EasyFill AB (publ.) 556653-2924 genomför optionsinlösen och konvertering

Styrelsen i EasyFill AB beslöt vid styrelsemöte 2016-06-28 att emittera B aktier och omvandla A aktier till B enligt följande:
1. Till John Andersen emittera 1 000 000 B aktier för en lösenkurs om 2,98 SEK per aktie för en kontant nyemission av 2 980 000 SEK i samband med lösen av 1 000 000 teckningsoptioner utgivna 2011.
2. Styrelsen beslöt bevilja John Andersens skriftliga begäran om att enligt Bolagsordningens §4 få omvandla 103 185 A aktier till aktier av serie B.
3. Investa Företagskapital AB, Claudia Rask och Richard Bagge har skriftligen begärt att få konvertera sina konvertibla lån från 2011 om 1 140 111 SEK, 953 514 SEK respektive 423 515 SEK, sammanlagt 2 517 140 SEK, till B aktier för en konverteringskurs om 2,89 SEK per aktie i enlighet med konvertibelvillkoren. Styrelsen beslöt emittera 380 038, 317 383 och 141 173 B aktier till respektive part enligt ovan för en nyemission av 2 424 851,6 SEK. Bolagets konvertibla lån är i och med detta slutamorterat
4. Aktiekapitalet ökar med 183 904,90 SEK till 5 537 736,5 SEK
Nytt antal aktier i bolaget:
2 003 335 aktier serie A med 10 röster vardera
53 374 030 aktier serie B med 1 röst vardera
Nytt totalt antal aktier: 55 377 365
Inga teckningsoptioner och/eller konvertibler finns därmed kvar. Rapportering av förändrat innehav för insynspersoner kommer att ske omgående när aktierna finns tillgängliga på respektives aktiedepå.

Bräcke 29 juni 2016

Styrelsen
För mer information kontakta:
Håkan Sjölander Jens Nisu
CEO Marketing Director
+46 70 59 444 69 +46 70 660 58 82
hakan.sjolander@easyfill.se jens.nisu@easyfill.se
www.easyfill.se
Kort om EasyFill
EasyFill AB (publ) är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners. EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer