EasyFill AB (publ) – Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

23 februari 2023

Finansiella kommentarer koncernen perioden januari – december

         Koncernens nettoomsättning uppgick till 111 943 tkr (108 852), en ökning med 3 091 tkr 2,8 % i jämförelse med 2021.

         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 620 tkr (-1 995), en minskning med 4 625 tkr i jämförelse med 2021.

         I resultatet ingår reserveringar med 3 640 tkr.

         Resultat efter skatt uppgick till -16 961 tkr (-11 922)

         Soliditeten uppgick till 43,48 % (50,39)

         Under kvartal två löstes ett konvertibelt lån på 10 MSEK i EasyFill AB. Lånet amorterades med ett nytt lån som upptogs från befintliga storägare samt med likvid från licensavtalet med HL Display som tecknades i maj 2022.

         Enjoy Sales AB har under året tagit upp annuitetslån på totalt 8 100 tkr med 60 månaders amorteringstid.

Finansiella kommentarer koncernen perioden oktober – december

         Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 108 tkr (26 959), en minskning med 7 851 tkr, -29,1 % i jämförelse med 2021.

         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 316 tkr (-2 760), en minskning med 4 556 tkr i jämförelse med 2021.

         I resultatet ingår reserveringar med 3 640 tkr.

         Resultat efter skatt uppgick till -10 862 tkr (-4 604).

         Enjoy Sales AB har under kvartalet tagit upp annuitetslån på totalt 8 100 tkr med 60 månaders amorteringstid.

Nyckeltal i koncernen, TSEK

Table

Description automatically generated with low confidence

Sammanfattning, 2022

EasyFill AB

Nettoomsättningen för EasyFill för 2022 uppgick till 23 976 tkr (28 258), en minskning med 4 282 tkr. Ebitda uppgick för året till -7 714 tkr (-5 074), i förändringen ingår reservering av osäkra fordringar och kostnader av engångskaraktär med 3 640 tkr. Justering av avskrivningsprincip för immateriella tillgångar/materiella tillgångar har medfört en ökad avskrivning under 2022 med 1 683 respektive 689 tkr. Från och med mars 2023 är koncerngoodwill fullt avskriven, tidigare 3 400 tkr per år. Koncerngoodwill uppgår per sista december till 404 tkr.

2022 var året då vi genomförde vår första större installation av TurnLoader Ambient i Tyskland och som en del av den viktiga lanseringen skrevs ett centralt avtal med tyska butikskedjan EDEKA. Ett avtal som är viktigt för framtida affärerna med EDEKA-kedjan.

EasyFill tecknade ett licensavtal med det svenska bolaget HL Display avseende försäljning och marknadsföring av RotoShelf, TurnLoader MultiDeck för kyldiskar och kylrum på den europeiska marknaden. Avtalet som sträcker sig till 2027 ligger till grund för den nya partnerstrategin för EasyFill.

Bolagets tillförordnande VD Jens Lidén meddelande i slutet av maj 2022 att han avslutar sin anställning hos EasyFill för en ny utmaning hos HL Display där han ska leda deras satsning på EasyFills produkter. Koncernen utsåg Tobias Sjölander till ny VD, Tobias började sin anställning 1 september 2022 och Johan Svedberg till ny CFO, Johan började sin anställning 1 oktober 2022.

Enjoy Sales AB

Nettoomsättningen för Enjoy Sales för 2022 uppgick till 47 641 tkr (41 903), en ökning med 5 738 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 478 tkr (2 238) en minskning med 760 tkr. Effekterna av stora inköp i främst euro slår igenom på den minskande marginalen.

Året för Enjoy Sales präglades av god försäljning av kylskåp med varumärkesdekor, mycket på grund av att restriktionerna efter covid blev upphävda för restauranger och barer. Allt såg bra ut tills att situationen i Ukraina medförde ökad osäkerhet för koncernen då stora delar av Enjoy Sales inköp kom från bland annat Frigoglass vars enda tillverkning fanns i Ryssland.

Sanktionerna mot Ryssland innebar att Enjoy Sales inte längre kunde få leverans av kylskåp från Frigoglass, något som löstes via andra välkända och etablerade leverantörer som Enjoy Sales arbetat med sedan tidigare. Den svenska valutans försvagning skapade också under året utmaningar då inköp görs via Euro och USD. Överlag så löstes situation över förväntan och Enjoy Sales kunde fortsätta att leverera till sina huvudkunder.

Ebeco s.r.o

Nettoomsättningen för Ebeco för 2022 uppgick till 52 263 tkr (56 932), en minskning med 4 669 tkr. Ebitda uppgick för året till 1 210 tkr (- 1 138) en ökning med 2 348 tkr. I nettoomsättning för Ebeco ingår internförsäljning med 28,1% (39,7), främst till EasyFill AB.

Den största omsättningen på cirka 36% för Ebeco kommer från tillverkning av special-släpvagnen för kunden MobiHeat. Släpvagnen kan exempelvis användas som nöduppvärmning vid fel på värmesystem. Omsättningen för vanliga släpvagnar har tyvärr påverkats negativt då efterfrågan har minskat och den större kunden Pongratz ej lagt några nya beställningar.

Under 2022 färdigställdes utvecklingen av TurnLoader Ambient för leverans till EasyFill.

Ebeco har under året tillverkat cirka 1800 släpvagnar av olika modell samt cirka 1000 sektioner butiksinredning.

I sammanfattning särredovisas ej finansiellt utfall för dotterbolagen Ebeco AS, Easyfill GmbH och EasyFill Merchandising Solutions Limited. Bolagen ingår i sin helhet i koncernens utfall för 2022.

Väsentliga händelser under Q4, 2022

Koncernen

För att leda en koncern i förändring och för att fokusera på processer och styrning så kompletterades EasyFills nya ledning med Jesper Gran som anställts som affärsutvecklare. Jesper Gran har arbetat tillsammans med Tobias Sjölander i 18 år, samt med Johan Svedberg i sex år.

Arbetet har under årets sista kvartal fokuserats på att strukturera och planlägga inför 2023, samt att initiera en tydligare profil och skapa strategin för marknadsföring av våra produkter på våra utvalda marknader, bland annat genom att via LinkedIn nå ut med vårt budskap till potentiella kunder och framtida partners.

Under kvartalet har vi som en viktig del i arbetet besökt våra medarbetare och våra kontor.

EasyFill

För att utöka antalet säljare av EasyFills produkter siktar EasyFill på att arbeta mindre med direktförsäljning och gå mer mot försäljning via partners.

Ett viktigt steg mot detta togs i Tyskland genom en avsiktsförklaring (LOI) med VKF Renzel. För ytterligare detaljer se pressmeddelande publicerat 2022-11-15. Som en del av avsiktsförklaringen ingick att under kvartalet genomföra säljträning för TurnLoader Ambient för VKF Renzels säljare i Tyskland, Holland, Österrike och Schweiz.

Under kvartalet genomfördes installation av ytterligare 66 sektioner av TurnLoader Ambient i vår flaggskeppsbutik EDEKA Schmoll i Kassel. I samband med installationen lanserades EasyFills nya Gravity Pusher. Butiken EDEKA Schmoll har nu 133 installerade sektioner för 16 olika kategorier.  Förutom att hantera våra vanliga produkterkategorier, exempelvis läsk och juice, hanteras nu även kategorier som chips och choklad.

Under kvartalet har EasyFill även optimerat befintliga installationer för att skapa bra referenser i marknaden. I Norden fortsätter EasyFill med tester av TurnLoader Ambient hos några av de större butikskedjorna. Målet för Norden är att under 2023 etablera en flaggskeppsbutik likt EDEKA Schmoll.

Diskussioner fortsätter med nya tillverkare av kylskåp avseende att anpassa RotoShelf. Den enklare variant av RotoShelf som utvecklats har nu beställts till cirka 800 kylskåp, och en av världens största dryckestillverkare testar den nu på den franska och engelska marknaden.

Under kvartalet startades planering inför EuroShop, som genomförs i slutet av februari 2023 i Düsseldorf. Easyfill har en monter på 60 kvm, fylld med våra produkter och medverkar även med produkter i partners montrar. Detta är den största retail-mässan i världen och det är en av de viktigaste mässorna för EasyFill.

Enjoy Sales

Som en del av den löpande verksamheten förlängdes en befintlig kunds avtal med ytterligare ett år. Enjoy Sales beslutade i oktober 2022 att förstärka sin kassa med 5 MSEK genom ett annuitetslån. I december omförhandlades lånet och utökades till totalt 8,1 MSEK med nya villkor. Kassan används till att säkerställa lager för Enjoy Sales. Lånet gör att Enjoy Sales kan bygga vidare med fler leverantörer och fortsätta att vara en leverantör med flexibla leveranstider.

Ebeco

MobiHeat är ett bra komplement till tillverkningen av EasyFills hyllsystem och som en viktig del av vårt framtida samarbete genomfördes under kvartal 4 de sista justeringarna av den nya släpvagnsmodellen MH160-320k som kommer att börja tillverkas för MobiHeat under 2023.

Produktionen av TurnLoader Multideck har startats för HL Display.

Väsentliga händelser efter Q4, 2022

Koncernen

Det nya teamet är på plats och förändringsarbetet börjar nu att visa sig med strukturen som beslutades under kvartal 3, 2022. Planering görs med hjälp av årshjul, med tydligare datum för uppföljning och rapportering. Mycket fokus ligger på en hållbar finansiering, nu när bolaget går mer mot partnerförsäljning. Det finns också ett fokus på tydligare och mer strukturerad kommunikation gentemot aktieägare genom återkommande möten som till exempel Earnings call.

Det initiala arbetet har handlat om att samla in data för att lära sig mer om verksamheten för att kunna utveckla den på bäst sätt. Informationen skall användas till att leda en koncern i förändring och att fokusera på processer och styrning som skapar tillväxt och lönsamhet.

EasyFill

Arbetet med att anpassa EasyFill för försäljning via partners fortsätter. I det arbetet ingår att skapa portaler där vi kan presentera relevant material för de partners som vi nu tränar i att sälja våra produkter. För bli starkare på sociala media och för att stötta partners pågår ett arbete med att spela in videos i flaggskeppsbutiken EDEKA Schmoll i Kassel. I den påbörjade marknadsföringssatsningen på LinkedIn ser vi att vi har ökat synligheten och räckvidden, och det har också gjort att även våra partners får förfrågningar om våra produkter. Vi fortsätter vår strategi runt att synas med våra produkter för att skapa högre efterfrågan.

Många timmar har lagts på att planera inför årets EuroShop och vår monter på 60 kvadratmeter. Där kommer EasyFills säljteam att presentera våra produkter och marknadsföra våra partners i Europa. EuroShop, som genomförs 26 februari till 2 mars i Düsseldorf, är en av våra viktigaste marknadsaktiviteter. Mässan pågår i fem dagar vart tredje år och är en av världens största retail-mässor. Vi ser fram emot att visa upp våra produkter och att nu få det utfall som vi förväntar oss att få.

Under mässan kommer bland annat HL Display marknadsföra TurnLoder MultiDeck samt RotoShelf i sin monter. VKF Renzel kommer som en del i vår avsiktsförklaring (LOI) att visa upp TurnLoader Ambient. En blandning av kylskåpstillverkare kommer också att visa RotoShelf och TurnLoader i sina produkter.

Enjoy Sales

Vi kan se en ökad efterfrågan av kylskåp och under de första månaderna av året har några större leveranser genomförts. Vår bedömning är att kvartal 1 kommer att bli bättre än föregående år. Övergången till nya leverantörer har medfört ett större lager än tidigare, men det innebär också att vi är väl förberedda inför högsäsong.

Under perioden har fastigheten i Bräcke el-effektiviserats för att skapa lägre energiåtgång.

Ebeco

Det har varit en något lugnare start än vanligt på produktionen, mycket på grund av världsläget som påverkat energipriser och inköpspriser. Världsläget påverkar också försäljning av släpvagnar och just nu fokuseras mycket av produktionen på TurnLoader för att säkerställa kommande volymförfrågningar. Under kvartal 2 kommer Ebeco att producera prototyp nr två av MH160-320k för MobiHeat. För att möta framtida behov är vi i slutfasen av implementering av nytt produktionssystem. Systemet kommer att vara fullt implementerat under 2023.

Kommentar från VD

Nu är det dags att summera 2022, det år som blev året då jag valde att lämna bolaget som jag tidigare byggt upp och sålt, för att istället kliva in och ta över VD-posten för EasyFill. Jag är glad och tacksam att jag tog steget till att få vara med om att förändra EasyFill, och jag är nöjd med att jag valt att inte bara sitta på sidlinjen och berätta för andra hur de ska arbeta. Nu kan jag tillsammans med mina EasyFill-medarbetare, nya som gamla, fortsätta att bygga något bra och hållbart med hjälp av de fina produkter vi har. Som ni alla kan se har vi som ny ledning gjort en genomlysning och valt att ”städa” för att börja på nytt och för att en få bra grund att stå på när vi implementerar den nya strategin.

Jag investerar min tid i bolaget eftersom jag vill se det nå framgång. Det kommer att krävas engagemang för att skapa värden som speglas i aktiekursen, men som jag skrivit tidigare går jag in i det här för att lyckas, och jag gör det inte bara för mig själv, utan också för alla dem som under lång tid trott på bolaget och som har valt att satsa på EasyFill.

Vi har sedan jag kommit in tagit kapital för att säkerställa framtiden och för att fortsätta att bygga bolaget under 2023. En del av utfört arbetet har också varit att förankra med lånefinansiärer så att de fortsätter att tro på bolaget. Med den vetskapen kan vi nu möta de utmaningar som tyvärr finns i världen idag, och samtidigt lyfta fram vad vi kan förändra med våra produkter. För mig är 2023 det år vi ska visa att det går att få fler butiker att välja våra produkter.

En ny riktning är tagen och vi har påbörjat arbetet med att under vårt första kvartal gå igenom koncernen från grunden för att stöpa det i den form som vi vill ha och arbeta med. Första tiden har det varit fokus på att sätta upp strukturen för vår partnerstrategi. Som jag skrev tidigare så har det varit en intensiv tid, men jag kan också se att vi utför det vi behöver göra för att lyckas i framtiden. Det viktigaste just nu är att fokusera och även att begränsa oss. Vi behöver inte bli standard i hela världen på en gång, men vi ska i alla fall via marknadsföring göra oss kända överallt.

Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat även oss, med stora kostnadsökningar och svårare att nå ut med våra produkter. Vi har sett skenande råvarupriser och fraktpriser som påverkat oss. För tre år sedan var vi på EuroShop, en mässa där vi fick mycket uppmärksamhet och där många visade intresse för våra produkter. Tyvärr känner jag mig lite rånad på resultatet, då vi direkt efter mässan stod inför en pandemi och med det en mängd begränsningar i världen som gjorde att vi tappade fart.

Därför är årets upplaga av EuroShop något av det viktigaste som sker. Vår inställning är att när det gäller TurnLoader Ambient så är Europa fortfarande en obearbetad marknad, och efter mässan ser vi framemot att genom nya partneravtal ha de bästa återförsäljarna för vår TurnLoader Ambient i Europa.

Med HL Displays engagemang på den europeiska marknaden för installationer av RotoShelf och TurnLoader MultiDeck för kyldiskar och kylrum tror jag att vi är på väg åt rätt håll för att kunna nå ut brett med roterande hyllor.

Det som har varit har varit, och utan det arbetet så hade vi inte varit där vi är idag, men nu är det dags att lyckas och då inte genom besparingar utan med fullt fokus på att sälja det som vi har på våra prioriterade marknader. När det gäller marknader utanför Europa satsar vi genom att visa framgång på hemmaplan.

Det här är en nystart och jag vet vad jag vill och vad vi skall lyckas med.

Årsredovisning och Årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 kommer att publiceras på Bolagets- och Spotlight stockmarkets respektive hemsidor (www.easyfillcorporate.com, www.spotlightstockmarket.com)

Publicering av årsredovisning sker i maj 2023. Årsstämma i Easyfill AB (publ.) är planerad att hållas i Sollentuna, med möjlighet att närvara digitalt, 30 maj 2023.

Aktien

Under 2022 handlades Easyfill AB:s (publ.) B-aktie till kurs om högst 1,61 kronor per aktie den 13 juni och lägst 0,78 kronor per aktie 29 december. Antal utgivna aktier uppgår till 118 502 100 st.

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Granskning av revisor   

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för respektive kvartal publiceras:

Kvartal 1 den 25 maj,

Kvartal 2 den 31 augusti,

Kvartal 3 den 23 november,

Kvartal 4 med bokslutskommuniké 29 februari 2024

 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Sjölander, VD

tobias.sjolander@easyfill.se

+46 70 660 54 23

 

Johan Svedberg, CFO

johan.svedberg@easyfill.se

+46 70 379 20 07

 

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörAande den 23 februari 2023.

 

Table

Description automatically generated

 

Table

Description automatically generated

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

 

Table

Description automatically generated

 

 

CisionLink EasyFill AB (publ) - Bokslutskommuniké 20230223