EasyFill AB (publ) 55 66 53-2924 genomför företrädesemission av aktier

Den 27 mars 2019 fattade styrelsen i EasyFill AB (Publ), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2018, beslut om att genomföra en nyemission om 37,0 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 481 347,10 SEK genom att högst 14 813 471 nya aktier av serie A och B emitteras.

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 3 april 2019. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 1 april 2019, första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 2 april 2019.

För en (1) innehavd aktie av serie A erhålls en (1) Teckningsrätt av serie A. Fem (5) Teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie A för 2,50 SEK per aktie. För en (1) innehavd aktie av serie B och C erhålls en (1) Teckningsrätt av serie B. Fem (5) Teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B för 2,50 SEK per aktie. Teckning sker under perioden 5 – 25 april 2019. Handel med Teckningsrätter av serie B kommer äga rum mellan den 5 – 23 april 2019. Handel med BTA B äger rum från o med den 5 april 2019 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Bolagets styrelse har möjlighet att utöka erbjudandet och utnyttja en övertilldelningsemission om högst 5,0 MSEK omfattande högst 2 000 000 aktier av serie B till ett pris om 2,50 SEK per aktie.

Bolaget tillförs efter emissions­kostnader högst cirka 37,2 MSEK genom Företrädesemissionen inklusive Övertilldelningsemissionen. Emissionskostnaderna hänförlig till företrädesemissionen beräknas uppgå till högst 4,5 MSEK. Emissionskostnaderna hänförlig till Övertilldelningsemissionen beräknas uppgå till högst 0,3 MSEK.

Övertilldelningsemissionen kan, i händelse av att Företrädesemissionen fulltecknas, användas för att utöka erbjudandet och ge ut aktier till de tecknare som inte fått tilldelning inom ramen för Företrädesemissionen.

Företrädesmissionen är till cirka 80 procent täckt av teckningsförbindelser om 9,25 MSEK och emissionsgarantier om 20,25 MSEK. Bland dessa märks VD och styrelseordföranden med sammanlagt 6,5 MSEK i teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Samt har Mic Invest, Formue Nord, Gerhard Dal och Niclas Löwgren lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier för 23 MSEK.

Aktiekapitalet ökar sammantaget med högst 1 681 347,10 SEK till 9 088 082,70 SEK genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Utspädningen uppgår till sammanlagt högst cirka 18,5 procent, motsvarande 16 813 471 aktier, vid full teckning av Företrädesemissionen inklusive Övertilldelningsemissionen.

VD kommentar:

”Denna emission görs i huvudsak för att amortera bort våra korta lån och för att tillföra ökat rörelsekapital. Som förut meddelats har året börjat bra. Den närmaste tiden händer mycket som vi hoppas kunna berätta om inte alltför lång framtid. Vi kommer före teckningstidens utgång lägga ut två filmer om vad som händer. Jag ber dig hålla koll via vår hemsida. För att markera tro på vad vi gör kommer jag som huvudägare gå in med 4 mkr i denna emission via vårt ägarbolag.”

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare i Företrädesemissionen och Wåhlin Law är legala rådgivare.

Denna information är sådan information som EasyFill AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-03-27.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktie, teckningsrätter eller andra värdepapper i EasyFill AB (Publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i emissionen inleds.

För ytterligare information kontakta:  

VD: Håkan Sjölander hakan.sjolander@easyfill.se

Marknads och försäljningschef: Jens Nisu jens.nisu@easyfill.se

CFO: James Gray james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna: www.easyfill.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

CisionLink Läs som pdf