Delårsrapport januari – september 2007

Perioden i korthet
Rörelseintäkten under årets nio första månader uppgick till 18 942 660 SEK (25 826 598 SEK motsvarande period 2006). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en förlust om 9 194 501 SEK (734 271). Verkligt driftsresultat när nedanstående engångskostnader är avdragna är en förlust på 5 141 807 SEK.

2007-01-01 -2007-09-30 (2006-01-01 -2006-09-30)
Omsättning (SEK) 18 942 660 (25 826 598)
Periodens resultat (SEK) -9 194 501 (734 271)
Soliditet (%) 28,53 (16,12)

Väsentliga händelser under kvartal tre
– Enjoy Group anställde den 1 augusti Annika Dottemar som ny ekonomichef och Hans Hanses som inköpschef.

Väsentliga händelser efter kvartal tre
– Den 8 oktober 2007 stoppades handeln i Enjoy Group av AktieTorget. Detta på grund av likviditetsbrist i bolaget.

– Den 18 oktober 2007 återupptogs handeln i Enjoy Group då bolaget kunde presentera en handelsplan för att lösa bolagets likviditetsproblem.

– Styrelseordföranden i Enjoy Group lämnade den 18 oktober sitt uppdrag. Arbetet med att tillsätta en ny ordförande pågår, i samråd med bolagets tilltänkta samarbetspartner.

– Under perioden har Enjoy och Klimasan varit på två stycken Internationella mässor i Tyskland. Dels på Anuga mässan i Köln i oktober och dels på Brau i Nürnberg i november. På båda mässorna delades monter med Klimasan vilket stärker oss på marknaden mot de stora internationella köparna (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Carlsberg o.s.v.) Intresset för Enjoys produkter var synnerligen stort och utifrån dessa mässor har bolaget fått förfrågningar på ordrar med leveranser redan under 2007. På Braumässan var de flesta större köparna representerade med försäljningschefer, inköpschefer, dryckesansvariga o.s.v. Den av Enjoy framtagna ColdFront 1100 rönte ett stort intresse från många kunder eftersom den kan levereras med vårt patenterade RotoShelf-system. Se vår hemsida under produkter och news.

– Förhandlingarna med en tilltänkt ny delägare fortgår. En statusrapport för detta publicerades den 12 november.

– Hans Hanses har accepterat erbjudandet om att bli VD för Enjoy Sales AB och kommer att tillträda tjänsten under förutsättning att ett avtal med en ny delägare skrivs under.

– Ytterligare en kylmodell från Klimasan godkändes nyligen av Coca-Cola för försäljning. Detta innebär att Enjoy Group nu har två kylar med RotoShelf tillgängliga för hela Coca-Colas marknad. I pipeline finns dessutom två modeller till som kommer att testas för godkännande av Coca-Cola innan årets slut.

Kommentar till det ekonomiska resultatet
Koncernens intäkter har, som tidigare informerats om, inte blivit enligt de riktlinjer som lades upp inför året. De minskade intäkterna beror till stor del på listningsprocessen och på att de pågående förhandlingarna med en tilltänkt delägare dragit ut på tiden. Detta har tagit mycket tid i anspråk från en redan liten försäljningsorganisation. Därmed måste bolagets kostnader minskas, vilket delvis åtgärdats och görs fortlöpande. När samtliga åtgärder är genomförda är bolagets bedömning att rätt kostym finns på personalsidan. Däremot kan lokalsidan minskas på, då avsikten är att flytta stora delar av tillverkningen till Turkiet under våren 2008.

Engångskostnader
I det ackumulerade resultatet ingår en engångskostnad om 1 014 694 SEK gällande kostnader för emission och listning på AktieTorget. I samband med förhandlingarna med de nya delägarna har det beslutats att inte fortsätta med tillverkning av SwingOut-vagnar till av bolaget inköpta och renoverade kylskåp. Dessa kylskåp skall nu säljas ut på marknaden till kraftigt reducerade priser. Av den anledningen skrivs lagret ner med 3 038 000 SEK vilket har belastat periodens resultat. Skälet till beslutet grundar sig helt på att den nya patenterade RotoShelf-inredningen för kylskåp på detta sätt snabbare får en etablering på marknaden. Viktigt att observera när det gäller lagernedskrivningen är att den bara påverkar det egna kapitalet och inte våra likvida medel. Nedskrivningen av lagret är bokförda på kontot “övriga externa kostnader”.

Framtidsplaner
Förhandlingarna med de tänkta framtida delägarna fortgår enligt tidigare kommunicerad plan. Planen är att en företagsgrupp skall köpa en del av huvudägarnas aktier, varefter huvudägarna, efter eventuellt avdrag för erläggande av reavinstskatt, ska tillföra bolaget köpeskillingen som ovilllkorat aktieägartillskott utan krav på återbetalning, vilket i praktiken betyder att pengarna kommer att skänkas till bolaget. Enjoy Group kommer att lämna ytterligare information i frågan så snart detta är möjligt. Det finns självklart inga garantier, men förhoppningarna är goda om ett positivt utfall av förhandlingarna. Enjoy Group har tillräckligt med likvida medel för att driva bolaget vidare under den tid förhandlingarna beräknas ta.

Orderläget
Kylmodell nummer två från Klimasan har nu godkänts av Coca-Cola för försäljning. Detta innebär att Enjoy Group nu har ytterligare en kyl med RotoShelf tillgänglig för hela Coca-Colas marknad. Ytterligare två kylmodeller från Klimasan skall inom kort testas för Coca-Colas godkännande. När det gäller försäljning är branschen i hög grad säsongsbetonad och försäljning sker främst under vår och sommar. Detta kräver att marknadsföring och införsäljning görs under föregående höst. Enjoy Group har nu under hösten haft fler förfrågningar och har skickat ut fler offerter än någon gång tidigare.

VD kommentarer
Vår patenterade RotoShelf-inredning för kylskåp röner ett otroligt stort intresse på marknaden och på vår nya hemsida www.enjoygroup.eu under “fliken produkter” finns en undermeny som heter “RotoShelf”. Klicka på den och en liten animering visas, som förklarar hela grundidén med RotoShelf.

Förutom en ny hemsida har vi också tagit fram en ny säljande broschyr och den visar isig att vår framtidstro är mycket stor.

Vi huvudägare tror fortfarande lika starkt på företaget och företagets produkter. Det är glädjande att den partner vi nu diskuterar delar vår åsikt. Det är vår framtidstro på företaget och vår vilja att inte svika våra aktieägare som vi huvudägare väljer att sälja delar av våra aktier och föra in dessa pengar ograverat i företaget säger VD Håkan Sjölander.

Revisors granskning
Denna delårsrapport, inklusive redovisning av koncernens resultat och ställning, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Sjölander 0705 944 469 eller hakan@enjoysales.se

För mer info besök gärna: www.enjoysales.se, www.enjoygroup.eu och www.klimasan.com.tr

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är en relativt ny Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy har inom en tvåårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok inom den kommersiella kylindustrin.
Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och tillverkning sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklingsavdelning. Med start våren 2008 kommer större delen av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget.

Läs mer