Bokslutskommuniké 2018

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653–2924, uppgick till 82 913 KSEK (61 534 KSEK) under 2018. En omsättningsökning med 21 379 KSEK (35%).

EBITDA resultatet för koncernen under perioden blev
– 7 544 KSEK (– 7 463 KSEK).

År 2019 har inletts ovanligt bra. Omsättningen i koncernen för Q1 2019 pekar mot en fördubbling jämfört med samma period 2018. För att öka transparensen införs affärsområdesredovisning.

Nyckeltal i koncernen, KSEK

Period: Kvartal 4, 2018 (Kvartal 4, 2017)  

Omsättning: 21 317 (11 715)
EBITDA: – 2 537 (- 893)
EBITDA marginal %: – 11,9 (- 7,6%)  

Resultat efter finansiella poster: – 5 571 (- 2 887)  
Resultat per aktie, kr: -0,049 (-0,015)

Period Q1 – Q4 2018 (2017)  

Omsättning: 82 913 (61 534)
EBITDA: – 7 544 (- 7 463)
EBITDA marginal: – 9,1% (- 12,1%)
Resultat efter finansiella poster: – 17 881 (- 13 049)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (73 067 356)
Resultat per aktie, kr: -0,23 (-0,15)
Soliditet %: 50,3% (66,4%)


Finansiella kommentarer, KSEK

–        Omsättningen i koncernen ökade från 61 534 till 82 913. (Observera att Ebeco ingick i koncernen endast 7 månader 2017.)

–        EBITDA var oförändrat runt -7,5 MSEK.

–        Resultatet efter finansiella poster tyngdes av goodwill avskrivningar för helår och ökade räntekostnader som följd av kortfristig upplåning under året.

–        EBITDA för Q4 2018 ger intryck av en större försämring mot förra året än vad som är fallet då det förklaras av fel-allokering av COGS mellan Q3 och Q4 året före.

–        Fr o m Q4 införs affärsområdes redovisning enligt nedan.

–        2019 har startat väldigt bra för koncernen. Se separat PM av igår samt VD Kommentar nedan.


Affärsområdesredovisning, KSEK

EasyFill:

Resultaträkning affärsområde 2018-01-01 2017-01-01
KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter            16 348                13 685  
Rörelseresultat före avskrivningar –           1 851   –             2 565  
Rörelsemarginal före avskrivningar -11% -19%

Efter ett trevande 2017 ökade försäljningen under 2018 med 19 procent. Då bruttomarginalen på hyllor och ramar är cirka 50 procent innebar det en förbättring av rörelsemarginalen före avskrivningar. Viss del av denna fakturering är intern, till Enjoy Sales, när kunder som köper kylskåp av Enjoy Sales vill ha dem utrustade med RotoShelf.


Enjoy Sales AB

 Resultaträkning affärsområde 2018-01-01 2017-01-01
KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter            35 603                31 095  
Rörelseresultat före avskrivningar              1 771                  1 369  
Rörelsemarginal före avskrivningar 5% 4%

2018 ökade försäljningen med 14 procent medan Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 29 procent. Rörelsemarginalen före avskrivningar har varit positiv i många år men har också på senare år lidit av den svaga svenska kronan som orsakat valutaförluster på import från i första hand Rumänien.


Ebeco SRO

 Resultaträkning affärsområde 2018-01-01 2017-01-01
KSEK 2018-12-31 2017-12-31
Rörelsens intäkter            30 962                16 754  
Rörelseresultat före avskrivningar –           3 464   –             2 267  
Rörelsemarginal före avskrivningar -11% -14%

År 2018 blev en besvikelse med en förlust i Ebeco SRO som var betydligt större än budgeterat. De nödvändiga volymerna uteblev delvis som följd av en lång vinter som fördröjde säsongsinledningen för släpvagnar. Siffrorna för 2017 är ej helt jämförbara då Ebeco ingick i koncernen endast 7 månader. För 2019 ser utsikterna betydligt ljusare ut efter att den stora ordern på WallTrailer från Pongratz i Österrike signerades i oktober 2018. Denna order kommer att belägga fabriken i Nizna stor del av innevarande år. Ordervärdet är i dagsläget cirka 24 MSEK.


Väsentliga händelser under Q4, 2018

 • Fördjupat samarbete med två OEM tillverkare av Multideck för anpassning av kyldiskar för integrering av EasyFills produkter; både TurnLoader MD och RotoShelf MD. Utvecklingen påbörjades under kvartalet och slutförs under Q1 2019.
 • En större butikskedja med säte i Paris, beslutade under perioden att genomföra en skarp marknadstest med Bolagets produkter i tio butiker i Belgien. Bolagets återförsäljare i regionen hanterade förhandlingar och installationer i samarbete med EasyFill GmbH.
 • Ebeco SRO landade i slutet av september en stor order till Österrikiska Pongratz för leveranser av den unika hopfällbara släpvagnen WallTrailer.


Väsentliga händelser efter 2018-12-31

I januari 2019 registrerades en riktad emission av 20 000 B aktier och 980 000 C aktier för en apportlikvid av 181 KSEK bestående av 8% av Ebeco s.r.o. Antalet aktier uppgår därefter till 74 067 356.

Övrigt:

EasyFill:

 • En större spansk butikskedja beslutade att installera EasyFills produkt RotoShelf MD 1250/2 för dryck i sina butiker. Butikskedjan har ca 1600 butiker. Bolaget samarbetar med den spanska tillverkaren Exkal för leveranser av Bolagets produkter som kommer installeras direkt i fabrik. De första 25 RotoShelf för utvärdering har levererades under januari och i februari erhölls ytterligare en beställning på 50 RotoShelf. Läs mer om detta i dagens nyhetsbrev.
 • Leveranserna av TurnLoader till den belgiska delen av en större fransk livsmedelsbutikskedja för den order som mottogs i slutet av Q4 kommer ske under mars/april 2019.
 • För ytterligare information om väsentliga händelser hänvisas till VD ordet nedan samt till det nyhetsbrev som publicerats samtidigt som denna bokslutskommuniké.

Enjoy Sales:

 • Bolagets kunder har tagit marknadsandelar av sina konkurrenter vilket medfört att leveranserna ökat.
 • Enjoy Sales har utökat antalet leverantörer vilket ger ett bredare sortiment vilket i sin tur ökat attraktionsvärdet mot marknaden. Enjoy Sales har därmed kunnat teckna nya kunder som en direkt följd av detta. Detta affärsområde går mot det bästa kvartalet någonsin i bolagets historia med en prognostiserad omsättning på strax över 10 MSEK för kvartalet.

Ebeco:

 • Leveranserna av WallTrailer till österrikiska Pongratz till ett ordervärde på över 20MSEK påbörjades tidigt i Q1 2019 och kommer ske löpande fram till sommaren 2019.


Framtidsutsikter

EasyFill:

 • Flertalet potentiellt stora projekt ligger i pipeline och diskussioner pågår som om prognoserna slår in innebär avsevärda volymer av Bolagets produkter. Noteras skall att Bolaget förväntar sig att nå den uppsatta budgeten på 120 MSEK utan ”genombrottshändelser”.
 • Affären med den franska butikskedjan bör medföra uppföljningsbeställningar under senare delen av året och med denna typ av referenskund i portföljen får Bolaget ett erkännande som kan komma att ge positiva följdeffekter både på kedjans andra marknader men även hos andra butikskedjor.
 • Bolaget har initierat arbetsgrupper för att sätta fokus på de olika målgrupper som drar nytta av de fördelar som produkterna innebär; OEM tillverkare, återförsäljare, varumärkesägare. Detta för att bearbeta marknaden från flera håll och dels både Push och Pull-effekter på intressenterna.
 • Försäljningen i USA har som tidigare nämnts inte lyft på det sätt som önskat och Bolagets samarbetspartner Marco Company har vidtagit åtgärder för att sätta större fokus på försäljning av EasyFill produkter. Man har nyligen anställt en försäljningschef för EasyFill och man har flertalet projekt som man arbetar med.
 • Försäljningen i Sydafrika har även den inte genererat de volymer som alla inblandade hoppas på men det finns nu tecken på att det är på väg att vända.

Ebeco:

 • Med en betydande order i bagaget som medför god produktionsbeläggning och ett jämt leveransflöde ges en arbetsro i Bolaget och affärsområdet kommer att generera väsentligt bättre resultat under 2019.

Enjoy Sales:

 • Enjoy Sales går mot ett rekordår om bolaget fortsätter på den inslagna vägen och när detta skrivs finns inget som tyder på en avmattning.


VD Kommentar

När jag skriver detta VD-ord har det gått snart två månader på 2019 och bolagets omsättning är för januari 2019 mer än 100 procent högre än januari 2018, 9,6 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK januari 2018. Februaris siffror är inte helt klara när detta skrivs men omsättningen kommer bli ca 8,7 MSEK att jämföra med 5,0 MSEK 2018. För helåret 2019 har vi som mål att nå 120 MSEK som då är en ökning från förra årets 82 MSEK.

När det gäller kvartal 1 2019 så har vi inneliggande ordrar och prognoser som visar att under perioden så kommer vi sannolikt omsätta cirka 30 MSEK (14 MSEK) vilket är 7 MSEK mer än i vår budget.
Den största delen av omsättningen kommer från Enjoy Sales och Ebeco så ännu har vi inte fått lyftet i våra patenterade produkter RotoShelf och TurnLoader (patentansökan inlämnad), men nu går således två tredjedelar av företaget med plus.

Vi har under hittills under Q1fått ett rejält omsättningslyft i två av våra affärsområden; Trailers och kylskåpsförsäljning. Ökningen är så pass stor att vi tvingats publicera ett separat PM om detta för att kunna ”prata” öppet om det i denna bokslutskommuniké.

Grund till ökningen hos Ebeco är av naturliga skäl den stora order på WallTrailer som Bolaget tog i Q4 och som börjat levereras ut under slutet av december och i Q1.

Det glädjande är också att det hårda arbete som teamet på Enjoy Sales gör verkligen bär frukt och de samarbeten med leverantörer och kunder som man har nu visar sig i en rejäl ökning av försäljningen.

Även omsättningen i affärsområdet för hyllsystem ökar kraftigt mot föregående år vilket ju är på tiden, minst sagt.

Normalt sett är Q2 det starkaste kvartalet för koncernen och att vi då har en omsättningsökning i Q1 med ca 100% är väldigt positivt och ger en positiv anda i hela Bolaget.

Som VD och huvudägare i EasyFill har jag aldrig tvivlat på att vi skall komma i mål och få tillbaka alla pengar vi huvudägare och våra aktieägare investerat sedan starten, men jag har förfasat mig över hur lång tid det tar att utveckla produkter och få ut dem på en världsmarknad.

Ebeco

När vi våren 2017 via en apportemission köpte Ebeco i Slovakien för att få tillgång till deras utvecklingskunskap samt fabrik var jag och styrelsen övertygad om att vi tagit rätt beslut och trots att det inte gått på räls så är vi nu i den situationen att Ebeco 2019 som det ser ut nu kommer tillföra pengar till koncernen. Att jag kan säga det beror dels på att vi fick den stora ordern på släpvagnar på över 20 MSEK som vi pressmeddelande i oktober 2018 men det beror också på att försäljningen av EasyFills produkter ökar och då ökar också tillverkningen på fabriken och ger pengar.

Enjoy Sales

Som jag skriver ovan har vi i vårt dotterbolag Enjoy Sales AB där vi säljer läskedryckskylskåp mycket stor framgång just nu, en del i framgången är att de allra flesta butiker beställer kylskåp med RotoShelf och då blir det naturligt att vända sig till Enjoy Sales. Men framgången i marknaden beror också på att bolaget vinnlägger sig om att hålla en hög nivå på kundservice. I år kommer bolaget leverera ut cirka 5500 läskedryckskylskåp från lagret i Bräcke.

RotoShelf och TurnLoader

När vi slog oss ihop med Ebeco 2017 så startade utvecklingen av TurnLoader och nu har vi flera företag som skräddarsyr sina multidecks för EasyFills olika hyllsystem. Just nu jobbar vi med två tillverkare som båda satsar på TurnLoader där en av dem Exkal som är en stor spansk tillverkare och dom har en förhandsorder till 1600 butiker med en till två TurnLoader eller RotoShelf i varje butik där minst 400 butiker kommer installeras 2019 (när jag skriver detta har ordern ännu inte bekräftats skriftligt).

KMW är en tysk tillverkare av multidecks som också skräddarsyr två kylmodeller för EasyFills RotoShelf och TurnLoader, skälet till att man skräddarsyr dessa kylskåp är på en förfrågan från en tysk butikskedja som kommer bygga om 400st butiker under en treårsperiod med nya multideck.

Exkal och KMW har således båda utvecklat multideck för EasyFills olika hyllsystem och båda installerar våra produkter direkt på fabriken innan leverans sker till slutkund.

I Norden är den ledande Multideck tillverkaren italiensk ägd och detta företag installerar EasyFills RotoShelf och TurnLoader direkt på koncernens fabrik i Sverige och säljer i Norden till alla ledande butikskedjor.

Husky, som är en kylskåpstillverkare, tar just nu fram en kyl med glasdörr, 1250mm bred och 2000mm hög. En kyl som kommer att finnas i två versioner (läsk och mjölkprodukter) där hyllinredningen kommer vara TurnLoader. Tillsammans med Husky har vi dammsugit marknaden på behov och kommit fram till att denna kyl saknas och kommer fylla ett stort behov. Vän av ordning kan nu fråga om nu kunden vill ha denna produkt varför finns den då inte? Svaret är enkelt, man frågar inte efter något man inte känner till.

Henry Ford sa en gång: If I have asked my customer what they wanted, they have answered, a faster horse.

TurnLoader kommer således att finnas för alla varianter av kyl och i kylrum och vi har byggt flera installationer runt om i världen.

När det gäller RotoShelf så har vi nu två tillverkare av läskedryckskylskåp som skräddarsyr kylskåp för RotoShelf. Dessa är Efficold och Husky.

Sedan tidigare har vi Frigoglass och Klimasan som kontinuerligt levererar flera tusen läskedryckskylskåp med RotoShelf till kunder i de marknader de säljer till. Frigoglass och Klimasan har inte skräddarsydda kylskåp ännu utan där anpassar vi RotoShelf till deras produkter, dock har Klimasan denna vecka informerat om att man tar fram en fullhög kyl 60cm bred skräddarsydd för RotoShelf.

Husky har ännu inte kommit ut på marknaden men just nu byggs prototyper och lansering kommer ske före sommaren 2019. En av de modeller Husky tar fram är framtagen på förfrågan från en av de stora livsmedelskedjorna i USA. Kylen är speciellt framtagen för att placeras vid varje utgångskassa i butiker och är därför 1487mm hög samt har fyra RotoShelf hyllor. Att den är så låg beror på att man när man står i kassan skall man se över kylen.

RotoShelf och TurnLoader från EasyFill är unika produkter och det finns överhuvudtaget inget liknande på marknaden. Att från ett streck på ett papper utveckla världsprodukter tar tid och kostar pengar, men nu har vi helt färdiga produkter, kunder och en världsmarknad att sälja på så är framtidstron stor.

TurnLoader Ambient (för icke kylda torra varor)

Just nu testar vi TurnLoader som butikshyllor i några butiker runt om i Europa och de butiker vi installerat dem i är mycket nöjda, exempelvis har ICA Supermarket i Bräcke haft nio stycken av vår förra lösning för torra hyllor, SwingOut Ambient, och siffror visar att försäljningen ökar samtidigt som svinnet och påfyllningstiden minskar markant. Nu bygger butiken om och då investerar man i ytterligare 12 stycken TurnLoader Ambient för torra varor.

Investeringen i systemet är ungefär dubbel så stor som den skulle vara med standardhyllor inklusive avdelare, pushers o.s.v. men som butiksägarna säger så är det värt investeringen eftersom den betalar tillbaka sig på mindre än ett år och sedan är det pengar direkt in på sista raden (för intresserade kan en telefonkontakt med ägarna ordnas).

Varför tar det då så lång tid från att EasyFills hyllor börjar utvecklas tills världslansering kan ske?

EasyFills ledning är helt på det klara med att det har tagit längre tid att utveckla, lansera och patentera produkter och få ut dem på en världsmarknad än vad vi kanske förespeglat oss själva.

Under åren har vi lärt oss att man som nyskapare har:

Konkurrenter med produkter som inte har samma förträffligheter men som fyller funktionen av att visa produkter och sälja varor, dessa konkurrenter gör allt för att man inte skall lyckas.

Tillverkare av kylskåp och butiksinredning som redan tjänar pengar på de produkter de redan säljer så varför skall man ta in EasyFills hyllor och få högre pris på produkterna. Här har således EasyFill att bevisa för användaren att de sparar pengar i påfyllningstid samt ökar försäljningen med EasyFills produkter.

EasyFill har dotterbolag i Tyskland och hälftenägda bolag i Sydafrika samt i USA där det tyska bolaget koncentrerar sig till fullo enbart på Tyskland medan bolaget i USA jobbar i hela Nordamerika samt Brasilien och grannländer runt dem.

I USA samägs EasyFill America med Marco Company vilka har en försäljningsorganisation som täcker en marknad på cirka 700 miljoner människor. I övriga världen har EasyFill förutom i ovanstående länder affärer på gång själva eller i samarbete med återförsäljare i Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Indien, Thailand, Australien, Benelux samt några fler länder där kontakter skett.

Många av de stora tillverkarna av läskedryckskylskåp och kylmöbler hör nu av sig till bolaget och anpassar nu sina produkter så att RotoShelf kan installeras i dem. Många av dessa företag jobbar globalt vilket innebär att EasyFills patenterade produkter sprids runt om i världen.

Globala tillverkare av läsk hör nu av sig till våra kunder och ber dem installera RotoShelf i de kylskåp de köper, något som inte hände för bara ett år sedan.

Vi har förstärkt upp vår säljorganisation med fler säljare, för nu har vi produkter som går att sälja och nu är det fokus på försäljning.

Nyhetsbrev med svar på frågor från några av våra aktieägare.

Från några av våra aktieägare får vi inför varje rapport en del frågor som man vill ha svar på. Vi har tidigare svarat på dem i VD-ordet i rapporten men det kommer många frågor så vi har beslutat att vi i framtiden svarar på dem i ett nyhetsbrev som vi publicerar samtidigt som rapporten.

Nyhetsbrevet finner du på följande länk

https://www.easyfill.se/news/press-release/ 


VD Håkan Sjölander

Bräcke 2019-02-28


Årsredovisning och Årsstämma

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfill.se) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är 7 maj 2019.

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på Sollentunavägen 135B i Stockholm/Sollentuna 28 maj 2019.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.


Aktien

Under 2018 handlades EasyFill AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 3,42 kronor per aktie (23/11) och högst 6,1kronor per aktie (7/3).


Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen 

Bräcke 2019-02-28

Rapportdatum 2019/2020

24/5 Q1 2019

30/8 Q2 2019

29/11 Q3 2019

28/2 2020 Bokslutskommuniké 2019Resultaträkning helår 2018 samt Q4 2018 


Q4 Q4
Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK 2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2018-10-01 2017-10-01 2018-10-01 2017-10-01
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 80 142 58 633 14 366 10 203 20 565 11 615 3 944 2 323
Aktiverat arbete för egen räkning 2 326 2 252 1 050 1 189 307 -299 314 220
Övriga intäkter 445 649 249 445 399 0
82 913 61 534 15 416 11 641 21 317 11 715 4 258 2 543
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -52 332 -39 084 -8 852 -7 164 -12 959 -4 698 -2 121 -2 505
Övriga externa kostnader -18 522 -14 606 -6 072 -6 456 -5 388 -3 584 -2 107 -1 529
Personalkostnader -19 634 -15 307 -4 310 -4 818 -5 538 -4 326 -1 245 -1 270
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
EBITDA -7 575 -7 463 -3 818 -6 797 -2 568 -893 -1 215 -2 761
Avskrivningar -5 663 -4 849 -1 678 -1 602 -752 -2 051 -897 -436
Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknade kostnader -4 643 -737 -2 227 -230 -1 306 57 -505 -128
Resultat efter finansiella kostnader -17 881 -13 049 -7 723 -8 629 -4 626 -2 887 -2 617 -3 325
Skatt 1 964 1 789 1 964 1 718 1 964 1 789 1 964 1 718
Koncernbidrag -1 390 848 0 0 -1 390 848
Resultat för Period -15 917 -11 260 -7 149 -6 063 -2 662 -1 098 -2 043 -759


Balansrapport

Koncernen Moderbolaget
Belopp i KSEK
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar                          27 676                          26 426                        25 990                          24 924  
Materiella anläggningstillgångar                          10 082                              9 692                            2 128                              2 394  
Finansiella Anläggningstillgångar                          23 053                          19 542                        56 892                          50 913  
Goodwill                          13 303                          16 702  
Summa anläggningstillgångar                          74 114                          72 362                        85 010                          78 231  
Omsättningstillgångar
Varulager                          17 122                          11 654                            1 235                              2 282  
Kundfordringar                          14 895                          14 047                            7 833                              4 674  
Övriga kortfristiga fordringar                            5 069                                3 623                        15 898                              9 447  
Kassa och Bank                            2 378                              4 316                                930                              1 605  
Summa omsättningstillgångar                          39 464                          33 640                        25 896                          18 008  
SUMMA TILLGÅNGAR                      113 578                        106 002                      110 906                          96 239  
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital –                           7 306   –                         7 306   –                       7 306   –                         7 306  
Fond för utvecklingsutgifter                                      –                                         –     –                       2 200   –                         2 200  
Pågående Nyemission –                               100   –                           181  
Fritt Eget Kapital –                       47 708   –                     63 041   –                     61 978   –                     69 127  
Summa Eget kapital –                       55 114   –                     70 347   –                     71 665   –                     78 633  
Minoritet –                             149  
Långfristiga skulder –                           5 961   –                         8 403   –                       4 716   –                         5 080  
Konvertibel Lån –                           4 500   –                       4 500  
–                       10 461   –                         8 403   –                       9 216   –                         5 080  
Leverantörsskulder –                       12 881   –                         7 853   –                       1 961   –                         2 576  
Övriga kortfristiga skulder –                       35 122   –                     19 250   –                    28 064   –                         9 950  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER –                     113 578   –                   106 002   –                 110 906   –                     96 239  


Kassaflöde

Belopp i KSEK Koncernen Moderbolaget
2018-01-01 2017-01-01 2018-01-01 2017-01-01
Den löpande verksamheten 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Rörelseresultat -13 238 -12 312 -5 496 -8 399
1 385
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5 663 4 859 1 678 1 385
Skatter 1 964 0 0
Finansiella poster netto -4 643 -917 -2 227 -230
0
-10 254 -8 370 -6 045 -5 859
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Varulager -5 468 1 942 1 047 -867
Kundfordringar -4 360 -3 216 -3 159 -1 668
Övriga fordringar -1 446 1 002 -6 451 -1 445
Leverantörsskulder 5 463 -702 -615 1 079
Övriga kortfristiga skulder 15 872 -1 730 18 114 6 869
10 061 -2 704 8 936 3 968
Kassaflöde från löpande verksamhet -193 -11 074 2 891 -1 891
Investeringsverksamhet
Förvärv immateriella tillgångar -2 660 -3 671 -2 478 -2 172
Förvärv materiella tillgångar -1 243 -74 0 -26
Förvärv koncernföretag -27 441 0 -27 441
Förvärv finansiella tillgångar 0 -848 -5 979 -6 093
-3 903 -32 034 -8 457 -35 732
Finansieringsverksamhet
Nyemission 100 27 096 181 27 096
4 500
Kassa i förvarvat bolag 648
Okning/-Minskning långfristiga lån -2 442 -1 494 -364 3 040
2 158 35 453 -183 35 453
-1 938 -7 655 -5 749 -2 170
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 4 316 11 971 1 605 10 480
Förändring i likvida medel -1 938 -7 655 -675 -8 875
Likvida medel vid årets slut 2 378 4 316 930 1 605


Nyckeltal i koncernen

Nyckeltal i koncernen
2018-12-31 2017-12-31
Omsättning KSEK 82 913 61 534
EBITDA KSEK -7 575 -7 463
EBITDA % -9,1% -12,1%
Rörelseresultat KSEK -13 238 -12 312
Rörelseresultat marginal % -16,0% -19,1%
Resultat efter skatt KSEK -15 917 -11 260
Antal aktier vid periodens slut 73 067 356 73 067 356
Resultat per aktie SEK -0,218 0,148
Soliditet % 48,5% 66,4%


Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger samt utveckling och produktion av släpvagnar.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad i huvudsak
tillsammans med samarbetspartners. 

EasyFill har huvudkontor i Bräcke i Jämtland samt fabrik, utveckling och produktion i Nizna, Slovakien.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight stock market

CisionLink Se hela bokslutskommunikén