Delårsrapport kvartal 1 – 3 2009

Nyckeltal i koncernen 2009-09-30. Siffror inom parantes avser samma period 2008. Omsättning 28 691 276 (26 684 781) Rörelseresultat -1 219 388 (-4 343 236) Resultat före skatt -2 460 697 (-4 463 219) Rörelsemarginal -4,25% (-16,28%) Antal utestående aktier vid periodens slut 26 284 510 (8 000 000) Resultat per aktie -0,09 (-0,56) Soliditet % 21,15% (3,06%)

Sammanfattning

Enjoy’s totala omsättning Q1 – Q3 var i direktförsäljning ca 28,5 miljoner, till det skall läggas ytterligare 14,5 miljoner som fakturerats från Klimasan där Enjoy haft kommission. Den totala försäljningen är således ca 43 miljoner att jämföra med ca 27 miljoner 2008. Resultatet för perioden – 2 460 697 ( -4 463 219) belastas av engångskostnader för den genomförda emissionen på ca – 700 000:-.

I början av kvartal 3 erhölls emissionspengarna i den nyemission bolaget gjort under våren, det lån på 1 miljon Euro bolaget hade till Klimasan kunde därmed återbetalas enligt avtal. När Enjoy lånade pengarna från Klimasan var Eurokursen ca 9,20 och vid återbetalningen var Eurokursen ca 10,25 mot den Svenska kronan vilket innebär en kursförlust på ca 1 miljon sek.

När bolaget bestämde sig för att göra en nyemission så var den emissionssumma bolaget sökte få in 18 miljoner + 10 miljoner i teckningsrätter som löper till den 30/6 2010. De pengar som kom in i emissionen var ca 16,5 miljoner och av förklariga skäl har teckningsrätterna ännu inte lösts in.

Räntan på lånet till Klimasan (ca 1 miljon sek) är ännu inte betald utan den förfaller till betalning den 30/11 enligt avtal med Klimasan.

Från en av våra större internationella kunder erhöll vi under våren en order på egenproducerade kylskåp på ca 5 miljoner som vi producerade och ställde på lager för att leverera och fakturera vid beställning (att fakturera vid leverans är vanligt i vår bransch) Tyvärr har den här stora kunden också drabbats av världskrisen och inte lyckas placerat ut de kylskåp man beställt mer än till 50 % vilket innebär att Enjoy nu har färdigproducerade kylskåp på lager till ett värde av 2,5 miljoner som förmodligen inte kommer att placeras ut förrän under våren 2010. Utan tvekan kan Enjoy om vi så önskar driva en process som tvingar den stora kunden att ta ut dessa kylskåp men styrelsens bedömning är att då har Enjoy bränt alla möjligheter att leverera till den kunden i framtiden. Enjoy’s tro på denna kund är stor och bolaget väljer därför att acceptera de försenade leveranserna och de kostnader vi drabbas av i detta fall trots att det drabbar vår likviditet.

Under kvartal 3 har Enjoy varit på två större internationella mässor där bolagets produkter lanserats. På mässa nummer ett i München delade vi monter med Klimasan medan bolaget på mässan i Köln hade egen monter.

De två mässor har helt skilda typer av besökare:

Mässan i München besöks av beslutsfattare och de som således bestämmer om framtida produkter i det egna företaget. Enjoy’s monter besöktes av massor av företrädarna av världens läskedryckstillverkare och de flesta var rörande överens om att detta var/är framtidens produkter.

Mässan i Köln är mer att betrakta som en marknadsföringsmässa mot slutanvändare där brukarna kunde se våra produkter i verkligheten. För Enjoy’s del är det ytterst viktigt att vara på den typen av mässan eftersom det är en del i strategin för att få bolagets patenterade produkter kända på marknaden.

På båda mässorna visades Enjoy’s hela produktsortiment men det som tilldrog sig det absolut största intresset var Enjoy’s patenterade RotoShelf med flyttbara avdelare inmonterade i de nya Optimal kylskåpen (Patent Pending) som är skräddarsydda för RotoShelf.

Som informerats om i tidigare pressmeddelanden placerade Enjoy i juni 2009 en Klimasan kyl med Enjoy’s RotoShelf på Innovationscentret för Europa hos en av världens största läskedryckstillverkare. Från samma läskedryckstillverkare har Enjoy erhållit en order om att placera två stycken olika modeller av Optimal kylskåp med RotoShelf inmonterade på Innovationscentret på huvudkontoret i USA. (utplaceringen är beräknad ske före årsskiftet 2009). Till dessa innovationscenter kommer stora delar av branschens beslutsfattare inom de segment Enjoy lanserar sina patenterade produkter i. Att få placera Enjoy’s patenterade produkter hos en av världens största läskedryckstillverkare i två av deras innovation center i två olika världsdelar är otroligt stort och visar att RotoShelf är en produkt som kommer att ge Enjoy’s aktieägare stor glädje i framtiden.

Framtiden

Under årets tre första kvartal har försäljning skett i första hand i Norden och stora delar är försäljningen är glasdörrskylskåp som tillverkats av Klimasan. I sig är detta bra men styrelsen i Enjoy är inte nöjda med att bolagets försäljningsresurser i första hand går åt till att sälja glasdörrskylskåp och i andra hand att lansera och sälja bolagets egna produkter RotoShelf och SwingOut Ambient.

Styrelsen i Enjoy är övertygade att RotoShelf och SwingOut Ambient är produkter som har enorma möjligheter att säljas i stora delar av världen men att strategin för att lyckas med det måste förändras. Under de tre första kvartalen 2009 har det sålts ca 1000st RotoShelf på marknaden vilket är alldeles för få och därför måste fokuseringen ske på dessa produktsegment.

Enjoy har nu följande egna produkter.
* Impulskylskåp av modellerna: Enjoy 300 – Enjoy 400 – Enjoy 400 Janus – Enjoy 600.
* SwingOut Ambient (patenterade)
* RotoShelf (patenterad)
* Enjoy Optimal kylskåps koncept. (patent pending)

Impulskylskåp
Här fortsätter vi som tidigare med försäljning och produktion i Bräcke men har ögonen öppna för att finna en annan mer ekonomisk lösning för produktionen.

SwingOut Ambient (Patenterad)
Under våren har vi satt ut ett visst antal sektioner i några butiker för test och erhållit några kommentarer och utifrån dessa kommentarer görs förändringar och fortsatta fältstudier.

Att lansera produkter som inte håller måttet är vanligt förekommande och otaliga är de produkter som aldrig någonsin blivit något trots att det i grunden är vettiga produkter. Att göra fältstudier med provexemplar är ett måste och den tid det tar är bara att acceptera och istället komma med produkter som är färdigutvecklade för marknaden och då ta marknadsandelar.

Vårt samarbete med Elbe fortsätter och de förändringar som sker på produkten görs tillsammans. Elbe och Enjoy är rörande överens om att SwingOut Ambient har en stor marknadspotential men att vi inte skall förstöra marknaden med att ha för brått och sälja produkter som inte är testade fullt ut.

RotoShelf (Patenterad)
Under hösten 2008 och våren 2009 har Enjoy utvecklat en ny RotoShelf (version 2) med väsentligt lägre vikt och flyttbara avdelare. På mässorna i Tyskland (München och Köln) visades produkterna för första gången och intresset var oerhört stort.

Den första generation RotoShelf som Enjoy lanserat har haft fasta avdelare mellan produkterna. För att täcka marknaden har då olika hyllor sålts med olika avstånd mellan avdelarna. Nackdelen med dessa fasta avdelare är att bryggerierna har så många olika flaskmodeller så att det i slutändan blir en omöjlighet att kunna erbjuda hyllor för alla modeller och kostnaderna för bryggeriet blir stor. Med den nya hyllan som Enjoy nu tagit fram kan avdelarna enkelt flyttas för att passa alla typer av flaskmodeller. Marknaden för RotoShelf ökar därmed dramatiskt.

RotoShelf 2 behöver nu inte svetsas vilket innebär att produktionskostnaden minskar eftersom ingen elförzinkning behöver ske.
Produktionen sker av Klimasan i Turkiet.

Enjoy Optimal (Patent Pending)
Enjoy Optimal är en skräddarsydd serie kylskåp som tagits fram för att ytterligare förstärka RotoShelfs alla fördelar om man jämför med andra traditionella glasdörrs kylskåp.

I stället för att kylsystemet sitter fast monterat i kylen så är Enjoy Optimals kylsystem en egen kylenhet som sitter placerad på kylens baksida, kylenheten kan enkelt utan kylkunskap tas loss från kylen och ersättas med en utbytesenhet, på det sättet behöver en kyl vid service inte flyttas från exempelvis bensinmacken. Eftersom kylens hela innermått på det sättet blir helt fritt för inplacering av hyllor så ökar antalet flaskor i kylen väsentligt (50-60%). Servicetiden på plats på servicestället (butiken, kiosken o.s.v.) minskar och ingen förlorad försäljning sker eftersom kylen hela tiden står kvar i lokalen. I stället för att skicka en “dyr” kyltekniker till butiken kan en billigare servicetekniker utföra arbetet. Det är viktigt att observera att Enjoy Optimals kylskåps serie inte är djupare än jämförbara produkter på marknaden trots att kylkassetten sitter på kylens baksida.

Ljusskylten som på de flesta vanliga läskedryckskylskåp sitter fastmonterad ovanför dörren placeras i Enjoy Optimal i stället på dörren och då erhålls ytterligare kapacitet för produkter inne i kylen.

I dagsläget har en provserie om x antal provkylskåp tagits fram och producerats i Bräcke. Under oktober har produkterna presenterats ingående för Klimasan som nu kommer att gå igenom kostnads och investeringskalkyler för att se om dessa produkter passar in i Klimasans produktion.

Samarbete med Klimasan
Enjoy har ett flertal samarbetsavtal med Klimasan, styrelsen i Enjoy är helt säkra på att de stora volymerna av RotoShelf kommer att säljas tillsammans med Klimasan, Enjoy’s fokus skall läggas på att få Klimasans försäljnings organisation att sälja Enjoy’s patenterade produkter. För Enjoy’s del innebär det att vi i stället för att åka runt i hela världen och lansera våra produkter kan koncentrera oss på att göra samma jobb men då mot Klimasans försäljningsorganisation med en väsentligt mycket lägre kostnad.

I dagsläget har Enjoy försäljningsrätten på Klimasans produkter i Norden och Baltikum, att jobba med dessa länder kräver ett stort engagemang och tar försäljningsresurser från det som Enjoy, s styrelse tror på och det är marknadsföring/försäljning/ utveckling av bolagets egen patenterade produkter. Styrelsen har därför beslutat att endast behålla Klimasan försäljningen i Sverige och på det sättet behålla kunskapen om marknaden som är oerhört viktig att ha vid utveckling av nya produkter.

Klimasan säljer till stora internationella kunder och till små lokala kunder i många länder och då säljer man också Enjoy’s produkter, Enjoy får på det sättet hela Klimasans försäljningsorganisation som sälj och marknadsförare av Enjoy, s patenterade produkter. Enjoy och Klimasan har förhandlat fram de ersättningsnivåer Enjoy skall erhålla per såld produkt. Enjoy’s totala omsättning blir då lägre än vid direktförsäljning men bolaget behåller samma täckningsbidrag som vid egenförsäljning men med väsentligt mycket lägre försäljningskostnader vilket ger en högre vinst.

Enjoy skall i stället för att jaga och lägga kraft på försäljning av Klimasan kylskåp i Norden och Baltikum (med relativt små marginaler) marknadsföra Enjoy, s patenterade produkter i hela världen ensam eller tillsammans med Klimasan. Om en order erhålls oavsett plats i världen (Sverige undantaget) så levereras produkten från Klimasan systemet och Enjoy erhåller ersättning enligt avtal.

VD kommentar
“Som alla känner till så har 2009 hittills präglats av uppsägningar och nerdragningar i de flesta branscher och Enjoy’s kunder som i första hand är bryggerier har alla dragit åt svångremmen och minskat på investeringarna och det har tveklöst drabbat Enjoy och de nya produkter bolaget lanserar så jag är trots de siffror vi presenterar inte jättebesviken.

Vi har nu utvecklat och patenterat så många fantastiska produkter och nu är det dags förändra och i stället se till så att våra kostnader minskar och våra intäkter ökar och det finns det förutsättningar för med att koncentrera oss på att lägga våra resurser på att få att Klimasan sälja våra produkter. Vi får nu hela Klimasans försäljningsorganisation som säljer och marknadsför våra produkter till väsentligt mycket lägre kostnad än om vi skulle göra samma arbete själva säger Enjoy’s VD Håkan Sjölander”.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke 25/11 2009
Styrelsen

Nästa rapportdatum 2010-02-26

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu och: www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har sedan starten etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.

Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan från Turkiet som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på AktieTorget.

Läs mer