Beslut om riktad nyemission efter bemyndigande från Bolagsstämma 29 maj 2018.

Styrelsen i EasyFill har med stöd av bemyndigande från årsstämman 29 maj 2018 beslutat om en riktad emission av 20 000 B aktier och 980 000 C aktier till minoriteten i Ebeco s.r.o., Nizna, Slovakien.

Emissionen motsvarar en utspädning om 1,35%. Aktiekapitalet ökar med 100 000 SEK till 7 406 735 SEK. Totalt antal aktier ökar till 74 067 356st varav 1 921 901 är aktier av serie A, 58 851 984 serie B och 13 294 471 serie C. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader i Sverige och Slovakien.

Skälet till att EasyFill genomfört en riktad nyemission är att Ebeco s.r.o. går från att bli ägt till 92% till att bli 100% helägt dotterbolag till EasyFill samtidigt som ledningen i Ebeco s.r.o. blir aktieägare i EasyFill, vilket styrelsen anser är av strategiskt värde.

Aktietecknare är Radovan Slimák med 10 000st B och 490 000st C samt Peter Boda Jablonova med 10 000st B och 490 000st C.

De nyemitterade B aktierna kommer att bokas in till dagens slutkurs 4,15 kronor, vilket motsvarar 83 000 SEK. De nyemitterade C aktierna kommer att bokas in till kvotvärdet 10 öre vilket motsvarar 98 000 SEK. Sammanlagd köpeskilling är således 181 000 SEK.    

Emissionen beräknas kunna registreras under februari 2019.

” Jag är glad över att vi nu kan säga att all nyckelpersonal i bolaget ’simmar i samma båt’ och att den för oss så viktiga nyckelpersonalen och ledningen i Nizna blir aktieägare. ”

Håkan Sjölander

Kommentar från VD

”Jag är glad över att vi nu kan säga att all nyckelpersonal i bolaget ’simmar i samma båt’ och att den för oss så viktiga nyckelpersonalen och ledningen i Nizna blir aktieägare.”, säger Håkan Sjölander, VD.  “Observera: Radovan Slimák är gift med Ebeco SRO:s VD Andrea Slimáková vilket indirekt gör henne också till delägare i EasyFill koncernen.”


För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se