussioner pågår och viktiga kedjor i Europa, Australien och USA har tagit beslut om tester. Jag hoppas att ni fortsätter att tro på oss och att signalvärdet i att huvudägare väljer att kvitta våra lån i företrädesemission visar att vi tror på EasyFill och att vi tillsammans kan fortsätta vår satsning med att förändra med framtidens hyllor i butiker runt om i världen, ”Turning shelves. Changing the future.”

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2023. 

För mer information kontakta
Tobias Sjölander

Chief Executive Officer
+46 70 660 54 23                                              
tobias.sjolander@easyfill.se                               

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com 

Om EasyFill-gruppen

EasyFill AB är ett svenskt börsbolag som använder svenska patenterade innovationer för att öka försäljning, minska arbetsinsats och reducera matsvinn. EasyFill är ett innovationsdrivet företag med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger. Alla produkter som företaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter installerade runt om i världen.

EasyFill är noterat på Spotlight Stock Market, Stockholm sedan maj 2007.

CisionLink EasyFill AB (publ) - Pressrelease - Bolagets företrädesemission blev tecknad till cirka 80 procent