Delårsrapport för Enjoy Group AB (Publ)

VD KOMMENTAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT avseende perioden 070101-070630 Rörelseintäkten under årets sex första månader uppgick till 13 119 243 SEK (17 818 219 SEK motsvarande period år 2006). Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster blev en förlust om - 3 607 343:- SEK varav -1 043 000 SEK är en engångskostnad gällande kostnader för emission och listning på AktieTorget (en förlust om -114 600 SEK motsvarande period 2006).

VERKSAMHETEN
Årets första 6 månader har varit givande på många sätt i Enjoy Group AB och en mängd positiva saker har hänt som kommer att visa sig i framtida redovisningar i koncernen. Gensvaret från marknaden och de stora globala aktörerna för våra produkter är otroligt stort i många avseenden betydligt större än vad vi kunnat förvänta oss. Vi har skickat provleveranser till många länder och kunder, som kommer att resultera i order i framtiden men som i detta resultat i stället blir en kostnad.

Resultatet per den 30 juni är negativt och tillsammans med investeringar i utveckling och marknad har det medfört att koncernen har en likviditetsknapphet. Det är en situation som styrelsen inte känner sig tillfredställd med. Därför har vi kontaktat Handelsbanken och Norrlandsfonden för ytterligare krediter. Båda parter har sagt att man kommer att behandla en eventuell ny kreditansökan ytterst välvilligt. De ursprungliga ägarna tror starkt på affärsidén och kommer att tillföra bolaget 1 miljon kronor i form av lån utan särskilda säkerheter.

Kostnaderna för emissionen på 15 miljoner kronor och listningen på AktieTorget belastar halvårsresultatet med ca 1 miljon kronor. Därtill tillkommer förstås egen nedlagd tid.

Samarbetet med Klimasan har utvecklats mycket positivt och nedan finns upptecknade de avtal som nu är påskrivna av båda parter. Avtalen är mycket positiva för Enjoy och lägger grunden för att företagets produkter kommer att säljas i stora delar av världen i framtiden.

· Distributorship Agreement – Klimasan säljer Enjoys Produkter under eget varunamn exklusivt i Turkiet, Cypern (Turkiska delen), Ryssland, Kazakstan, Serbien, Vitryssland och Rumänien.
· Distributorship Agreement – Enjoy säljer Klimasans produkter under eget varumärke exklusivt i Norden och Baltikum.
· I övriga länder i världen förutom USA säljer både Enjoy och Klimasan företagens hela produktrange under de egna varumärkena.
· Product Development Agreement – avtalet som reglerar samarbetet inom produktutveckling och de ekonomiska betingelserna och samarbetsformerna regleras.

I avtalen ingår att Klimasan säljer Enjoys produkter och ger en kommission per försåld produkt till Enjoy.

Under första halvåret 2007 så har RotoShelf – inredningarna för kylskåp – inte sålts i de antal som fanns budgeterade. Det beror inte på att intresset är litet från våra kunder utan skälet är att anpassningarna av Klimasans kylskåp för RotoShelf var större och tog längre tid att utföra än de ursprungliga tiderna Klimasan presenterade i januari 2007. Både Klimasan och Enjoy har tagit lärdom av detta. Enjoy/Klimasan har nu tre färdiga kylskåpsmodeller med RotoShelf och har nu, 5 månader försenade, startat lanseringen av dessa i stora delar av världen.

2007 kommer inte att ge några jättevolymer/intäkter när det gäller kylskåp med RotoShelf, utan i år är det utplacering och marknadsföring av denna produktgrupp som sker. Intresset från kunderna för dessa produkter är dock synnerligen stort och de intäkter företaget missat i år kommer att kunna återhämtas under 2008.

Under föregående vecka reviderades budgeten för 2007 och den visar att företaget under andra halvan av 2007 kommer att få ett resultat som är väsentligt mycket bättre än första halvan. I den reviderade budgeten för 2007 finns inga intäkter medtagna avseende SwingOut -, eller RotoShelfvagnar för kylskåp. Med de marknadsinvesteringarna både Enjoy och Klimasan gjort/gör finns dock förutsättningar för order avseende dessa produkter redan under hösten och vintern 2007.

För 2008 så har utarbetats en detaljerad budget, som visar en vinst på ca 10 % av en årsomsättning som är avsevärt större än 2007.

När det gäller våra egentillverkade kylskåp så har försäljningen under perioden varit relativt liten. Det orsakas av att företaget fram till nu varit organisatoriskt litet och när jag som VD var ute och marknadsförde företaget inför nyemissionen på AktieTorget så blev försäljningsaktiviteterna väsentligt reducerade.

Sedan den 1 maj 2007 så är Thor Öivind Johansen anställd i koncernen som marknadsdirektör. De insatser han gjort/gör har redan visat sig i förfrågningar från många stora och små kunder.

I juni var vi på Pepsi-Cola konferens i Australien med våra produkter och intresset för dessa och framför allt RotoShelf var mycket stort, viket lett till konkreta förfrågningar för leveranser under 2008.

Vi har sålt produkter som skall levereras under hösten i många länder i världen. För att visa på potentialen så vill jag nämna en order som vi överraskande fått ifrån Kazakstan på 50 st av vår kylmodell Enjoy 400 Janus. Ordern är inte stor men den visar att möjligheterna med att kunna sälja våra produkter finns i hela världen.

I början av augusti fick Enjoy inbjudan av Pepsi-Cola att lämna offert på våra produkter. Att erbjudas detta är anmärkningsvärt och för vår del så är det ett erkännande att vi är en av de globala aktörerna. Nedan återges ett citat på en del av förfrågan från Pepsi-Cola:
“You have been selected to participate in the PepsiCo European Procurement Program for Visicoolers for 2008. Your company has been a valued supplier to PepsiCo over the years and we are proud to invite you to participate in this process. Since you have participated in the past you are familiar with the program”

När det gäller Coca-Cola så är vi inte en godkänd leverantör till dem ännu. Via Klimasan har vi dock inbjudits att lämna priser för 2008 till Coca-Cola och som ett led i detta skickade vi i början av augusti de två första Enjoy kylskåpen till Coca-Cola i Tyskland för utvärdering.

Produktutvecklingen tillsammans med Klimasan rullar på och den av Enjoy utvecklade stora öppna kylen ColdFront 1100 med RotoShelf är klar och produktionsplaneras just nu. Både Enjoy och Klimasan har många förfrågningar från kunder i stora delar av världen på denna kyl. Detta kommer att visa sig i resultat i framtiden.

Torra hyllor är lika aktuellt som tidigare, men på grund av vår relativt lilla organisation så har vi under våren och sommaren inte haft några möjligheter att lägga någon tid på produkten, men det kommer vi att göra under hösten. Vår tro på denna produkt är mycket stor och det enda som hindrat oss i detta fall är bristen tid.

Vi kommer under hösten att vara på två internationella mässor i Tyskland tillsammans med Klimasan, något som vi med glädje ser fram emot.
Den 24 och 25 september kommer vi i Malmö att ha vår första konferens för våra återförsäljare och då kommer det deltagare från 11 länder och tillsammans med dessa lägger vi då grunden för försäljningen 2008.

Sedan den 1 augusti så har vi anställt en ny ekonomichef: Annika Dottemar och en ny inköpschef: Hans Hanses och med båda dessa nya medarbetare samt med Thor Öivind Johansen i bolaget, så frigör vi resurser för framförallt mig som VD så att jag nu får mer tid att koncentrera mig på det jag är bäst på och det är att sälja och driva företaget framåt.

I slutet på brevet vill jag kosta på mig att vara lite personlig och sammanfatta allt jag försökt få fram i detta VD brev. Då vill jag säga att min tro på företaget och våra produkter är oerhört stort och MINA AKTIER ÄR INTE TILL SALU.

Denna rapport inklusive följande redovisning av koncernens resultat och ställning har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bräcke den 19 augusti

Håkan Sjölander
Verkställande direktör

Nästa rapport publiceras den 26/10 2007

Läs mer