Bokslutskommuniké 2014

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 36 096 TKR (24 088 TKR) under 2014. Omsättningen har således ökat med ca 12 000 TKR under perioden. Under 2014 har sortimentet av produkter med hyllor i färdigställts och kontakter med intressenter i de olika marknadskategorierna gått vidare. Resultatet efter finansiella poster under perioden blev – 954 TKR (-3 787 TKR). Nyckeltal i Koncernen, TSEK Period: Kvartal 1-4 , 2014 (Kvartal 1- 4, 2013) TSEK Omsättning: 36 096 (24 088) Rörelseresultat efter avskrivningar: -382 (-3 008) Resultat efter finansiella poster: -954 (- 3 787) Rörelsemarginal %: -1,06 (-12,49) Antal utestående aktier vid periodens slut: 48 609 379 (44 784 338) Antal aktier efter registrerad emission i januari 2014: 48 609 379 Resultat per aktie, kr: -0,020 (-0,085) Soliditet %: 45,89 (50,53)

Kommentarer

Omsättningen i koncernen ökade från 24 088 till 36 096 TSEK, en omsättningsökning på 12 miljoner (50 %). Förlusten efter finansiella poster minskade från -3 787 till -954 vilket är en resultatförbättring med 2 833 TSEK (296 %) Observera att i kortfristiga skulder ligger det 3 500 TSEK som är ett kortfristigt lån från Inlandsinnovation. Det lånet kvittas i nyemissionen under februari 2015 (se nedan).

När bolaget presenterade bokslutskommunikén för 2013 skrevs följande:

”Trots minusresultat helåret 2013 är företagsledningen och styrelsen helt övertygade om att 2014 kommer att bli ett ytterst spännande år där alla förutsättningar finns för ett genombrott på marknaden.”

Omsättningsökningen och resultatförbättringen 2014 kan i första hand hänvisas till dotterbolaget Enjoy Sales framgång när det gäller leveranser av läskedryckskylskåp på den svenska marknaden.

Genombrottet som bolagets ledning och styrelse väntade sig skulle inträffa 2014 när det gäller RotoShelf produkter på den internationella marknaden kom inte i den utsträckning som förväntades men bolagets ledning och styrelse upprepar sättningen när det gäller 2015.

Trots minusresultat helåret 2014 är företagsledningen och styrelsen övertygade om att 2015 kommer att bli ett spännande år där alla förutsättningar finns för ett genombrott på marknaden.

Väsentliga händelser 2014

EuroShop

I början av februari 2014 ställde EasyFill ut på EuroShop, en stor mässa i Düsseldorf för leverantörer till dagligvaruhandel. Ur bolagets perspektiv var mässan en rungande succé där intresset för bolagets produkter var minst sagt påtagligt. Där och då beslutades att utöka organisationen med minst en säljare för att kunna ta hand om den mängd kontakter som knöts under de fem dagar som mässan pågick. Då bolaget inte ställde ut i bryggeridelen av mässan, var det andra kategorier av kunder som besökte bolagets monter än vad som varit fallet vid tidigare mässor då huvuddelen av besökarna varit bryggerier och kylskåpstillverkare. Nu var flertalet av besökarna från butiksledet och i stort sätt hela världen var representerad.

Anpassning av affärsmodell – återförsäljare
Utifrån EuroShop-mässan drogs slutsatsen att det finns en andrahandsmarknad mot butiker och butikskedjor som bör bearbetas lika intensivt som nyförsäljning. Denna insikt gjorde att bolaget efter mässan, utifrån de kontakter som skapats, valde att starta upp ett ”nätverk” av återförsäljare för att penetrera marknaden för eftermontering. Under 2014 har bolaget signat avtal med sju återförsäljare i spridda delar av världen, bla Australien, Sydafrika, Benelux och de nordiska länderna. De första leveranserna av samples och testordrar genomfördes under andra halvan av 2014.

Kunder och prospekt
2014 har varit ett år av relationsbyggande. Bolaget har enträget bearbetat kontakter från mässorna i Tyskland samt tagit tag i närmarknaden (Norden) med potentiella kunder som vi inte tidigare haft kontakt med. Genom anställning av en säljare baserad på kontoret i Sollentuna har vi kunnat följa upp våra prospekt och kunder på ett bra sätt och samtidigt kunna öka bearbetningen av de befintliga kontakterna.
Under året har det pågått diskussioner, tester och utvärderingar i olika stadier i nästan alla världsdelar; Europa, USA, Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.
Utvecklingsavdelningen har haft fullt upp med prototypkonstruktioner och CAD-ritning. Ytterst positivt är att alla cad ritning vad gäller ståldetaljer nu görs av egenanställd personal.

Patent
Under 2014 har bolaget beviljats ytterligare patent. Bland annat för RotoShelf Mono på två viktiga marknader; USA och Ryssland.

Företrädesemission
Under hösten 2014 konstaterade styrelsen för EasyFill att pga högre lager nivåer än budgeterat så blev bolagets likviditet ansträngd och därför beslutades att EasyFill skulle genomföra en företrädesemission. Bolaget hade kunnat avstå från emission, men beslutade att satsa istället för att hålla igen. Teckningsperioden var 26/1 – 6/2 2015 och emissionen övertecknades vilket gav ett kapitaltillskott före emissionskostnader om 9,7 MSEK.

Framåt

Bolagets budget för EasyFill 2015 ligger ca fyra gånger högre än utfallet 2014. Denna kraftiga tillväxt ska ske från låga nivåer men är klart realistisk.

För ytterligare information om avsikterna framåt hänvisar Bolaget till det nyligen släppta informationsmemorandumet enligt länk nedan samt ett kommande, mer omfattade, PM som mer i detalj beskriver verksamhetens utveckling.
www.aktietorget.se/pressdocs/EnjoyGroup/72163/EasyFill__EASY_B_20150114_9.PDF

Läs mer