Delårsrapport kvartal 1 + 2 2008-01-01 – 2008-06-30

Omsättning (SEK) 21 366 014 (13 119 243) Rörelseresultat (SEK) -749 925 (-551 023) Resultat före skatt (SEK) -3 244 377 (-3 607 343) Rörelsemarginal -3,50 (4,20) Antal utstående aktier vid periodens slut 7 955 700 (7 955 700) Resultat per aktie -0,40 (0,45) Soliditet 6,08 % 34,25

Väsentliga händelser under kvartal 1 och 2 2008

– Som framgår av ovanstående siffror så har inte omsättningen och därmed resultatet nått till de siffror som förväntats under perioden och huvudskälet till det är de leveransproblem vi fick i början av året från Klimasan. Kunder och ordrar har funnits men vi har tvingats tacka nej på grund av att vi ej haft kylskåp att leverera. I Enjoys avtal med Klimasan skulle kylskåp anpassade för våra marknader och produkter levereras i början av (2008) men på grund av olika omständigheter som inte kunde påverkas av oss på Enjoy så försenades leveranserna till maj/juni och det innebar att vi tappade stora delar av säsongen. Enjoys ledning beräknar att omsättningsförlusten är ca 15-20 MSEK och en resultat minskning på ca 3-4 MSEK.

– Problemen med försenade leveranser är nu över och produkter finns nu på lager och tillsammans med ett fungerande beställnings system så är Bolagets uppfattning att leveranser från Klimasan kommer att fungera tillfredsställande.

– Under kvartal 1 och 2 2008 har Enjoy positionerat sig på marknaden och vi har skrivit flera kontrakt som kommer att visa sig i framtida resultatrapporter.

– Ringnes*, Norges ledande leverantör av öl, läsk och mineralvatten till den norska marknaden har lämnat en förhandsorder (forecast) till Enjoy Sales A/S till ett värde på ca 16 miljoner SEK för 2008. Ordern innehåller egenproducerade kylskåp från Enjoys fabrik i Bräcke samt Klimasan-kylskåp från fabriken i Izmir i Turkiet. I ordern ingår kylskåp med bolagets nya patenterade kylskåpsinredning RotoShelf. *Ringnes är ägda av Carlsberg som är en av världens största tillverkare inom öl- och läskedrycksbranschen.
– Spendrups Bryggerier AB, som är en av Sveriges ledande leverantörer av öl, vatten och läsk har tecknat ett tvåårsavtal med Enjoy Sales AB avseende leveranser av varumärkesdekorerade kylskåp. Avtalet gäller för leveranser under 2008 och 2009 med rätt till ett förlängningsår 2010 om Spendrups så önskar. Ordervärdet per år är ca 15 miljoner SEK, dvs. det totala ordervärdet är ca. 30 miljoner SEK på två år och uppgår till ca. 45 miljoner SEK vid en förlängning till tre år. Ordern innehåller egenproducerade kylskåp från Enjoys fabrik i Bräcke samt Klimasan-kylskåp från fabriken i Izmir i Turkiet. Kylskåpen kommer att levereras fortlöpande under respektive år.
– Ytterligare ordrar har levererats och kommer att levereras till en stor strategisk kund. Med hänsyn till kontraktets utformning kan Enjoy inte offentliggöra kundens namn och ej heller ordervärden.

– Bolaget har under perioden sålt produkter i flera länder i Europa såsom Island, Danmark, Estland, Italien, Rumänien, Turkiet, Tyskland, och Ukraina.
– Alla kunder utan undantag som köpt Enjoys produkter är ytterst positiva till kvalitén och all den innovation som finns i dessa.
– Bolagets kundkontakter 2008 har varit mycket positivt och styrelsens uppfattning är att bolaget har lagt ytterligare grund för framgång.
– På Bolagstämman den 30 juni valdes Bengt Göran Persson in som styrelseordförande i Enjoy Group AB och i honom har Enjoy erhållit en stor kompetens.
– Under vintern/våren har bolaget tillsammans med en etablerad leverantör av butiksinredning fortsatt att utveckla bolagets patenterade butiksinredning SwingOut Ambient. Ett flertal provleveranser är planerade att genomföras under hösten 2008. Såväl bolaget som Enjoys samarbetspartner har mycket stor tilltro till denna produkt. Den nye samarbetspartnern jobbar sedan många år med butiksinredning och levererar produkter till i första hand Norden, men även till andra delar av världen. För Enjoys del innebär detta samarbete att koncernen nu stärker sin position inom branschen. Genom samarbetet främjas Enjoys kapacitet inom utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

– Under våren har Enjoy utvecklat en halvpallkyl, Enjoy 990Multi, under 2008 är leveranserna för denna produkt begränsad men volymerna beräknas komma under våren 2009.

– Carlsberg Sverige, har tecknat ett samarbetsavtal med Enjoy avseende leverans av kylskåp. Kunden har bland annat lämnat provorder på Klimasans 90 cm breda kyl med Enjoys patenterade kylskåpsinredning RotoShelf.

– Enjoys kylskåpsmodeller Enjoy 300, Enjoy 400 och Enjoy 600 erhöll den 25 mars 2008 auktorisering (godkännande) från Pepsi-Cola Global, gällande i 5 år. Enjoy är nu en prioriterad leverantör till Pepsi-Cola Global.

– På bolagsstämman den 30 juni beslutades om att utföra en nyemission av 4 miljoner aktier och på ett efterföljande styrelsemöte beslutades att kursen skulle sättas till 5 kronor. Beloppet vid fullteckning uppgår till 20 MSEK. Teckning av nya aktier kommer att ske under perioden 8 september till 3 oktober 2008. Emissionslikviden är avsedd:

– att utveckla nya innovativa produkter som skall marknadsföra Bolagets patenterade RotoShelf ytterligare,

– att marknadsföra Bolagets kylskåpsprodukter i hela världen,

– att fortsätta utveckla Bolagets patenterade butiksinredning SwingOut Ambient,

– att marknadsföra SwingOut Ambient i hela världen. Inledningsvis åtgår uppskattningsvis cirka 1-2 miljoner kronor för prototyper till flera olika kunder, detta för att kunna konkurrera mot de etablerade butiksinredningsföretagen som i de allra flesta fallen omsätter många hundratals miljoner kronor,

– För att förenkla den planerade nyemissionen så har antalet aktier i bolaget ökats från 7 955 700 till 8 000 000 = 44 300 nya aktier. Dessa aktier tecknades av Loxysoft (där Håkan och Tobias Sjölander är delägare). På bolagstämman den 30/6 beslutades att kursen för dessa nya aktier skulle vara snittkursen 10 dagar före bolagsstämman den 30/6, den aktuella snittkursen under perioden var 5,80 kronor. Emmisionslikviden uppgick därmed till 257 102 kronor. De nya aktierna är betalda och därmed är affären genomför i sin helhet.
– VD kommentar
“Hur trist är det inte när man har kunder och ordrar men inte kan leverera som har hänt under perioden men med vetskapen att detta problem nu är över så är det bara att ta nya tag och gå vidare framåt och istället glädjas åt att våra produkter och framförallt vår patenterade RotoShelf-inredning för kylskåp röner ett väldigt stort intresse på marknaden är glädjande . Min tro på produkten förstärks hela tiden även om jag kan känna en viss frustration. “Varför tar det så lång tid för kunder att inse RotoShelfs alla fördelar”. När det är många som skall ta ett beslut är jag väl medveten om att det medför en tidsprocess som bara är att acceptera.
Att vi nu även har en samarbetspartner som jobbar inom butiksinredning, kommer att ge vår patenterade butiksinredning SwingOut Ambient fantastiska möjligheter. De första provleveranserna på SwingOut Ambient är på gång och jag längtar till den dagen vi startar dessa leveranser.
För mig är det fantastiskt att vi har fått våra kyl produkter godkända av Pepsi-Cola och jag är övertygad om att värdet av detta kommer att visa sig i kommande kvartalsrapporter.
Jag erkänner att det är trist att vi tvingas göra en nyemission men jag vet att dessa pengar kommer att göra stor nytta i företaget och vi kommer omgående att förstärka med mer personal som säljer. Nu har vi produkter och nu är det försäljnings som gäller.
Loxysoft där vi är delägare och som ingår som en del i vårt familjeföretag kommer att gå in med ca 1 MSEK i Enjoy i samband med nyemissionen och jag hoppas att våra nuvarande och blivande ägare förstår att Loxysoft gör det för att visa att vår tro på bolaget och bolagets produkter är stor säger, VD Håkan Sjölander

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Bräcke 28/8 2008

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.eu www.klimasan.com.tr och www.metalfrio.com.br

Delårsrapport för kvartal 3 2008 presenteras den 27/11 2008

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en treårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer