Beslutspunkter inklusive VD kommentar Årsstämma Enjoy Group AB (publ)

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 har idag 16 maj 2011 publicerat kallelse inklusive VD kommentar till Årsstämman den 14 juni 2011, från några av våra aktieägare har bolaget erhållit kommentar att beslutspunkterna inklusive VD kommentar borde presenterats i separat PM vilket härmed sker.

Dagordningen punkt 14

Förslag till beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att emittera högst 2 500 000 st konvertibler riktat till vissa aktieägare enligt bilaga. Konvertiblerna ska betalas genom kvittning av fordringar om 7 500 000 kronor. Teckningskursen är 3 kr/konvertibel. Lånen löper med en ränta om 2,74%. Teckning av konvertibel sker på separata teckningssedlar senast den 30 juni 2011.

Konvertiblerna skall kunna konverteras till B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kr per aktie under en löptid om 36 månader efter stämman, d.v.s. 110701-140630. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 250 000 kr innebärande en utspädning om 6,72 procent av det totala antalet utestående aktier.

Beslutet omfattas av 16 kap. Aktiebolagslagen och för giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Observera att de förändrade procenttalen samt förändrat aktiekapital i punkt 14 är enskilt uträknade, ingen hänsyn tagits om teckningsoptionerna i punkt 13 omvandlats till aktier.

Dagordningen punkt 15

Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om aktiekapitalökning om högst 200 000 kronor genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 5 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal (beräknat efter föreslagen utgivning av teckningsoptioner och konvertibler enligt punkten 13 och 14), varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport och/eller kvittning. Om emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Dagordningen punkt 16

Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om förändring i bolagsordningen om att bolagsstämman kan hållas på annan ort än styrelsens säte.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, samt fullständiga villkor, kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före bolagsstämman, och sänds kostnadsfritt till de som anmäler att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

Håkan Sjölanders VD kommentar.
John Andersen är ytterst viktig i Enjoy, utan hans kunskap och engagemang hade vi överhuvudtaget inte varit där vi är idag, John har tillsammans med undertecknad under flera år jobbat i bolaget på dagar, kvällar och helger för att skapa dessa unika produkter, för oss aktieägare är Johns insats otroligt värdefull och därför bör vi tillsammans göra allt för att John fortsätter prestera många år framåt.

Enjoys avtal med Klimasan har till viss del blockerat försäljning av våra patenterade produkter till andra samarbetspartners, av den anledningen har vi under våren omförhandlat avtalen och numera köper vi de kylskåp vi säljer på den Svenska marknaden kontant från Klimasan men i gengäld är vi fria att sälja våra produkter till alla på marknaden inklusive Klimasan. För att kunna handla kontant behövde företaget en större likviditet, efter en förfrågan till huvudägarna så ställde samtliga upp med ett konvertibellån utan tveksamhet från någon. Ett separat pressmeddelande om det nya samarbetet med Klimasan kommer att presenteras inom kort.

Huvudägarna och styrelsen i Enjoy är om möjligt ännu mer övertyg om kommande framgångar och inom kort räknar styrelsen med att presentera flera goda nyheter för våra luttrade aktieägare.

För ytterligare information kontakta: VD Håkan Sjölander 070 59 444 69 eller hakan.sjolander@enjoygroup.eu

För mer info besök gärna: www.enjoygroup.eu

Kort om Enjoy Group AB (publ)
Enjoy är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners där bolagets målsättning är att erhålla provisioner per försåld produkt. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer