EasyFill AB (publ.) 556653–2924 Information gällande företrädesemission som avslutades 25 juni 2020

EasyFill AB ("EasyFill" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är registrerad och omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner har genomförts.

EasyFill AB (“EasyFill” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 27 maj 2020. Teckningstiden löpte från och med den 11 juni till och med den 25 juni 2020. Företrädesemission har tillfört Bolaget ca 17,0 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 7 augusti 2020. Stoppdagen är den 11 augusti 2020. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 13 augusti 2020. Handeln med TO 2B kommer att inledas den 13 augusti 2020 på Spotlight Stock Market.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 142 780,70 SEK fördelat på 111 427 807 aktier varav 2 226 223 av serie A, 96 596 651 stycken av serie B och 12 604 933 stycken av serie C. Samt har emitterats 5 312 540 teckningsoptioner av serie TO 2B.

Villkor för dessa:  

  • Teckningsoptionernas löptid är till och med den 30 november 2020.
  • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.
  • Vid full lösen av teckningsoptionerna emitteras 5 312 540 nya aktier av serie B.
  • Teckningskursen per ny B aktie ska uppgå till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda snittkursen i Bolagets B aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart före löptidens utgång. Lösenkursen kan som lägst uppgå till 0,62 SEK, högst till 0,77 SEK. Beloppet som tecknas kan därmed maximalt uppgå till 4,1 MSEK före emissionskostnader.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Företrädesemission registrerad 2020-08-05