Årsredovisning 2016 för EasyFill AB (publ.) och kommentar till revisorns uttalande/anmärkning i revisionsberättelse.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Easy Fill AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information.  

Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen och koncernredovisningen gjort en anmärkning.

”Under räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte redovisats eller betalats i rätt tid. Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen. Dröjsmålet har berott på bristande rutiner. Dessa brister och försummelser har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.”

Bolaget förklarar

EasyFill har under flera år haft fokus på internationell växt vilket krävt stora resurser i likviditet och personalresurser.

Bolaget har vidtagit åtgärder med nyemission som förstärkt likviditet och den 1 juni 2016 anställde bolaget en ny ekonomidirektör, James Gray, med stor internationell erfarenhet. James kommer från Skottland, är utbildad revisor och har ägt ett revisionsföretag med mer än 20 anställda. De senaste 11 åren har James jobbat som investeringsansvarig i Almi.

Bolaget avser att betala och redovisa skatter och avgifter i rätt tid och i nuläget betalas skatter och avgifter enligt gällande regler.


Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2017.

Håkan Sjölander
CEO
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Kort om EasyFill
EasyFill är ett skandinaviskt utvecklingsbolag där huvudfokus är utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger.
De produkter som utvecklas skall patenteras och lanseras med världen som marknad tillsammans med samarbetspartners.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill är sedan maj 2007 listat på Aktietorget.

Läs mer Läs mer Läs mer