Bokslutskommuniké 2015

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 34 619 KSEK (36 096 KSEK) under 2015. En omsättningsminskning med ca 4%, ca 1 500 KSEK

Resultatet efter finansiella poster under perioden blev
– 1 986 KSEK (– 954 KSEK). 

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK)

Period: Kvartal 1-4 , 2015 (Kvartal 1- 4, 2014) KSEK

Omsättning: 34 619 (36 096)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 403 (-382)          
Resultat efter finansiella poster: – 1 986 (-954)               
Rörelsemarginal %: – 4,05 (-1,06)                                       
Antal utestående aktier vid periodens slut: 53 538 316  (48 609 379)
Resultat per aktie, kr: -0,037 (-0,020)
Soliditet %: 50,40 (45,89)

Kommentarer

Omsättningen i koncernen minskade från 36 096 KSEK till 34 619 KSEK, en omsättningsminskning på ca 1500 KSEK (4% %). Förlusten efter finansiella poster ökade med 1 000 KSEK jämfört med föregående period. Av förlusten kan ca 1 000 KSEK härledas till etableringen i Tyskland.

Anledningen till förlusten är den fortsatt långa införsäljningstiden av EasyFills patenterade produkter. Trots positiva signaler från marknaden där det mesta pekar på att marknaden mognar, har det riktiga genombrottet skett långsammare än ledningen uppskattat. En konservativ bransch och den inbyggda trögheten hos de multinationella kunderna gör försäljningsprocesserna långa men testinstallationer med positivt utfall i bla, England, Tyskland och Sydafrika visar att bolaget är på rätt väg och åt rätt håll. 

Trots ett minusresultat för helåret 2015 ser företagsledningen och styrelsen fram emot ett spännande 2016 där de första, förhållandevis stora ordrarna redan inkommit. En kraftig utväxling på de tester som genomförts är också att vänta.

Väsentliga händelser 2015

Patent

Under 2015 beviljades bolaget ytterligare patent. Bland annat för RotoShelf Mono i USA.

Företrädesemission jan 2015

Under hösten 2014 konstaterade styrelsen för EasyFill att bolagets likviditet var ansträngd och därför beslutades att EasyFill skulle genomföra en företrädesemission. Teckningsperioden var 26/1 – 6/2 2015 och emissionen övertecknades vilket gav ett kapitaltillskott före emissionskostnader om 9,7 MSEK.

Uppstart av EasyFill GmbH i Tyskland

I slutet av maj 2015 grundades EasyFill GmbH med kontor i Köln, Tyskland. Bolaget blev operativt den 1/8. Då den tyska marknaden är ca tio gånger så stor som den svenska och VD för det tyska bolaget har omfattande kontaktnät med kyltillverkare och butikskedjor beslutades att satsa på en etablering på den tyska marknaden. Under hösten 2015 har EasyFill GmbH genomfört flertalet viktiga möten med beslutsfattare för de centrala butikskedjorna och kyltillverkarna samt knutit kontakter med eventuella partners för distribution och montering.

Kunder och prospekt

Nedan följer en kort genomgång av en del av de projekt som initierats och genomförts under 2015.

EasyFill GmbH – Tyskland

 • I skrivande stund har endast en installation skett i Tyskland sedan starten av dotterbolaget i Tyskland men ett flertal beställningar finns från flera olika stora butikskedjor och leverans kommer att ske första halvåret 2016. Beställningar finns på:

SwingOut Ambient, testleverans kommer att ske under mars 2016 till två stycken butiker ingående i en stor butikskedja. Båda dessa butiker skall total byggas om hösten 2016 och om testet faller väl ut kommer SwingOut bli standard i butikerna. Butikskedjan med ca 4000 butiker är även engagerade från centralt håll och bevakar utfallet från testerna noga.


RotoShelf i kyldiskar kommer att levereras på test till ca 10 butiker under våren 2016.

 • EasyFill GmbH har sedan starten undersökt möjligheterna med en nationell återförsäljare för att snabbare få större spridning och en potentiell partner har hittats och skall utvärderas under det kommande året.

Tillverkare

 • Europa – Bolaget samarbetar med flertalet kylskåps- och kyldisktillverkare i Europa.
 • o    EasyFill har under 2015 anpassat RotoShelf till två kylskåp i en helt ny serie till en av världens största tillverkare av kommersiella kylskåp.
  • §  En av dessa kylskåp visades upp vid mässan Brau Beviale i Nürnberg i november och fick ett mycket gott mottagande och EasyFill har därefter fått initiala order på RotoShelf från tillverkaren.
 • o    Till bolagets mångåriga samarbetspartner i Turkiet har det under 2015 både levererats plasthyllor samt tagits emot kommission för den äldre RotoShelf- varianten som tillverkaren producerar i egen regi.
 • o    Till den svenska marknaden levererades kontinuerligt RotoShelf avsedd för kyldiskar genom den största aktören på marknaden. Från små antal ökade orderingången mot slutet av året.
 • USA
  • o    Under våren 2015 levererade bolaget ett antal RotoShelf enheter till en av de större tillverkarna av kyldiskar, primärt för interna tester och utvärdering. De egentliga testerna påbörjades av olika anledningar först under hösten. Samtidigt som dessa tester genomfördes påbörjades diskussioner om utformningen av ett avtal.
 • Australien/Nya Zeeland
  • o    Till en av de ledande tillverkarna av kommersiella kylskåp i denna region skickades under våren ett antal hyllor för genomförande av marknadstest med en större kund. Testet initierades under höst/vintern 2015. Preliminär första feedback talar om en nöjd kund.
 • Övriga
  • o    Till en kylskåpstillverkare i mellanöstern levererade EasyFill ritningar och hyllor för ett mindre marknadstest tillsammans med en, i området, betydande tillverkare. Trots framgångsrikt test, med positiv feedback från kunden har tillverkaren ännu inte fått några ordrar på kylskåp utrustande med RotoShelf.

Återförsäljare

 • Bolaget har under 2015 arbetat intensivt med befintliga återförsäljare med målet att få dem att komma igång ordentligt.
 • Sydafrika
  • o    Bolagets återförsäljare i Sydafrika har under stora delar av 2015 genomfört tester av RotoShelf för kyldiskar för olika typer av mejerivaror tillsammans med en av de mest betydande livsmedelsbutikskedjorna. Resultaten som visas upp är häpnandeväckande. Ett halvårslångt test har visat en drygt 40 procentig minskning av svinnet på produkterna på RotoShelf-hyllorna samtidigt som påfyllningstiden minskat med drygt hälften samtidigt som försäljningen ökat med runt 10%. Detta i jämförelse med kedjans andra butiker i området som ökat i svinn och tappat försäljning. Butikskedjan tittar på en bred utrullning av RotoShelf och beslut på omfattning väntas fattas under första halvan av 2016.
 • NorgeNya återförsäljare har inte aktivt eftersökts under 2015 då bolagets ledning ansett att en hög servicegrad till de befintliga har varit prioriterat.
  • o    I Norge har bolagets samarbetspartner M&F-Systemer tagit stora steg under 2015 och där pågår centrala förhandlingar med i stort sätt alla de stora livsmedelsbutikskedjorna

Butikskedjor

 • Bolagets ledning tog under 2015 ett strategiskt beslut att fokusera på och prioritera butiksledet.
 • o    Flertalet möten med både internationella och nationella butikskedjor har genomförts och konklusionen är att det strategiska beslutet var rätt – butikskedjorna är nyckeln till framgång och stort genombrott.
 • o    Specifikt projekt:

Under början av 2015 meddelade bolaget via PM att en av världens största butikskedjor med huvudkontor i Frankrike var intresserade av att genomföra ett pilotprojekt med SwingOut Ambient (EasyFills unika lösning för Först in – Först ut för torra, ej kylda, varor). Trots flertalet möten har den planerade installationen inte genomförts under 2015. Anledningen är inte ointresse utan omorganisationer och intern kommunikation hos den mycket stora aktören. När de bedömer att de är redo står EasyFill rustade att genomföra testet med kort varsel.

Framåt

Den grund som lagts under 2015 i form av utvecklingsarbete, marknads- och kundbearbetning har inneburit att bolaget har en mycket stark framtidstro.

Inkomna ordrar på flertalet av bolagets produkter via EasyFill GmbH, där kunderna är några av de största tyska livsmedelsbutikskedjorna ger en framåtanda och ett momentum att satsa ännu hårdare.

Detta i samband med ett antal bekräftade ordrar på RotoShelf för läskedryckskylskåp med leverans under våren 2016 och indikationer på att det bara är toppen på ett isberg samt ett återförsäljarnätverk som gjort kraftiga marknadsbearbetningar som nu börjar bära frukt, gör att bolaget aldrig tidigare haft en så välfylld orderbok som nu.  För att inget missförstånd skall uppstå skall det dock påpekas att de ordrar bolaget har erhållit ännu är relativt små och på intet sätt i närheten av de mål bolaget har.

Bolaget har för avsikt att öka försäljningen betydligt under kommande år och detta ska genomföras via nya och befintliga samarbeten med OEM tillverkare, återförsäljare och butikskedjor och på, i princip, samtliga kontinenter.

Ny egen produkt på marknaden

EasyFills produkter för kylenheter har fram tills nu utvecklats för att monteras in i andra leverantörers produkter där kompromisser får ske för att bolagets roterande hyllor skall passa. EasyFills målsättning har varit och är att våra och leverantörernas produkter skall skräddarsys för varandra, något som är svårt och tar lång tid.

På bolagets hemsida kommer, inom kort, mer information om produkten ColdFront att visas upp. Huvudkomponenten i ColdFront, som i sin helhet tillverkas hos underleverantörer, är EasyFills patenterade SwingOut. Produkten har visats som koncept för marknaden och intresset är stort från, framförallt, våra samarbetspartners i Norge, eventuell bolagspartner i USA samt den Tyska marknaden.

Ny potentiell partner på den amerikanska marknaden

En ny intressent med brett kontaktnät mot livsmedels- och servicehandelsbutiker över hela USA och verksamhet i samtliga segment där EasyFills produkter passar har begärt möte och vill diskutera vägar till ett samarbete. Bolaget är ytterst framgångsrika på butikskonceptmarknaden och har idag samarbetsavtal med samtliga av de 25 största butikskedjorna i USA. Bolagets affärsidé är att finna produkter som man kan tillverka och lansera i USA under eget namn eller i Joint Venture bolag, något man varit och är ytterst lyckosamma med. För EasyFill är dylikt samarbete mycket intressant eftersom bolaget på det sättet får total tillgång till hela den amerikanska marknaden med samtliga av bolagets patenterade produkter. Möten har hållits i Europa under februari och i början av mars kommer bolagets VD Håkan Sjölander samt Hans Bergh från bolagets styrelse att på plats träffa företagsledningen i Texas där målsättningen från båda parter är att lägga grunden för samarbetsavtalet. Texasbolagets VD har deklarerat att man så snabbt som möjligt vill skriva avtal eftersom EasyFills produkter passar dem och USA marknaden ytterst väl.

Organisationen i Sverige tar en mer supporterande roll för EasyFill GmbH och återförsäljare och kommer att stötta med tid och resurser för att bygga ett brett, fungerande återförsäljarnät runt om i världen med hög servicenivå. För att klara detta kan organisationen komma att behöva förstärkas, främst på produkt-logistik- och inköpssidan.

Insynspersoners innehav 2015-12-31
        A          B       Summa
Håkan och Tobias Sjölander via Inesco Holding AB 245 017 2 240 556 2 485 573
Urban Sjöberg via Jour Invest AB 400 280 323 529 723 809
John Andersen 103 185 928 665 1 031 850
Håkan och Tobias Sjölander via Loxysoft Holding AB 1 420 594 12 969 525 14 390 119
Jens Nisu 14 204 23 385 37 589
Richard Bagge 1 237 000 1 237 000
Anders Lidén via Lidén i Loo AB 118 934 118 934
*John Andersen har enligt beslut på bolagsstämman för 2010, 2 500 000 teckningsoptioner
i bolagets aktie B med lösendatum 30 juni 2016 till en lösenkurs av 3,0 SEK
** Richard Bagge har konvertibellån på 423 515 SEK med lösendatum 30 juni 2016
till en lösenkurs av 3,0 SEK per B aktie

Årsredovisning tillgänglig

EasyFill AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015 kommer att publiceras på bolagets (www.easyfill.se) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Datum för publicering av årsredovisningen är ännu ej fastställt.

Bolagsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas på bolagets kontor Sollentunavägen 135 i Stockholm/Sollentuna i maj 2016. Exakt tid och datum kommer att informeras om via ett pressmeddelande.

Årsredovisning kommer att redovisas senast i samband med att kallelse till bolagsstämma skickas ut.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

VD Kommentar

”EasyFill visar alltså återigen ett negativt resultat. Det kan tyckas märkligt att vi inte kommit längre på den tid som vi hållit på men produktutveckling, innovation och att förändra världen följer inte alltid en rak väg. Det finns hinder på vägen, återvändsgränder och murar som man ska ta sig över. Trots att vi återigen missar vårt uppsatta mål är jag stärkt i min övertygelse att EasyFill kommer att lyckas och finnas med bolagets produkter i stora delar av världen på sikt.

Med vår etablering i Tyskland och det intresse som redan väcks där tillsammans med de resultat som vår samarbetspartner i Sydafrika, visar upp, är det bara upp till oss att knyta näven, kavla upp ärmarna och kämpa vidare. Det riktiga genombrottet väntar runt hörnet, det är jag övertygad om.

Plötsligt har vi två företag i USA som båda vill samarbeta med oss vilket är angenämt. Dels är det en av världens absolut största tillverkare av kylmöbler dels är det företaget som nämns ovan som jobbar med kyldiskar, kylrum, dörrar för kylrum och butiksinredning och finns representerade i hela USA. Bolaget har omfattande affärer med världens största matvarukedja dit man dels säljer produkter samt specialanpassar deras butiker runt om i USA.

EasyFill har många olika saker på gång; nya kunder, insatser på nya marknader, nya versioner av våra produkter och uppdateringar/förbättringar som kommer att hjälpa oss än mer.

Med lojal och hårt arbetande personal som drar tåget framåt kommer vi att nå målet till slut. När jag nu sitter och skriver VD-orden i bokslutskommunikén kan jag konstatera att bolaget redan nu har ordrar inne på leveranser i flera länder runt om i världen, ordrar som är långt större än vi någonsin haft.

Aktien
Under 2015 handlades EasyFill AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 2,00 kronor per aktie (24/2) och högst 4,94 kronor per aktie (25/6).

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen

Bräcke
2016-02-26

Rapportdatum 2016/2017

26/2 Bokslutskommuniké 2015

18/5 Q1 2016

Maj 2016 Bolagsstämma i Sollentuna

31/8 Q2 2016

30/11 Q3 2016

24/2 2016 Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information kontakta:

VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@easyfill.se
För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

Läs mer Läs mer