Det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation investerar i Enjoy Group AB (publ)

Onsdagen den 7 november 2012 tecknades avtal med det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation som investerar ägarkapital i Enjoy Group AB genom en riktad nyemission i två steg. Samtidigt förbinder sig Loxysoft AB och Liden i Loo AB att delta i emissionen till samma kurser som Inlandsinnovation.

Styrelsen i Enjoy Group AB (publ) har utifrån mandat från senaste årsstämman beslutat genomföra en riktad nyemission i två steg om 3 138 888 B aktier till en kurs om 1,80 kr per aktie, respektive 2 861 111 B aktier till en kurs om 2,00 kr per aktie till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB.

På grund av Leo-lagen måste en extra bolagsstämma genomföras i Enjoy Group AB (publ). Detta eftersom Loxysofts företrädare Håkan Sjölander är vd i Enjoy Group AB och företrädarna för Liden i Loo AB, Anders Liden och Jens Nisu är styrelseordförande respektive marknadsdirektör i Enjoy Group AB. Den extra bolagstämman beräknas hållas i december 2012 och kallelse sker inom de närmaste dagarna.

Ingen budplikt föreligger eftersom Loxysoft och dess närstående bolag Inesco Holding sedan noteringen på Aktietorget äger mer än 30 % av aktierna i bolaget.

Nyemissionens två steg:
Steg 1
Inlandsinnovation tecknar 2 777 778 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 5 000 000 kr och äger därefter 6,68 % av bolagets aktier och 4,70 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknar 305 555 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 549 999 kr och äger därefter 30,85 % av bolagets aktier och 39,61 % av rösterna.

Liden i Loo AB tecknar 55 555 B aktier till en kurs av 1,80 kr = 99 999 kr och äger därefter 0,13 % av aktierna och 0,09 % av rösterna

Steg 2
I andra steget, givet att Enjoy Group AB når vissa överenskomna milstolpar den 15 januari 2013, sker teckning enligt följande:

Inlandsinnovation tecknar 2 500 00 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 5 000 000 kr, och äger därefter 11,78 % av bolagets aktier och 8,47 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknar 361 111 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 722 222 kr, och äger därefter 29,69 % av bolagets aktier och 38,37 % av rösterna.

Givet att båda stegen i emissionen genomförs blir ägarstrukturen som följer:

(Se tabell i bifogad pdf-fil)

VD-kommentar
Att få Inlandsinnovation som delägare i Enjoy Group AB är fantastiskt på många sätt. Dels får vi in nytt friskt kapital, dels får vi en ägargrupp med åratal av affärskompetens som vi kommer att nyttja allt vad vi kan. Inlandsinnovation kommer att utse en representant i Enjoys styrelse.

Inlandsinnovations många portföljbolag skapar nya möjligheter för Enjoy Group i form av kunskapsutbyte, samarbete och kanske rent av nya affärer.

I ett separat PM idag eller på måndag ska jag informera lite om vad vi just nu gör på Enjoy.

Nästkommande ordinarie rapport: halvårsrapport 30/11 2012
Bräcke 9 november 2012
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Vd Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu, för mer information besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling samt försäljning av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas ska patenteras och lanseras, med världen som marknad. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från och med den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer