Bokslutskommuniké 2013

Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 24 088 TKR (20 909 TKR) under 2013. Omsättningen har således ökat med ca 3 179 TKR under perioden. Under 2013 har nyutvecklingen av hela sortimentet med hyllor i plast gått vidare och under hösten anlände de första formsprutningsverktygen till bolagets underleverantörer. Att bolaget lagt stora resurser på utveckling och inte haft några färdiga produkter att sälja under året har haft en negativ inverkan på resultatet. Resultatet efter finansiella poster under perioden blev - 3 787 TKR (-2 434 TKR). Nyckeltal i koncernen, TSEK Period: Kvartal 1-4 , 2013 (Kvartal 1- 4, 2012) TSEK Omsättning: 24 088 (20 909) Rörelseresultat efter avskrivningar: -3 008 (-2 435) Resultat efter finansiella poster: - 3 787 (- 3 613) Rörelsemarginal %: -12,49 (-11,65) Antal utestående aktier vid periodens slut: 44 784 338 (37 191 388) Antal aktier efter registrerad emission i januari 2014: 48 609 379 Resultat per aktie, kr: -0,085 (-0,097) Soliditet %: 50,53 (12,34)

Kommentarer

Bolaget hade under 2013 ett sämre resultat jämfört med 2012 trots högre försäljning. Förklaringen till det försämrade resultatet är flera; under våren/sommaren 2012 beslutades att tillsvidare stoppa all försäljning av bolagets patenterade produkter och ta fram hyllor i plast i stället för de plåthyllor som användes vilket innebar att försäljningen i princip blev noll. Dessutom tillkom extraordinära kostnader; engångskostnader på ca 500 000 SEK i samband med fusionen. Bolaget har också under året, på grund av bristande rutiner, erhållit en valutaförlust på 270 000 SEK rutiner som nu är åtgärdade.
Den försäljning som redovisas kommer således från försäljning av läskedryckskylskåp. Efter fusionen har Enjoy Sales AB enskilt haft ett vinstresultat på ca 200 000 SEK vilket med alla de problem/kostnader som uppstod i och med bytet av leverantör av läskedryckskylskåp får anses tillfredställande. Resultatet enskilt i Enjoy Sales AB kommer 2014 att vara väsentligt mycket bättre.

Trots minusresultat är företagsledningen och styrelsen helt övertygade om att 2014 kommer att bli ett ytterst spännande år där alla förutsättningar finns för ett genombrott på marknaden.

Väsentliga händelser 2013

Fusion o Namnbyte
I koncernen finns två verksamhetsgrenar:

1. Försäljning av läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden.

2. Utveckling, patentering och försäljning av smarta hyllor för enklare hantering av läsk och mat i kommersiella kylskåp, kylmöbler och butiksinredning.

För att skilja de två verksamhetsgrenarna åt beslutades på en extra bolagsstämma den 21 mars 2013 att Enjoy Group AB byter namn till EasyFill AB (publ) och att ett nytt till 100 % ägt dotterbolag bildas (Enjoy Sales AB) där försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp sker.

Kylskåpsverksamheten har överförts till Enjoy Sales AB och redovisning av de olika verksamhetsgrenarna sker separerat, medan koncernredovisningen är gemensam.

Enjoy Sales AB tecknar nytt treårsavtal med Spendrups Bryggeri AB
Efter flera förhandlingsrundor bekräftade Sveriges största öl/läsk bryggeri att man valt Enjoy Sales AB som sin leverantör av kylskåp med varumärkesdekor för tiden 1/1 2014 – 31/12 2016. Leveranserna sker fortlöpande och det totala ordervärdet för de kommande tre åren beräknas till 50-60 miljoner.

Samtidigt meddelade Enjoy Sales att bolaget byter leverantör av läskedryckskylskåp, vilket innebär att man nu lämnar Klimasan och tecknar istället avtal med Frigoglass. Leveranserna till Spendrups kommer således att i första hand ske med kylskåp tillverkade av Frigoglass.

EasyFill’s VDs kommentar på Spendrups avtalet
”Fantastiskt, Enjoy Sales har återigen tecknat ett leveransavtal med Sveriges största öl/läsk leverantör i en mycket tuff konkurrens där vi återigen visar våra kunder att de produkter och tjänster Enjoy Sales AB levererar står sig starka på marknaden. För EasyFill koncernen, för oss som jobbar i bolaget samt för Bräcke som ort är det otroligt bra att under tre år veta att vi har arbetsro med leveranserna till Spendrups som bas”

DrinkTec-mässa München 16-20 september 2013
EasyFill hade en liten monter på DrinkTec i München i september, och efter en lite trevande start den första dagen tog det sedan fart och utvecklades till en rungade succé för bolaget och dess produkt RotoShelf Multi.
Chefer från stora världsledande läskedrycksföretag och ansvariga från de största kylskåpstillverkarna i världen, är personer som normalt inte står och väntar på att få prata med en säljare, men utanför vår monter var det i princip kö.

En företrädare för en av världens största läskedryckstillverkare med rätt att fatta avgörande beslut tillbringade omkring 30 minuter i vår monter och var lyrisk. Listan på besökare med samma entusiasm kan göras lång.

Aldrig tidigare har bolaget haft så mycket konkret att ta med hem efter en mässa. Förfrågningar och ett antal testordrar till kunder och utvecklingsuppdrag från tillverkare är resultat från veckan i München och för bolaget är det en stor framgång.

Som en direkt följd av mässan i München fick bolaget flera mötesbokningar, varav den första skedde bara några dagar efter mässans avslutande. Därefter följde ytterligare möten med andra tillverkare av läskedryckskylskåp på olika ställen i Europa. Förutom personliga möten fördes det en mängd diskussioner via telefon och mail och ett flertal kylskåp från olika producenter skickade till Bräcke för tillpassning av RotoShelf Multi. Dessa kylskåp har därefter skickats tillbaka till respektive tillverkare för utvärdering och uppföljning, som sker löpande.

Emission
Under hösten 2013 genomförde bolaget en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där det även fanns en viss rätt till övertilldelning. Emissionen visade sig vara mycket attraktiv och efter att informationsmöten hållits i Stockholm, Göteborg och Östersund, fick bolaget in totalt 11,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nya antalet aktier efter registrering av emission i januari 2014 är 48 609 379

Eyer Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till EasyFill AB i samband med nyemissionen.

Patent i USA
Under hösten 2013 meddelade bolaget att två av de egenutvecklade produkterna; RotoShelf Multi och RotoShelf SwingOut har beviljats patent i USA. Extremt viktigt för bolagets fortsatta framgång och en förutsättning för fördjupade diskussioner med de tillverkare som sedan tidigare uttryckt sitt intresse för bolagets produkter.

1. Patent för RotoShelf Multi klart i USA 21/10 2013.
2. EasyFill AB (publ) erhöll bolagets andra patent i USA den 3/12 2013, patentet gällde i detta fall RotoShelf SwingOut.

Framåt

Lite fakta
Våren/sommaren 2012 beslutade styrelsen att tillsvidare stoppa all försäljning av hyllor i plåt och ta fram samma hyllor i plast med allt vad det innebär i kostnader och stopp i försäljning. Framtagning av produktionsverktyg är en process som tar tid eftersom varje detalj måste CAD-ritas innan verktyget kan tas fram. När sedan verktygen var klara flögs provhyllor i plast från Asien flera gånger till bolagets utvecklingsavdelning innan allt var perfekt och verktygen kunde skeppas med båt till produktionsföretagen i Sverige och Norge.

Först då kunde den slutliga processen inledas så att rätt plastkvalitet med de rätta glidegenskaperna med silikon inblandat i plasten slutföras. Hela denna process tog i princip två år och var ett tufft beslut av styrelsen att ta men med facit i hand var det absolut rätt.

Frustrationen under denna tid var svår fastän vi såg att produkterna skulle bli så bra som beräknats, eller i vissa fall även bättre, men att sälja med en broschyr och en hemsida samt löften om bra produkter är inte det enklaste och för företagsledningen var målet att så få RotoShelf i plåt som möjligt kom ut på marknaden.
Bolaget ville eller kunde inte sälja, men alla utvecklingskostnader med löner, verktygsframtagning o.s.v. fanns kvar. Samtidigt fanns aktieägare och investerare i företaget som inte kan förstå varför utvecklingen från ett streck på ett papper fram till färdiga produkter tar så lång tid.

Tiden med att utveckla egna produkter, patentera dem och få ut dem på marknaden är lång och tillsammans med kapital är det den tuffaste utmaningen.

Produkter
Leveransklart finns nu RotoShelf med plasthyllor i storlekarna 60cm och 90cm för läsk (burkar och flaskor) för 33/50cl som passar i läskedryckkylskåp och öppna kylskåp.

Under hösten 2013 har bolaget utvecklat en universalhylla i plast med flyttbara avdelare för alla tänkbara produkter och kan användas i läskedryckkylskåp och öppna kylskåp. Verktyget finns just nu i Taiwan men kommer att skeppas till bolagets norska producent av plasthyllor inom kort. Ett antal av dessa hyllor produceras i Taiwan innan verktyget skickas så att ingen tid förloras.

Bolaget har även utvecklat en plasthylla med flyttbara avdelare till SwingOut Ambient och beställning av produktionsverktyget till den hyllan kommer att ske inom kort. Tiden från beställning tills hyllor är klara har nu krympt väsentligt eftersom det nu är klart med leverantörer och plastkvalitet.

Dessutom har bolaget utvecklat en egen rullbana för produkter som har svårt att glida. Rullbanan klickas fast direkt på de egna universalhyllorna och är något unikt på marknaden. Produktionsverktyget har utvecklats klart och kommer att beställas denna vecka. Leveranstiden är beräknad till ca tre månader och på grund av alla små rullar så kommer tillverkning av rullbanan att ske i Asien eftersom den då blir billigare och är så liten och lätt att packa att leveranskostnaderna blir väldigt låga per styck.

RotoShelf SwingOut kontakt
Bolaget har nu kontakt med en av Europas största tillverkare av butiksinredning för fortsatt samarbete att anpassa SwingOut Ambient till det bolagets produktsortiment.

Produktion av stålramarna till RotoShelf Multi
För testordrar och mindre serier tillverkas dessa i Sverige hos ett företag i Småland eftersom kvalitet måste säkerställas. De större tillverkarna av läskedryckskylskåp och öppna kylskåp erbjuds efter de första provleveranserna att sköta den tillverkningen i egen regi om man så önskar.

Mässor
I höstas ställde bolaget ut på en mässa i München och i februari 2014 på EuroShop i Düsseldorf. Under och efter de mässorna har många förfrågningar kommit in och besök har skett från flera länder i världen till bolagets utställning i Sollentuna. Ett exempel är att en av världens största tillverkare av öl skickade en av sina chefer från Egypten enbart för att se på våra produkter. Produktförslag och priser har lämnats, med dagens teknik kan man följa trafiken på vår hemsida och just denna tillverkare har varit in på hemsidan och sett våra RotoShelf filmer många gånger. Trafiken på hemsidan från många olika kundgrupper från många olika länder i världen ökar dagligen vilket visar att RotoShelf och vår marknads satsning har skapat stort intresse.

USA mässa
Efter succén i Düsseldorf med stort intresse från USA och många andra länder i den delen av världen försöker bolaget få en monterplats på FMI mässan i Chicago som går av stapeln i juni 2014. Målsättningen med att ställa ut på en denna mässa är att lägga grund för framtida försäljning och få kontakter med eventuella samarbetspartners.

Förfrågningar
Skarp marknadstest
Världens största tillverkare av läsk gör en skarp marknadstest i ett mellaneuropeiskt land, vilket är stort och med den kunskap och alla de test som gjorts internt av RotoShelf så kommer denna test att falla ut väl och då är vägen fram till huvudkontoret i USA mycket kortare.

Även världens näst störst tillverkare av läsk har skickat ett flertal förfrågningar och dessa jobbas med just nu.

De stora butikskedjorna med världen som marknad har visat stort intresse för bolagets produkter, dessa kommer från:

England
USA
Frankrike
O.S.V
Öltillverkare
Läskedryckstillverkare
Bensinkedjor
En stor norsk kioskkedja (hemma marknaden är viktig)
Övriga ovanstående kommer från stora delar av världen

Återförsäljarnät byggs upp
För att få försäljning på alla tänkbara marknader kommer ett återförsäljarnät att byggas upp. Dessa kommer att få sälja till befintliga kunder som köper RotoShelf och SwingOut till produkter dom redan har på marknaden.

Kontakter om detta sker just nu i ett antal länder i Europa.

Personal som kommer att anställas snarast
Bräcke:
• CAD-ritare och produktutvecklare (en person helst)

• Bolaget köper all administrativa tjänster externt och det bolaget kommer omgående att starta processen med att utöka personalstyrka för att man skall klara av att sköta EasyFill’s behov, placeringen kommer att vara på EasyFill’s kontor i Bräcke.

Sollentuna:
• Två till tre internationella säljare.

Framtida intäkter:
Bolagets produkter är högmarginalprodukter vilket innebär att all försäljning genererar goda inkomster.

Ekonomi
Med den försäljning som nu sker och den företrädesemission som gjordes hösten 2013 har nu bolaget god ekonomi och en världsmarknad utan konkurrenter om man inte ser standardhyllor, utdragshyllor o.s.v. som konkurrerande produkter och det är de på ett sätt, men de unika egenskaperna som EasyFill’s RotoShelf har är bolaget ensamma om på marknaden.

Läs mer