Bokslutskommuniké 2012

Omsättningen i Enjoy Group AB (publ), org nr 556653 -2924, landade på 22 097 KSEK (31 886 KSEK) under 2012. Våren 2012 beslutade styrelsen att stoppa försäljningen av de egenutvecklade produkterna och ändra hela sortimentet från plåt till plasthyllor vilket påverkat omsättningen och resultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster under perioden landade på - 2 643 KSEK (-4 485 KSEK). Nyckeltal i koncernen, KSEK Period: Kvartal 1-4 , 2012 (Kvartal 1- 4, 2011) KSEK Omsättning: 22 097 (31 886) Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 465 (-3 070) Resultat efter finansiella poster: - 2 643 (- 4 485) Rörelsemarginal %: -6,63 (-9,63) Antal utestående aktier vid periodens slut: 41 562 117 (37 191 388) Resultat per aktie, kr: -0,06 (-0,12) Soliditet %: 20,90 (12,34)

Kommentarer
Koncernens resultat för året slutar med ett minus på 2,6 miljoner. Av den summan är hela 1,3 miljoner finansiella kostnader vilket är otroligt mycket. Skälet till de höga räntekostnaderna är bolagets tidigare resultathistoria och bolaget betalar därför räntor på mellan 8-10 % på företagets samlade lån. Styrelsen anser att detta inte är acceptabelt och jobbar därför med åtgärder.

Under hösten beslutade styrelsen att Enjoy Sales AB skall fusioneras med Enjoy Group AB, samtliga handlingar är inlämnade till bolagsverket och nu är det Bolagsverkets handläggningstid som påverkar när fusionen är klar. En rimlig bedömning är att det kommer att ske under första halvåret 2013. När fusionen genomförs och fullföljs uppstår en redovisningsmässig fusionsförlust i moderbolaget. Styrelsen har därför beslutat att skriva ner aktierna i dotterbolag med 25,1 mkr per 2012-12-31. Detta påverkar enbart moderbolaget och påverkar ej koncernens resultat och ställning 2012, och någon fusionsförlust beräknas då ej behöva redovisas i moderbolaget 2013.

Våren 2012 beslutade företagets ledning att stoppa all försäljning av bolagets patenterade produkter. Ett drastiskt beslut kan tyckas, men skälet var att de tillverkningspriser som erhållits på marknaden när produkterna var utvecklade för att tillverkas i plåt var för höga för att nå de stora försäljningsvolymerna som styrelsen i bolaget har som målsättning. Eftersom ingen eller ytterst liten försäljning skett av egenutvecklade produkter påverkar det naturligtvis både omsättningen och resultatet negativt. Sedan maj månad har fokus varit att omarbeta alla produkter från plåt till plasthyllor – ett arbete som låter enkelt men fodrar många intensiva arbetstimmar för att få till ett helt fungerande koncept med tillverkningspriser 60-80 % lägre än plåthyllor.

95 % av bolagets utvecklade produkter kommer att ha hyllor som är tillverkade i plast

• Väsentligt mycket bättre glidegenskaper
• Fasta-eller flyttbara avdelare beroende på produkter
• Egenutvecklade rullbanor
• Lågt pris

Detta utvecklingsarbete har bedrivits rekordsnabbt med stor intensitet. Därför har vi redan idag plasthyllor klara för de två storsäljande kylskåpsmodellerna i 90×200 cm S880 (Klimasans) och S800 (Frigoglass) som vi nu aktivt marknadsför. Till sommaren i år kommer vi att kunna klara av våra första volymleveranser av plasthyllor. Denna omställning från plåt till plast är ett paradigmskifte för oss.

Väsentliga händelser 2012
Under hösten beslutades att Enjoy Sales AB skall fusioneras med Enjoy Group AB Samtliga handlingar är inlämnade till bolagsverket och nu är det bolagsverkets handläggningstid som påverkar när fusionen är klar En rimlig bedömning är att det kommer att ske under första halvåret 2013.

För att ytterligare förstärka det egna kapitalet i Enjoy Group AB(publ) beslutade två av bolagets ägare, Loxysoft AB och Inesco Holding AB, att i förtid konvertera de konvertibler man innehade. Ordinarie lösendatum var den 30 juni 2014, men konvertering skedde den 21 september 2012. Loxysoft AB och Inesco Holding AB är båda bolag där Enjoy Group AB, s VD Håkan Sjölander är delägare.
Enjoy Group AB,s aktiekurs var på lösendagen den 21 september 1,29 men trots detta valde bolagets huvudägare att konvertera i förtid till kursen 3.00.
Den 7 november 2012 tecknade bolaget avtal med det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation som investerar ägarkapital i Enjoy Group AB genom en riktad nyemission i två steg. Samtidigt förbinder sig Loxysoft AB och Liden i Loo AB att delta i emissionen till samma kurser som Inlandsinnovation.

Steg 1 som genomfördes 7 november 2012

Inlandsinnovation tecknade 2 777 778 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 5 000 000 kr och äger därefter 6,68 % av bolagets aktier och 4,70 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknade 305 555 B-aktier till en kurs av 1,80 kr = 549 999 kr och äger därefter 30,85 % av bolagets aktier och 39,61 % av rösterna.

Liden i Loo AB tecknade 55 555 B aktier till en kurs av 1,80 kr = 99 999 kr och äger därefter 0,13 % av aktierna och 0,09 % av rösterna

Steg 2

Inlandsinnovation tecknar 2 500 00 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 5 000 000 kr, och äger därefter 11,78 % av bolagets aktier och 8,47 % av rösterna.

Loxysoft AB tecknar 361 111 B-aktier till en kurs av 2,00 kr = 722 222 kr, och äger därefter 29,69 % av bolagets aktier och 38,37 % av rösterna.

Inlandsinnovation och Enjoy är överens om att de mål som ställdes i samband med att grundavtalet tecknades är uppnådda varför emission två kommer att genomföras och emissionen beräknas vara genomförd i mars 2013.

Dessa emissioner på totalt 11,3 MSEK har inneburit att vi kunnat fokusera fullt ut på verksamheten, våra produkter och framtiden sedan några månader tillbaka, istället för att ständigt vara beredd på att parera p.g.a. ansträngd likviditet.

Patent CaruShelf

I början av november fick bolaget information om att patent erhållits för CaruShelf (Mono) inom EU och dessa samarbetsländer där bolaget strategiskt sökt patent.

Framåt
Namnbyte och ny hemsida

Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 21 mars 2013 där det skall beslutas om namnbyte på företaget där skälen är följande:

I bolaget finns två verksamhetsgrenar:

• Försäljning av läskedryckskylskåp på den Svenska marknaden.

• Utveckling, patentering och försäljning av smarta hyllor för enklare hantering av läsk och mat i kommersiella kylskåp, kylmöbler och butiksinredning.

För att skilja de två verksamhetsgrenarna åt föreslår styrelsen att Enjoy Group AB byter namn till EasyFill AB och att ett nytt till 100 % ägt dotterbolag bildas (Enjoy Sales AB) där försäljning av varumärkesdekorerade kylskåp sker.

Kostnaden för namnbytet är ytterst marginellt men styrelsen bedömer att de finns klara fördelar att dela de två verksamhetsgrenarna. I framtiden kommer kommunikation vad gäller bolagets patenterade produkter att vara EasyFill Shelf systems.

För att förenkla för bolaget själv och för våra kunder kommer samtidigt bolagets produkter att byta namn så att det klart framgår i vilka produktsegment bolaget jobbar i.

Övergripande varumärke på bolagets egenutvecklade produkter kommer att vara RotoShelfTM

Multi: alla hyllor snurras samtidigt (tidigare namn RotoShelf)
Mono: hyllorna snurras en och en (tidigare namn CaruShelf)

Cabinet Line = Glasdörrs kylskåp
Case Line = Öppna kylskåp
SwingOut Ambient: Butiksinredning

Grafisk Profil/identitet och nya hemsidor

I samband med namnbyte och översyn av produktnamnen så genomför bolaget en förnyelse av företagets grafiska identitet med allt vad det innebär av utformning av loggor, symboler, färger, typsnitt etc. Detta ligger sedan till grund för utseendet på allt övrigt säljmaterial och nya hemsidor: EasyFills hemsida kommer att kommuniceras bolagets egenutvecklade produkter och Enjoy Sales AB kommer att kommer att kommunicera läskedryckskylskåp för den Svenska marknaden.

Likvida medel/eget kapital
I kassaflödesanalysen på sista sidan i denna kommuniké redovisas bolagets likvida medel per den 31/12 2012 till 98 805 sek, varvid följande kommentar lämnas: den 3/1 2013 betalade nedanstående företag in pengar för den nyemission som beslutades i samband med nyemissionen i Inlandsinnovation:

Loxysoft AB 549 999 sek
Liden i Loo 99 999 sek

Summa 649 998 sek

Den 3/1 2013 ökade således bolagets eget kapital och likvida medel med 649 998 sek varvid bolaget i likvida medel då hade: 748 803 sek.

Aktien
Under 2012 handlades Enjoy Group AB:s (publ) B-aktie till en kurs om lägst 0,95 kronor per aktie (16/10) och högst 3,45 kronor per aktie (5/1).
Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

Insynspersoners innehav per den 31/12 2012
Se tabell i bifogat dokument!

*John Andersen har enligt beslut på bolagsstämman för 2010: 2 500 000 teckningsoptioner i bolagets aktie B med lösendatum 30 juni 2014 till en lösenkurs av 3,0 SEK.

** Investa Företagskapital AB, Richard Bagge och Claudia Rask har konvertibel lån på sammanlagt 2 720 444 sek med lösendatum 30 juni 2014 med konverteringskurs 3,0 SEK.

Håkan Sjölander VD i Enjoy Group har insyn för: Inesco Holding AB och Loxysoft AB
Tobias Sjölander styrelseledamot i Enjoy Group har insyn för: Inesco Holding AB och Loxysoft AB
Urban Sjöberg styrelseledamot i Enjoy Group AB har insyn för: Jour Invest AB och Sjöberg & co AB
Anders Liden styrelseordförande i Enjoy Group AB har insyn för Liden i Loo AB
Jens Nisu, marknadschef i Enjoy Group AB har insyn för Liden i Loo AB
John Andersen utvecklingsansvarig i Enjoy Group AB
Richard Bagge, styrelseledamot i Enjoy Group AB
Beng-Göran Persson har insyn för Investa Företagskapital AB
Joachim Karlsson har insyn för Inlandsinnovation AB men kommer att ersättas av Andrej Kledzik

Årsredovisning tillgänglig
Enjoy Group AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2012 kommer att publiceras på bolagets (www.enjoygroup.eu) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Datum för publicering av årsredovisningen är ännu ej fastställt.

Bolagsstämma i Enjoy Group AB (publ) kommer att hållas i Stockholm/Sollentuna den 15 maj 2012. Plats och tid kommer att informeras om via ett pressmeddelande.

Årsredovisning kommer att redovisas senast i samband med att kallelse till bolagsstämma skickas ut.
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

VD kommentar

Med våra nya hyllor i plast till väsentligt lägre tillverkningskostnader än tidigare, ny grafisk profil, ny hemsida och nytt ägarkapital känns framtiden ytterst positiv för det nya bolaget EasyFill AB. Intresset för våra egenutvecklade produkter är väldigt stort i många länder i världen och när vi nu informerar om att vi kommer med våra nya hyllor i plast till priser som är oerhört mycket lägre så ökar intresset ytterligare. Vi har beställt de första produktionsverktygen i Kina och leveranser sker inom någon månad. Vi har beslutat tillverka våra plasthyllor i Sverige och vi har erhållit priser från en större plastleverantör i Småland som har priser som är lika bra som i Asien, fördelen med en svensk leverantör är uppenbara. Med vårt nya produktprogram ser jag fram emot att 2013 kan bli vårt genombrottsår för våra innovativa roterande hyllor på marknaden.

Bräcke 28 februari 2013
Styrelsen

Rapportdatum 2013/2014

21/3 Extra bolagstämma gällande byte av företagsnamn

30/4 Q1 2013
15/5 Bolagstämma avseende 2012
29/8 Q2 2013
14/11 Q3 2013
27/2 2014 Bokslutskommuniké

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoysales.se,
För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer