Bokslutskommuniké 2021 EasyFill AB (publ.) – stark resultatförbättring

EBITDA samt resultat efter finansiella poster i EasyFill AB (publ) förbättrades påtagligt.
EBITDA resultatet blev 4 474 KSEK bättre än 2020 och resultat efter finansiella poster 6 539 KSEK bättre än föregående period.
Trots ett turbulent år ökades omsättningen till 110 373 KSEK (106 528 KSEK f å) under 2021, en ökning med ca 4%.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

 

Nyckeltal i koncernen  Q4
Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Oct-Dec 2021 Oct-Dec 2020
Omsättning KSEK 110 373 106 528 26 971 21 181
EBITDA KSEK -4 113 -8 587 -2 760 -4 807
EBITDA marginal  % -3,73% -8,06% -10,23% -22,69%
Resultat efter finansiella poster -11 869 -18 408 -4 604 -8 528
Antal utestående aktier vid periodens slut 118 502 100 116 536 683 118 502 100 116 536 683
Resultat per aktie sek -0,100 -0,165 -0,039 -0,077
Soliditet % 57,85% 67,72% 75,01% 78,80%

 

 

Finansiella kommentarer koncernen, KSEK

         Omsättningen i koncernen ökade med ca 4% i jämförelse med 2020. En godtagbar tillväxt under omständigheterna med effekter efter Covid-19

         EBITDA förbättrades med 4 474 KSEK. Fortfarande visar Bolaget negativ EBITDA men förbättringen är påtaglig och trenden positiv

         Resultatet efter skatt är 6 539 KSEK bättre än 2020.

         Bolaget gjorde en riktad emission under hösten då ett konvertibellån löstes. Se nedan under Väsentliga händelser under Q4.

         Resultatet för Q4 förbättrades med 2 100 KSEK med anledning av ett periodiseringsfel i Q3. Rapporterat resultat för Q3 försämras med samma belopp.

 

 Affärsområden (”AO”):

 

 EasyFill 

 

Enjoy

 

Ebeco

 

Total

 

2021

2020

 

2021

2020

 

2021

2020

 

2021

2020

Försäljning

   26 945   

    31 243   

 

    41 653   

    39 392   

 

    41 775   

   35 893   

 

   110 373   

   106 528   

Materialkostnader

   20 368   

   26 929   

 

   33 445   

   30 230   

 

    21 066   

   16 350   

 

    74 879   

    73 509   

Bruttovinst

     6 577   

      4 314   

 

     8 208   

      9 162   

 

   20 709   

    19 543   

 

    35 494   

     33 019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalkostnader

     7 228   

     8 376   

 

     3 908   

      3 483   

 

    10 986   

   10 904   

 

     22 122   

     22 763   

Övriga kostnader

      6 312   

     7 464   

 

      1 717   

     2 430   

 

      9 456   

     8 949   

 

     17 485   

     18 843   

 

    13 540   

   15 840   

 

     5 625   

      5 913   

 

   20 442   

    19 853   

 

    39 607   

     41 606   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIDTA

    6 963   

  11 526   

 

    2 583   

      3 249   

 

         267   

       310   

 

     4 113   

    8 587   

 

 

 

EasyFill: Omsättningen i affärsområdet EasyFill (hyllsystem) visar en minskning jämfört med 2020 men markant bättre rörelsemarginal och EBIDTA. Detta beror till stor del på ett skifte i samarbetet med GSK som säljer MaxLoad-kylskåpen till Penny i Tyskland. Förändringen medförde att GSK handlar kylskåpen direkt via kylskåpstillverkaren Efficold i stället för att EasyFill ska vara mellanhand. EasyFills del i affären är att leverera RotoShelf till Efficold som i sin tur säljer till GSK. Tidigare år vidarefakturerade EasyFill även själva kylskåpet. Förändringen medför lägre omsättning, men högre rörelsemarginal. Den stora fördelen för EasyFill var minskad administration och hantering samt att eventuella serviceärenden genomförs direkt av Efficold.

Bolaget är tillfreds med tillväxten på OEM-kunder för kyldiskar där vi ser generellt stora ökningar och flera kunder ökade med mer än 50% jämfört med föregående år.

 

Branden i Frigoglass fabrik i Rumänien under sommaren påverkade leveranser och försäljning negativt under andra halvan av året. Försäljningen till Frigoglass väntas dock accelerera under första halvan 2022.

Under 2021 genomfördes två prishöjningar som följd av de kraftigt stigande råvarupriserna. En i april och en i augusti.

 

Enjoy Sales AB: Trots tidvis stora leveransproblem lyckades Enjoy öka omsättningen med ca 2 000 KSEK. Även Enjoy drabbades under hösten av konsekvenser av branden i Frigoglass fabrik. Inköp fick läggas till andra leverantörer med andra, och ibland sämre, villkor vilket påverkat rörelsemarginalen som sjunkit något. Positivt är dock att Enjoy i princip ständigt kunde leverera när konkurrenterna inte hade produkter på lager tack vare god planering och kommunikation med leverantörer och kunder.

 

Ebeco SRO: Omsättningen hos EBECO ökade med ca 5 800 KSEK samtidigt som resultatet på EBIDTA-nivå ökade till vinst. Betydande ordrar från exempelvis Mobiheat är en av anledningarna till detta då det är en högmarginalprodukt. På grund av kraftigt ökade världsmarknadspriser på råvaror och material så sjunk marginalen på försäljning till bland andra Pongraz då det avtalet ej medgav prishöjning på lagda ordrar. Detta justerades för ordrar senare under 2021. Ebeco drabbades likt Enjoy av leveransförseningar på komponenter från Asien som en konsekvens av Corona-pandemin. Ebeco hade en 6%-ig ökning av råvarukostnader om extern försäljning inkluderas, vilket påverkade resultatet på sista raden negativt med ca 3 000 KSEK. Indikationerna är nu att råvarupriserna är på nedåtgående vilket kommer hjälpa rörelsemarginalen positivt.

 

Väsentliga händelser under Q4, 2021

         Den 21:e oktober 2021 pressmeddelades följande:

  • Den 21 oktober 2021 fattade styrelsen i EasyFill AB beslut om att rikta en emission på 2 358 500 kr à 1,20 kr per aktie motsvarande 1 965 417 aktier av serie B till Mic Värdepapper AB, 559073-6251. Betalning erläggs genom kvittning mot lån från april 2021 inklusive ränta.

         Under kvartalet tog Ebeco ordrar motsvarande strax över 13 000 KSEK för leveranser under 2022. Ordrarna gällde MobiHeat samt Walltrailer till bolagets återförsäljare

         EasyFill tecknade samarbetsavtal med tyska bolaget Food Tech Campus (FTC). FTC är ett helägt dotterbolag till butikskedjan EDEKA. FTCs roll är att marknadsföra och sprida teknologiska lösningar inom EDEKA-kedjan. EasyFill är i nuläget en av totalt sex lösningar som lyfts fram. Kopplat till detta påbörjades avtalsförhandlingar med EDEKAs centralorganisation för EasyFills produkter. Detta avtal är väsentligt för försäljning i EDEKA-kedjan då strukturen kräver det.

         Under kvartalet tog EasyFill ordrar avseende TurnLoader Ambient till flertalet kunder på den tyska marknaden för leverans och installation under Q1/Q2 2022. Dessa säljs till kunderna och EasyFills åtagande slutar efter installation i butik.

 

Framtidsutsikter

EasyFill:

         TurnLoader Ambient är den produkt som har störst potential i form av ren volym, men det är en ny kategori och det krävs vana och kunskap för att göra det mesta och bästa av det. Installationerna i Tyskland i mars/april kommer vara mycket lärorika för processerna framåt. Värde på dessa ordrar är ca 300 000 euro

         Försäljning av RotoShelf och plasthyllor till OEM-tillverkare såsom Frigoglass och Klimasan är ”smör och bröd” för bolaget. Det är de mest etablerade produkterna och ger stabila inkomster till bolaget och är enkelt att administrera och hantera. Visst har det fluktuerat volymmässigt över åren men med det pågående projektet vi nämnt i tidigare nyhetsbrev så anas en ökad efterfrågan vilket kan visa sig inom de kommande månaderna.

         Samarbeten med de stora OEM tillverkarna av kyldiskar fortgår och mycket tyder på att marknaden nu är mogen för större volymer. Samarbetspartners likt Carrier har pågående projekt på nya marknader och med Wica (Arneg Nordic), på den svenska marknaden, finns ett väl fungerande samarbete. Vi har även spännande projekt med Viessmann så denna produktkategori borde ha god tillväxt under kommande år.

         En licensieringsmodell med olika partners är den framtida modell som bolaget undersökt. Det skulle innebära att bolaget kan fokusera på innovation, utveckling och ”value engineering” (förfinande av befintliga produkter). Det kräver dock en viss kritisk massa för att tillverkarna ska ta det till sig, men det är en volym som nu är nära att uppnås på flera marknader

         Med centrala avtal med exempelvis EDEKA har vi de intyg som krävs för att kunna växla upp i volym på den tyska marknaden. Dock kan inte för stora växlar dras på själva avtalet – försäljningen ska också genomföras.

Ebeco:

         De ordrar som Ebeco tog under Q4 2021 har säkrat stor del av produktionen för 2022 och verksamheten i Ebeco känns nu stabil och stadigt uppåtgående.

         Avtal med flera nya aktörer diskuteras och verksamheten kan stå inför ett skifte på den norska marknaden där Ebeco AS hanterat direktförsäljning till slutkund något som kan komma att förändras inom kort.

Enjoy Sales:

         Trots att det är tidigt på året finns det mycket som tyder på att Enjoy kommer att ha ett ännu bättre 2022 än 2021. Priser på transporter är på väg ner, tillgången blir bättre och Enjoy står väl rustat för ökad efterfrågan när nu alla restriktioner lyfts och restauranger etc öppnar upp och satsar framåt.

         Enjoy står i startgroparna för en utökning av verksamheten med ytterligare en riktning. Detta sker i samarbete med en väletablerad ny leverantör och diskussioner pågår med några större kunder. Vad detta kommer att betyda för verksamheten totalt sett är svårt att uppskatta i dagsläget men det finns god potential i denna gren och det finns anledning att följa upp detta i kommande rapporter.

 

 

VD kommentar

 

Så är det då dags att sammanfatta 2021. Vi har slitits mellan hopp och förtvivlan, jobbat oss igenom pandemin, skapat många nya kontakter och skapat nya möjligheter och utmaningar både personligt och professionellt. Att vända denna skuta tar tid och full effekt av våra åtgärder kommer ses under 2022. Jag tror verkligen att vi gör rätt saker – fokus på kostnader och tydligare fokus på befintliga marknader och kunder för bättre utväxling där vi är aktiva. Det ekonomiska resultatet är fortfarande inte positivt men vi har minskat förlusterna och ökar omsättningen i koncernen trots den turbulens som varit under året. Några exempel är skenande världsmarknadspriser på stål som gick upp omkring 160% på några månader samt transportkostnader från Kina som gick från ca 2000 USD till 20 000 USD per container.

Samtidigt som vi tacklat detta har vi i ledningen försökt hitta annorlunda affärsmodeller för hyllsystemen och vi har testat oss fram till vad vi tror är en fungerande modell. Vi ska vara ödmjuka och erkänna att vi tvivlat ibland, men det ser nu ut som att vi rundat hörnet och att vi är på väg åt rätt håll även om vi inte är framme än och fortsatt dras med följdverkningar från tidigare stora förluster. Vi jobbar hårt mot att komma till ett läge där alla affärsområden i koncernen har ett positivt kassaflöde – något som är helt avgörande för koncernens framtida framgång. Att Ebeco och Enjoy kommer att visa vinst 2022 räknar jag med, utmaningen ligger i affärsområdet EasyFill.

 

Vi kommer fortsätta jobba med kostnadsmedvetenhet men vi kommer att behöva satsa lite för att öka försäljningen snabbare. Marknadsföringen har fått stå tillbaka i besparingssyfte, men om bara 12 månader är det EuroShop (en av världens största mässor inom vår bransch) och vi kommer att satsa mycket på detta viktiga skyltfönster och planeringen har redan påbörjats. EuroShop är bara vart tredje år och coronapandemin bröt ut precis efter förra mässan så vi tycker att vi haft ”lite” otur som inte fick maximalt ut från EuroShop förra gången, men vi har en del planer för hur vi ska kunna nyttja förra EuroShop till vår fördel denna gång. Det finns även planer för olika marknadsföringssamarbeten med befintliga kunder då vi behöver få draghjälp i deras kanaler.

 

Personligen tror jag att framtiden för affärsområdet EasyFill kommer att bygga på djupare samarbeten. Att licensiera ut våra innovationer till etablerade aktörer som kan driva volym och nå synergier i befintlig produktion till slutkunderna. Dock är det så att vi kommer själva att behöva bevisa produkternas förträfflighet i början och det tar tid.

 

Under 2021 påbörjade vi försäljningen av TurnLoader Ambient och om den produkten följer samma mönster som exempelvis TurnLoader Multideck så kommer det att ta ytterligare 2-3 år innan momentet har byggts upp tillräckligt för att det ska vara intressant för en producent att ta in produkten som sin egen. Under tiden sköter vi försäljning och installationer på egen hand på våra hemmamarknader och det är positivt ur flera aspekter; dels ger det oss värdefulla erfarenheter och kunskap, dels så ger det oss bättre marginaler då vi även etablerar ett slutkundspris där det lämnas utrymme för en mellanhand i nästa skede.

 

Läget i USA är lite annorlunda mot Europa. Där bearbetar teamet inte butikerna direkt då de flesta kedjor är centralstyrda. Att det inte lossnat ännu är frustrerande, men man gör allt man kan för att komma in hos kedjorna. Deras agendor och prioriteringar är dock inget som ändras i en handvändning utan det är envist nötande som krävs och man ska komma ihåg att det inte finns några referenser i USA som det gör i Europa, och då tänker jag på kylskåp med RotoShelf. Man har börjat från noll och renoverings- och nybyggnationscyklerna är långa. Nu ser det dock ljusare ut än på länge och det finns indikationer som tyder på att vi fått accept på TurnLoader hos minst en kedja, men innan detta är 100% bekräftat vill jag inte dela någon vidare information om det. Ytterligare tålamod krävs alltså.

 

Jag vill också kort kommentera läget på produktutvecklingssidan. Det har tagit tid att komma till en slutligt färdig produkt när det gäller TurnLoader Ambient, men nu är vi där och vi täcker majoriteten av de standardstorlekar som finns i Europa och USA. Detta gör att utvecklingsavdelningen nu kan fokusera på värdeökande detaljer såsom enklare/smartare hyllinfästningar, pusher-lösning samt lösning för dubbelstapling. Vi har som redan nämnts branschens bästa skyltfönster öppet om 12 månader och då ska vi stå 100% redo.

 

Tf VD Jens Lidén

Bräcke 2022-02-24

 

 

Produktfilmer:

TurnLoader™ Ambient 900 (Torra hyllor i Butik) – https://youtu.be/6UaTK27NRa4

TurnLoader™ MD 1250/550 (Ica Maxi Barkaby) – https://youtu.be/SaP46SBeD6g

TurnLoader™ MD 1250/450 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/MMJRVdn5_lk

ColdFront med TurnLoader™ (Bensinstation Tyskland) – https://youtu.be/S5le2ejeMmk

RotoShelf® MD 1250/2 (Edeka Tyskland) – https://youtu.be/_xtzuLZqKPw

RotoShelf® MD 1250/2 (Walmart Mexico) – https://youtu.be/XGsAwlq4Ga4

RotoShelf® CR 900 (Ica Bräcke) – https://youtu.be/xKSxWp7G7Gc

MaxLoad med RotoShelf® FA – https://youtu.be/eFNf-Ouu9bs

Frigoglass iCool 900 RotoShelf (Läskedryckskyl Sverige) – https://youtu.be/0JlzhkeWJ3I

 

Besök gärna våra websidor:

www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

 

Följ oss gärna i sociala medier:

https://www.facebook.com/EasyfillAB/

https://www.linkedin.com/company/easyfill-ab/

https://www.youtube.com/EasyFill

 

Årsredovisning och Årsstämma

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2021 kommer att publiceras på Bolagets (www.easyfillcorporate.com), och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 6 maj 2022.

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas digitalt 30 maj 2022.
 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

 

Aktien
Under 2021 handlades EasyFill AB:s (publ.) B-aktie till en kurs om högst 2,70 kronor per aktie (9/3) och lägst 1,02 kronor per aktie (30/12).
Antal utgivna aktier uppgår till 118 502 100 st.

 

 

Förslag till disposition beträffande Bolagets förlust
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Rapportdatum 2022/2023

25/5 Q1 2022

31/8 Q2 2022

18/11 Q3 2022

23/2 2023 Bokslutskommuniké 2021

 

Styrelsen

Bräcke 2022-02-24

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Tf VD: Jens Lidén jens.liden@easyfill.se
Ekonomichef: James Gray james.gray@easyfill.se

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

 Resultaträkning helår 2021 samt Q4 2021

Q4 Q4
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01 2021-10-01 2020-10-01 2021-10-01 2020-10-01
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Nettoomsättning       108 457          103 900             28 781              28 411         26 959          20 431           7 568            6 866   
Aktiverat arbete för egen räkning             1 916               2 628                 900               1 050                12              750                –                300   
      110 373           106 528             29 681             29 461         26 971            21 181           7 568            7 166   
Rörelsens kostnader
Handelsvaror –      74 879    –       73 509    –        22 951    –       26 342    –   20 525    –     14 857    –      6 219    –      6 785   
Övriga externa kostnader –       17 485    –        18 843    –         8 722    –          6 718    –      4 216    –      4 799    –       1 916    –      2 280   
Personalkostnader –       22 122    –       22 763    –          4 618    –         5 435    –     4 990    –      6 332    –      1 059    –      2 090   
EBITDA –         4 113    –         8 587    –          6 610    –         9 034    –     2 760    –      4 807    –      1 626    –      3 989   
Finansiella kostnader 
Räntekostnader och liknade kostnader                42    –         2 434                  616    –          1 903    –        399    –         334    –        388    –         303   
Extraordinarär avskrivning  –       2 000    –         3 959    –        2 000    –        18 537    –      3 959    –     18 537   
Avskrivning  –        5 768    –         5 659    –           1 291    –          1 248    –      1 445    –       1 659                59    –          153   
Resultat efter finansiella kostnader   –       11 839    –       20 639    –         9 285    –       30 722    –     4 604    –     10 759    –      1 955    –    22 982   
Skatt  –             30               2 231               2 231            2 231            2 231   
Koncernbidrag           2 000               1 695            1 695   
Resultat för Period –       11 869    –        18 408    –         7 285    –       26 796    –     4 604    –      8 528    –      1 955    –     19 056   

 

Balansrapport

 

 

Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar                  20 526                      19 741                      20 526                      19 480   
Materiella anläggningstillgångar                     8 160                         8 040                         1 551                         1 723   
Finansiella  Anläggningstillgångar                  24 433                      25 997                      59 938                      64 696   
Goodwill                      3 804                         7 204   
Summa anläggningstillgångar                  56 923                      60 982                      82 015                      85 899   
Omsättningstillgångar
Varulager                  27 886                      20 113                         5 192                         5 532   
Kundfordringar                  12 845                         9 763                         5 488                         1 565   
Övriga kortfristiga fordringar                     3 887                         6 966                         9 519                      11 219   
Kassa och Bank –                  3 036                         5 266                         3 670                         3 216   
Summa omsättningstillgångar                  41 582                      42 108                      23 869                      21 532   
SUMMA TILLGÅNGAR                  98 505                   103 090                   105 884                   107 431   
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital –               11 850    –                 11 654    –                 11 850    –                 11 654   
Fond för utvecklingsutgifter                                –      –                 11 264    –                    9 464   
Fritt Eget Kapital –               45 137    –                 54 645    –                 56 307    –                 63 227   
Summa Eget kapital –               56 987    –                 66 299    –                 79 421    –                 84 345   
Långfristiga skulder –                  1 045    –                    2 701                                   –      –                        875   
                             –                                     –                                     –                                     –     
–                  1 045    –                    2 701                                   –      –                        875   
Leverantörsskulder –               18 339    –                    8 432    –                    6 093    –                    3 983   
Övriga kortfristiga skulder –               22 134    –                 25 658    –                 20 370    –                 18 228   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER –               98 505    –              103 090    –              105 884    –              107 431   

 

 

Kassaflöde Koncern

Belopp i KSEK 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –         11 881    –       14 970   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet              7 768               6 863   
Skatter                   –     
Finansiella poster netto –            842   
–           4 113    –         8 949   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager –           7 773               1 234   
Kundfordringar –           3 082               3 529   
Övriga fordringar              3 079    –         2 110   
Leverantörsskulder            10 114    –         5 351   
Övriga kortfristiga skulder –           3 524    –         6 418   
–           1 186    –         9 116   
Kassaflöde från löpande verksamhet –           5 299    –       18 065   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –           2 165    –         3 031   
Förvärv materiella tillgångar –           1 108    –            126   
Förvärv as koncernföretag                   –     
Förvärv finansiella tillgångar –              436               3 570   
–           3 709                  413   
Finansieringsverksamhet
Nyemission              2 362             20 558   
Okning/-Minskning  långfristiga lån –           1 656    –            486   
                706             20 072   
–           8 302               2 420   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början              5 266               2 846   
Förändring i likvida medel –           8 302               2 420   
Likvida medel vid årets slut  –           3 036               5 266   

 

 

Kassaflöde Moderbolaget

 

 

Belopp i KSEK 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat –             7 901    –              28 819   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet               1 291                   19 785   
Skatter
Finansiella poster netto                  616    –                1 903   
–             5 994    –              10 937   
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager                  340    –                2 400   
Kundfordringar –             3 923                     1 637   
Övriga fordringar               1 700                     4 538   
Leverantörsskulder               2 109                        739   
Övriga kortfristiga skulder               2 142    –                   702   
              2 368                     3 812   
Kassaflöde från löpande verksamhet –             3 626    –                7 125   
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar –             2 165    –                3 139   
Förvärv materiella tillgångar                     –     
Förvärv av koncernföretag
Förvärv finansiella tillgångar               4 758                   10 243   
              2 593                     7 104   
Finansieringsverksamhet
Nyemission               2 362                     5 980   
Konvertibler/ options program
Okning/-Minskning  långfristiga lån –                875    –                3 877   
              1 487                     2 103   
                 454                     2 082   
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början               3 216                     1 131   
Förändring i likvida medel                  454                     2 082   
Likvida medel vid periodens slut                3 670                     3 213   

Denna information är sådan som EasyFill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 09:00 CET.

För mer information kontakta:

Jens Lidén                                                
tf VD                                                                    
+46 70 660 58 82                                              
jens.liden@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker med upp till 40%.
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

CisionLink Bokslutskommuniké 2021 EasyFill AB