EasyFill AB (publ) 556653–2924 Information gällande teckningsoptioner TO2B

Idag måndagen den 16 november inleds lösenperioden för teckning av B aktier i EasyFill AB (publ) ("EasyFill") med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B. En teckningsoption av serie TO 2B berättigar till teckning av en ny aktie i EasyFill från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,77 kronor.

Lösenkursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktierna i EasyFill under perioden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 12 november 2020 med en rabatt om 20 procent, dock med en teckningskurs per aktie lägst om 0,62 kronor och högst 0,77.

I juni 2020 emitterade EasyFill 5 312 540 teckningsoptioner av serie TO 2B.

Vid full teckning enligt teckningskursen om 0,77 kronor tillförs EasyFill 4 090 656 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier ökar med 5 312 540 till 116 740 347 aktier och aktiekapitalet ökar med 409 065 kronor till 11 674 034,70 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 4,77% aktier- 4.02% röster av EasyFills aktiekapital. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier och tillkommande röster till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2B i förhållande till det totala antalet aktier och röster i EasyFill efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 2B som inte utnyttjas för teckning av aktier eller avyttras senast den 30 november 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Förvaltarregistrerade innehav
Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto
Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda “Anmälningssedeln TO 2B”.

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2B, kopia på EasyFill bolagsordning, kopia på den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna inkluderande revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.easyfillcorporate.com.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i december 2020.

Bräcke den 16 november 2020

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink EasyFill AB (publ) Information gällande teckningsoptioner 2020-11-16