Bokslutskommuniké 2007

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2007 Resultat efter finansiella poster (SEK) -11 508 676* (-717 012) Resultat per aktie (SEK) -1,49 (-55,24) Soliditet (%) 19,33 (11,09) *Resultatet för 2007 belastas av en lagernedskrivning på -3 038 000 SEK som tidigare informerats om i bolagets delårsrapport för januari-september 2007.

Definitioner
Enjoy/bolaget = Enjoy Group AB (publ) med organisationsnummer 556653-2924.
Soliditet = JEK/Balansomslutning
Resultat per aktie = Beräknat på antal utestående aktier vid respektive års utgång.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport första kvartalet 2008: 2008-05-29
Delårsrapport andra kvartalet 2008: 2008-08-28
Delårsrapport tredje kvartalet 2008: 2008-11-27
Bokslutskommuniké 2008: 2009-02-26

Räkenskapsåret 2007
2007 har varit ett uppbyggnadsår för Enjoy. I april/maj genomförde bolaget en nyemission som övertecknades med cirka 40 % och inbringade omkring 15,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen var satt till 6,30 SEK per aktie. B-aktien i Enjoy Group AB (publ) listades på AktieTorget den 22 maj 2007.

Enjoy Group AB (publ) och Klimasan, en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor, slöt i maj 2007 ett samarbetsavtal som innefattar försäljning, tillverkning och utveckling av nya produkter. När det gäller försäljning innebär detta bland annat att Enjoy har ensamrätt på försäljning av Klimasans produkter i Norden och Baltikum. Klimasan (med dotterbolag Senocak) erhåller i sin tur ensamrätt på försäljning av Enjoys produkter i Turkiet, Cypern, Ryssland, Kazakstan, Serbien, Vitryssland och Rumänien. I övriga länder säljer Enjoy sina egna och Klimasans produkter under varumärket Enjoy. Klimasan i sin tur säljer sina egna och Enjoys produkter under varumärket Klimasan. På detta sätt konkurrerar företagen med varandra men får också större tryck på marknaden.

Under året presenterades en plan för ett utökat samarbete bolagen emellan, genom att Klimasan är tilltänkt att gå in som delägare i Enjoy. Om denna plan slutförs kommer Klimasans* ägarandel i bolaget att uppgå till sammanlagt 29,89 %. Enjoy erhöll i december 2007 ett lånelöfte från Klimasan på 1 000 000 euro, vilket säkerställde bolagets rörelsekapital. Om avtalet för Klimasans delägarskap slutförs gäller följande: Ovanstående lån omvandlas till ägarandel i Enjoy Group AB (publ). Huvudägarna säljer en viss del av sina respektive aktieinnehav till Klimasan och tillför därefter kapitalet till bolaget, som ett ovilllkorat aktieägartillskott.

* En av Sydamerikas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor, det brasilianska bolaget Metalfrio Solutions S. A, är mitt uppe i processen att förvärva 71 % av aktierna i Klimasans huvudägare Senocak Holding A.S. Förvärvet bedöms vara slutfört under första kvartalet 2008. Metalfrio och Klimasan kommer tillsammans att bli en av världens största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Om Klimasans delägarskap i Enjoy blir verklighet kommer Enjoy alltså att bli en del av detta. Stora delar av världen kommer därmed att kunna bearbetas genom Enjoys egna bolag, systerbolag och samarbetsbolag.

Den 1 juni 2007 tog Enjoy sin första svenska order på kylmodellen Enjoy 300. Carlsberg Sverige beställde då 200 kylar med omgående leverans. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 MSEK och ordern togs i konkurrens med flera andra stora aktörer.
Enjoys samarbetspartner Klimasan har under 2007 fått sammanlagt fyra kylmodeller med Roto-Shelf godkända av Coca-Cola, vilket därmed gör de tillgängliga för hela Coca-Colas marknad.

Enjoy deltog på två internationella mässor i Tyskland under 2007, Anugamässan i Köln och Braumässan i Nürnberg. På båda mässorna delades monter med Klimasan vilket stärker bolaget på marknaden mot de stora internationella köparna (till exempel Coca-Cola, Pepsi-Cola och Carlsberg).
Enjoy Group AB (publ) har under 2007 rekryterat ett flertal nyckelpersoner som har stärkt organisationen. Thor-Öivind Johansen anställdes i maj 2007 som marknadsdirektör för Enjoy Group AB (publ). Den 1 augusti rekryterades Annika Dottemar som ny ekonomichef och Hans Hanses som inköpschef. Hans Hanses tackade senare under året ja till tjänsten som VD i dotterbolaget Enjoy Sales AB. Hans Hanses tillträdde uppdraget den 1 januari 2008. Den 18 oktober lämnade styrelseordföranden i Enjoy Group AB (publ) sitt uppdrag. Arbetet med att tillsätta en ny ordförande startade omgående men påverkas av om lånet från Klimasan omvandlas till ägarandel eller inte. Om Klimasan blir delägare kommer de att ha stort inflytande på vem som blir styrelseordförande.

Kostnader av engångskaraktär
Resultatet 2007 belastas av en lagernedskrivning på -3 038 000 SEK som tidigare informerats om i bolagets delårsrapport för januari-september 2007.

Likviditet och finansiering
Bolaget erhöll i december 2007 lånelöfte från Klimasan på 1 000 000 euro, vilket säkerställde bolagets rörelsekapital. Lånet från Klimasan betalades dock inte ut till Enjoy förrän den 18 februari 2008 vilket gjorde att bolagets likviditet per den 31/12 2007 var låg. Skälet till den sena utbetalningen berodde på vissa tveksamheter kring säkerheterna. Håkan Sjölander, VD i Enjoy Group ställde därför 100 % av sitt aktieinnehav i Enjoy (via bolag) som säkerhet för lånet, som då kunde betalas ut. Om avtalet för Klimasans delägarskap slutförs gäller följande: Ovanstående lån omvandlas till ägarandel i Enjoy Group AB (publ), huvudägarna säljer en viss del av sina respektive aktieinnehav till Klimasan och tillför därefter kapitalet till bolaget, som ett ovilllkorat aktieägartillskott. Om denna plan slutförs kommer Klimasans* ägarandel i bolaget att uppgå till sammanlagt 29,89 %.

* En av Sydamerikas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor, det brasilianska bolaget Metalfrio Solutions S. A, är mitt uppe i processen att förvärva 71 % av aktierna i Klimasans huvudägare Senocak Holding A.S. Förvärvet bedöms vara slutfört under första kvartalet 2008.

Väsentliga händelser under 2007
* Enjoy Group AB (publ) genomförde i april/maj 2007 en nyemission inför listning på AktieTorget. Teckningskursen i emissionen var satt till 6,30 SEK per aktie. Nyemissionen övertecknades med ca 40 % och inbringade bolaget ca 15,1 MSEK innan emissionskostnader.

* B-aktien i Enjoy Group togs upp till handel på Aktietorget den 22 maj 2007.

* Thor-Öivind Johansen anställdes den 1/5 2007 som marknadsdirektör i Enjoy Group AB (publ). Huvudägarna sålde, var för sig, 2,8 % av sin ägarandel till Thor-Öivind samtidigt som han vid emissionen köpte 10 000 aktier. Enjoys dåvarande styrelseordförande Gunnar Karlsson köpte 2 000 aktier i samband med nyemissionen.

* I maj 2007 avtalade Enjoy Group AB (publ) och Klimasan (med dotterbolag Senocak) om ett samarbete. Avtalet innefattar försäljning, tillverkning och utveckling av nya produkter.

* Carlsberg Sverige tecknade den 1 juni 2007 en order på leverans av 200 kylar av modellen Enjoy 300. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 MSEK med omgående leverans. Detta var bolagets första leverans av Enjoy 300 i Sverige och ordern togs i konkurrens med flera andra stora aktörer.

* Enjoy anställde den 1 augusti Annika Dottemar som ny ekonomichef och Hans Hanses som inköpschef. Hans Hanses tackade senare under året ja till tjänsten som VD i dotterbolaget Enjoy Sales AB (Hans Hanses tillträdde uppdraget den 1 januari 2008).

* Den 8 oktober 2007 stoppades handeln i Enjoy Group av AktieTorget. Detta på grund av likviditetsbrist i bolaget. Den 18 oktober 2007 återupptogs handeln i Enjoy Group då bolaget kunde presentera en handelsplan för att lösa likviditetsproblemen.

* Styrelseordföranden i Enjoy Group lämnade den 18 oktober sitt uppdrag. Arbetet med att tillsätta en ny ordförande startade omgående, i samråd med Klimasan.

* Enjoy och Klimasan deltog under 2007 på två internationella mässor i Tyskland, dels Anugamässan i Köln och dels Braumässan i Nürnberg. Enjoy och Klimasan delade monter på båda mässorna.

* Enjoys samarbetspartner Klimasan har under året fått sammanlagt fyra kylmodeller med RotoShelf godkända av Coca-Cola, vilket därmed gör de tillgängliga för hela Coca-Colas marknad.

* Enjoy Group AB (publ) erhöll i december 2007 lånelöfte från Klimasan på 1 000 000 euro, vilket säkerställde bolagets rörelsekapital.
Väsentliga händelser efter perioden

* Hans Hanses tillträdde som VD i Enjoy Sales AB den 1 januari 2008.

* Spendrups Bryggerier AB (en av Sveriges ledande leverantörer av öl, vatten och läsk) tecknade i februari 2008 ett tvåårsavtal med Enjoy Sales AB avseende leveranser av varumärkesdekorerade kylskåp. Avtalet gäller för leveranser under 2008 och 2009 med rätt till ett förlängningsår (2010) om Spendrups så önskar. Ordervärdet per år är ca 15 miljoner SEK, dvs. det totala ordervärdet är ca 30 miljoner på två år och ca 45 miljoner vid ett tredje år.

* Ringnes Norge (ingår i Carlsberg-koncernen) som är Norges ledande leverantör av öl, läsk och mineralvatten till den Norska marknaden har lämnat en förhandsorder till Enjoy Sales A/S till ett värde på ca 16 MSEK.

* Den 18 februari erhöll Enjoy det lån om 1 000 000 euro från Klimasan som bolaget fick löfte om under december 2007.

VD har ordet
Vi har nu ett händelserikt uppbyggnadsår i Enjoy bakom oss. Med de avtal som är tecknade med Klimasan och orderingången för 2008 är vår framtidstro stor. Vi har per dagens datum mer orders än vad vi levererade under hela 2007. Inkomna orders från Spendrups och Ringnes i Norge är bevis på att vi nu är en accepterad leverantör. Vi har därmed lagt grunden för fortsatt expansion på våra hemmamarknader och i förlängningen en god grund för vår expansion i Europa och övriga världen.
Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ)

Läs mer